نامه های شکایت در Task1 جنرال و بیان درصدها در Task1 آکادمیک

عبارتی برای شروع یک نامه شکایت (Letter of Complaint) در تسک ۱ آیلتس جنرال

I am writing to: من می خوام این نامه رو بنویسیم که

Complain about: شکایت درارتباط با

Take corrective actions concerning: اقدام اصلاحی انجام دادن در مقابل

Express concerns about/dissatisfaction with: ابراز نارضایتی کردن از

Wish to bring to someone's attention: نظر کسی را جلب کردن

A full refund of: عودت کل مبلغ

تمرین:‌ با استفاده از عبارات بالا، پنج جمله زیر را به انگلیسی برگردانید:

۱. من این نامه رو می نویسم که در ارتباط با یک نقص جدی در کامپیوتری که از شما خریداری کردم شکایت کنم.

۲. من این نامه رو می نویسم که از شما درخواست اقدامات اصلاحی در ارتباط با رفتار کارمندانتان داشته باشم.

۳. من این نامه را می نویسم که نارضایتی خودم رو از خدمات شرکت شما ابراز کنم. 

۴. می خوام توجه شما رو به مشکلی که به خاطر بی کفایتی کارمندانتان رخ داده جلب کنم.

۵. می خوام درخواست عودت کل مبلغ دوره ای را که پرداخت کردم بدهم.

عبارتی برای بیان درصدها در تسک ۱ آکادمیک آیلتس

Go up from … to …: از ... به ... افزایش یافت

Rise further to: همچنان به افزایش خود تا ... ادامه داد

To be …% up on …: به اندازه ...٪ بیشتر از ... بودن

Plunge by …%: کاهش یافتن به اندازه ...٪

Since then on: از اون به بعد

Steady decline: کاهش یکنواخت

Apart from: جدا از

تمرین:‌ با استفاده از عبارات بالا، پنج جمله زیر را به انگلیسی برگردانید:

1. نسبت افرادی که ازدواج کردند از 2.5% در سال 1981 به 7.5% در 1991 افزایش پیدا کرد و در 2001 هم به 8% افزایش یافت.

2. محصولات کشاورزی در 1990،  15% بیشتر از سال 1985 بود.

3. از آن تاریخ به بعد، تعداد خریداران در زمان کریسمس به اندازه 23% افزایش یافت.

4. بعد از 5 سال کاهش مداوم، نرخ ترک تحصیل دبیرستان شروع کرد به افزایش.

5. مصرف نفت از 1980 تا 2000 به صورت مداوم افزایش یافت، به جز سال 1990 که در آن سال یک کاهش 5 درصدی وجود داشت.

 

Answers:

- I am writing to complain about a serious defect found in the computer I bought from y.
- I am writing to request you to take corrective actions concerning the attitude and behaviour of staff.
- I am writing to express my concern about/dissatisfaction with the service provided by your company.
- I wish to bring to your attention a problem which arose due to your staff.
- I am writing to request a full refund of the course fee I have paid.

- The proportion of the people who were married went up from 2.5% in 1981 to 7.5% in 1991, rising further to 8% in 2001.
- The crop yields in 1990 were 15% up on those of 1985.
- The number of shoppers during the Christmas period plunged by up to 23 percent since then on.
- After five years of steady decline, the high-school drop-out rate started to rise.
- Oil consumption grew steadily from 1980 to 2000, apart from in 1990, when there was a drop of 5 percent

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظرات (51)

This comment was minimized by the moderator on the site

۱. من این نامه رو می نویسم که در ارتباط با یک نقص جدی در کامپیوتری که از شما خریداری کردم شکایت کنم.

I am writing this letter to make a complaint about a serious defect of a computer which I bought recently from you.

۲. من این نامه رو می نویسم...

۱. من این نامه رو می نویسم که در ارتباط با یک نقص جدی در کامپیوتری که از شما خریداری کردم شکایت کنم.

I am writing this letter to make a complaint about a serious defect of a computer which I bought recently from you.

۲. من این نامه رو می نویسم که از شما درخواست اقدامات اصلاحی در ارتباط با رفتار کارمندانتان داشته باشم.

I am writing this letter to ask you for taking corrective actions regarding your employee's behaviours

۳. من این نامه را می نویسم که نارضایتی خودم رو از خدمات شرکت شما ابراز کنم.

I am writing this letter to express my dissatisfaction with the service provided by your company.

۴. می خوام توجه شما رو به مشکلی که به خاطر بی کفایتی کارمندانتان رخ داده جلب کنم.

I want to bring your attention to the disqualification of your staff.

۵. می خوام درخواست عودت کل مبلغ دوره ای را که پرداخت کردم بدهم.

I am writing to request a full refund of the course which I registered.

ادامه مطلب
This comment was minimized by the moderator on the site

A lot of guys are writing "...to bring your attention to...", instead of "...to bring to your attention...". That's wrong!

This comment was minimized by the moderator on the site

Tnx for the comment Payam

This comment was minimized by the moderator on the site

I am writing to complain about a serious defect in the computer that I have bought from your company. I am writing to ask you take corrective actions concerning about your employers behavoiur. ...

I am writing to complain about a serious defect in the computer that I have bought from your company. I am writing to ask you take corrective actions concerning about your employers behavoiur. I am writing to express my dissatisfaction with sevices of your ompany. I wish to bring to yours attention to the problem that have been happened because of your staffs behaviour. I am writing to ask a full refund of the cource fee that I have paid

ادامه مطلب
This comment was minimized by the moderator on the site

That have been happened << WHY PASSIVE? /// STAFF Behaviour is not a good collocatoin, use EMPLOYEE BEHAVIOUR instead

This comment was minimized by the moderator on the site

1- I am writing to complain about a fatal error which is repeatedly shown by the operating system of desktop computer that I have purchased from your corporation recently.
2- I am writing to take corrective actions concerning inappropriate...

1- I am writing to complain about a fatal error which is repeatedly shown by the operating system of desktop computer that I have purchased from your corporation recently.
2- I am writing to take corrective actions concerning inappropriate behavior of your employees.
3- I am writing to express my dissatisfaction with your firm's services.
4- I am writing to bring to your attention the problem that has been caused as a result of inefficiency of your employees.
5- I am writing to request a full refund of tuition that I have paid for the course.

ادامه مطلب
This comment was minimized by the moderator on the site

I am writing to take corrective actions MEANS YOU WILL TAKE ACTIONS! You need to ASK THEM for CORRECTIVE ACTIONS

This comment was minimized by the moderator on the site

The proportion of people who were married in1981 went up from 2.5%to 7.5%in 1991,and in 2001 rose further to 8%.
.In 1990, the agricultural product was 15% up on 1985
Since then, the number of customer at christmas plunge by 23%.
After 5 years...

The proportion of people who were married in1981 went up from 2.5%to 7.5%in 1991,and in 2001 rose further to 8%.
.In 1990, the agricultural product was 15% up on 1985
Since then, the number of customer at christmas plunge by 23%.
After 5 years steady decline, the rate of dropping out rises.
From 1980 to 2000 the oil consumption went up steadily, apart from 1990 in which there was a 5% decrease.

ادامه مطلب
This comment was minimized by the moderator on the site

5 years of steady decline, /// ROSE ///

This comment was minimized by the moderator on the site

The proportion of married people went up from 2.5% in 1981 to 7.5% in 1991. This rose further to 8 % in 2001. ...

The proportion of married people went up from 2.5% in 1981 to 7.5% in 1991. This rose further to 8 % in 2001.
In 1990 agricultural product was 15% up on 1985. Since then on the number of costumers plunged by 23% at christmas. The figure of dropping out after a five year steady decline started to go up. The oil consumption increased steadily since 1980 to 2000. Apart from 1990 there is a 5% decline.

ادامه مطلب
This comment was minimized by the moderator on the site

Perfect structuresss, keep going /// Apart from 1990, when there was ...

This comment was minimized by the moderator on the site

The proportion of people married in 1981, go up from 2.5 percent to 7.5 percent in 1991 and the section rose further to 8% in 2001.

In addition, there were 15% up on crops in 1990 than in 1985.Since then on, the number vendees have plunged...

The proportion of people married in 1981, go up from 2.5 percent to 7.5 percent in 1991 and the section rose further to 8% in 2001.

In addition, there were 15% up on crops in 1990 than in 1985.Since then on, the number vendees have plunged by 23% at charismas.

Steady decline 5 years, leaving school rate starts growing.

Oil consumption had increased steadily from 1980 to 2000, apart from 1990 when has 5 percent decrease.

ادامه مطلب
This comment was minimized by the moderator on the site

be more careful with TENSES! GO UP should change to WENT UP /// also HAD INCREASED will be changed to INCREASED

This comment was minimized by the moderator on the site

I am writing to complain about a serious defect in the computer that I recently purchased from your store. 2. I am writing to request taking correct actions concerning of your employees' behavior. 3. I am writing to express my dissatisfaction ...

I am writing to complain about a serious defect in the computer that I recently purchased from your store. 2. I am writing to request taking correct actions concerning of your employees' behavior. 3. I am writing to express my dissatisfaction about your services . 4. I am writing to inform you of the problem
caused by the incompetence of your employee. 5. I am writing to request a full refund of my course tuition payment.

ادامه مطلب
This comment was minimized by the moderator on the site

Check the use of REQUEST and their collocations /// dissatisfaction WITH

This comment was minimized by the moderator on the site

1. Number of couples have gone up from 2.5
percentt in 1981 to 7.5 percent in 1991 and rose further to 8 percent in 2001. 2. In 1990 agricultural crops was 15 Percent up on 1985. ...

1. Number of couples have gone up from 2.5
percentt in 1981 to 7.5 percent in 1991 and rose further to 8 percent in 2001. 2. In 1990 agricultural crops was 15 Percent up on 1985. 3. Since then on, the number of Christmas buyers have been plunging by 23 percent. 4. After 5 years of steady decline, the highschool dropout rates has increased significantly. 5. Oil consumption increased countinuslly from 1980 to 2000, apart from 1990 which there was a 5 percent decrease.

ادامه مطلب
This comment was minimized by the moderator on the site

Great structuresss

This comment was minimized by the moderator on the site

I’m writing this letter to make a complaint about a serious defect in the computer that I’ve purchased from you.

I’m writing this letter to ask you to take corrective actions concerning your employees’ behavior.

I’m writing this letter to...

I’m writing this letter to make a complaint about a serious defect in the computer that I’ve purchased from you.

I’m writing this letter to ask you to take corrective actions concerning your employees’ behavior.

I’m writing this letter to express my concern about your company’s services.

I wish to bring your attention to the problem that has occurred due to your employees’ inadequacy.

I would like to request a full refund of the amount that I’ve paid.

ادامه مطلب
This comment was minimized by the moderator on the site

You are perfectttt, keep going

This comment was minimized by the moderator on the site

۱. من این نامه رو می نویسم که در ارتباط با یک نقص جدی در کامپیوتری که از شما خریداری کردم شکایت کنم.
- I am writing to complain about a significant malfunction in a computer having purchased from your store.

۲. من این نامه رو می نویسم که از شما...

۱. من این نامه رو می نویسم که در ارتباط با یک نقص جدی در کامپیوتری که از شما خریداری کردم شکایت کنم.
- I am writing to complain about a significant malfunction in a computer having purchased from your store.

۲. من این نامه رو می نویسم که از شما درخواست اقدامات اصلاحی در ارتباط با رفتار کارمندانتان داشته باشم.
- I am writing to ask you to take corrective actions concerning (as to)
- your employees' behavior.
- how your employees behave.
- your badly-behaved staff.
- how badly behaved your staff is.

۳. من این نامه را می نویسم که نارضایتی خودم رو از خدمات شرکت شما ابراز کنم.
- I am writing this letter to express my dissatisfaction about
- the service of your company.
- how your company has poorly been attending to customers.
- how your customers are poorly being served.

۴. می خوام توجه شما رو به مشکلی که به خاطر بی کفایتی کارمندانتان رخ داده جلب کنم.
- I wish to bring your attention to a problem
- clearly caused by your staff's disqualification.
- the cause of which clearly is your staff's incompetence.

۵. می خوام درخواست عودت کل مبلغ دوره ای را که پرداخت کردم بدهم.
I would like to request for a full (re?)fund of
- the period I have paid.
- whatever I have paid for the period I have been the member.
- whatever I have paid for the period of which I have been the member.

ادامه مطلب
This comment was minimized by the moderator on the site

Dissatisfaction WITH /// GREAT GREAT SENTENCES

This comment was minimized by the moderator on the site

the proportion of those getting married from2.5 percent in 1981 went up to 7.5 percent in 1991 since then on rose further to 8 percent in 2001.

the agricultural products in 1990, was 15 percent up on that of 1985.

since then on the number of...

the proportion of those getting married from2.5 percent in 1981 went up to 7.5 percent in 1991 since then on rose further to 8 percent in 2001.

the agricultural products in 1990, was 15 percent up on that of 1985.

since then on the number of purchasers at Christmas increased by 23 percent


4-after five years steady decline,the trend of truancy started increasing.


the oil consumption went up steadily from 1980 to 2000,apart from 1990 in which there was a 5 percent decline.

ادامه مطلب
This comment was minimized by the moderator on the site

before ROSE you need a SUBJECT! /// started to increase

This comment was minimized by the moderator on the site

1-I am writing this letter to make complain about a serious defections of a computer , which i .have recently purchased from you 2- I am writing this letter to asking you to take corrective...

1-I am writing this letter to make complain about a serious defections of a computer , which i .have recently purchased from you 2- I am writing this letter to asking you to take corrective actions concerning your staff behaviours. 3- I am writing this letter to express my concern about your service. 4- I wish to bring your attention to problem accured due to incapability of your employees. 5- I would like to make request about a full fund of course which I paid it previously.

ادامه مطلب
This comment was minimized by the moderator on the site

complain is a verb! you cannot use MAKE with it //// to ask you /// behaviour is uncountable /// to the problem /// full REFUND of

This comment was minimized by the moderator on the site

1-I am writing the letter to complain about the computer with a serious defect which I have bought from your company.
2-I am writing letter to ask you to take corrective actions concerning about your staff’s behavior.
3-I am writing letter to...

1-I am writing the letter to complain about the computer with a serious defect which I have bought from your company.
2-I am writing letter to ask you to take corrective actions concerning about your staff’s behavior.
3-I am writing letter to express my concern about your company service.
4-I am going to wish to bring your attention about ………
5-I am going to ask you a full found the whole period of that I have paid.

ادامه مطلب
This comment was minimized by the moderator on the site

I am writing A letter or I am writing to /// concerning is used without ABOUT /// full REFUND

This comment was minimized by the moderator on the site

I am writing to complain about a serious deficinency in the computer I bought from you. I am writing to ask you to take corrective actions concerning your employees' behaviour. I am writing to express my...

I am writing to complain about a serious deficinency in the computer I bought from you. I am writing to ask you to take corrective actions concerning your employees' behaviour. I am writing to express my dissatisfaction about your company's services. I wish to bring to your attention a problem caused by your employees' incompetence. I demand a full fund of a course cost I payed.

ادامه مطلب
This comment was minimized by the moderator on the site

check the meaning for Deficiency /// dissatisfaction WITH /// full REFUND of

This comment was minimized by the moderator on the site

Having gone up from 2.5 per cent in 1981 to 7.5 percent in 1991, the ratio of married persons rose further to 8 per cent in 2001.

Corps in 1990 was 15 per cent up on the identical index in 1985.

corps in 1990 was 15 percent more than those of...

Having gone up from 2.5 per cent in 1981 to 7.5 percent in 1991, the ratio of married persons rose further to 8 per cent in 2001.

Corps in 1990 was 15 per cent up on the identical index in 1985.

corps in 1990 was 15 percent more than those of harvested in 1985.

Since then on, the No. of purchasers during chrismas interval plunged by 23 per cent.

Although having the five years of steady decline, the rate of highschool-leavers started to jump.

Apart from1990 when there was a 5 percent drop, oil consumption steadily grew from 1980 to 2000.

ادامه مطلب
This comment was minimized by the moderator on the site

married people // further to 8% is different from further 8% /// Check the difference between ALTHOUGH and WHILE

This comment was minimized by the moderator on the site

I am writing to complain about a serious defect in a computer I purchased from you/ 2-I am writing to request you
to take corrective actions concerning your employees' behavior 3- I am writing to express my dissatisfaction about your...

I am writing to complain about a serious defect in a computer I purchased from you/ 2-I am writing to request you
to take corrective actions concerning your employees' behavior 3- I am writing to express my dissatisfaction about your company's service 4- I wish to bring your attention to the problem provoked by your employees' inadequacy 5- I would like to request a full fund of a course I paid

ادامه مطلب
This comment was minimized by the moderator on the site

dissatisfaction WITH // employees' inadequacy (check the use of Apostrophe) /// full REFUND

This comment was minimized by the moderator on the site

I am writhing to complaint about the serious problem of computer which I bought from you.

This comment was minimized by the moderator on the site

complaint is a noun, use complain instead

This comment was minimized by the moderator on the site

I'm writing to complain about a computer with a serious flaw which I have recently purchased from one of your centersI'm writing to ask you to take corrective actions concerning your staff behavior.

I'm writing to express my...

I'm writing to complain about a computer with a serious flaw which I have recently purchased from one of your centersI'm writing to ask you to take corrective actions concerning your staff behavior.

I'm writing to express my dissatisfaction about your company services.


I'm going to wish to bring your attention about a problem which has been presented because of your staff inadequacy

I'm going to ask to have a full fund of the whole period that I have given.

ادامه مطلب
This comment was minimized by the moderator on the site

Check the meaning of FLAW /// dissatisfaction WITH /// full REFUND of

This comment was minimized by the moderator on the site

1. The rate of married-people climbed from 2.5% to 7.55 in 1981 and 1991 respectively, reaching 8% in 2001.
2. The amount of crop in 1990, was 15% higher than its level in 1985.
3. From then, the number of purchasers on Christmas grew by 23...

1. The rate of married-people climbed from 2.5% to 7.55 in 1981 and 1991 respectively, reaching 8% in 2001.
2. The amount of crop in 1990, was 15% higher than its level in 1985.
3. From then, the number of purchasers on Christmas grew by 23 percent.
4. After 5 years of steady decline, the figure of Dropping out started to increase.
5. Oil consumption jumped continually from 1980 to 2000, except for 1990, in which there was a 5-percent fall.

ادامه مطلب
This comment was minimized by the moderator on the site

Check how RESPECTIVELY is used ///

This comment was minimized by the moderator on the site

1. The proportion of married individuals went up from 2.5% in 1981 to 7.5% in 1991, rising further to 8% by 2001.

2. In 1990, agricultural product was 15% up on that of 1985.

3. Since then on, the number of customers in the Christmas plunged by...

1. The proportion of married individuals went up from 2.5% in 1981 to 7.5% in 1991, rising further to 8% by 2001.

2. In 1990, agricultural product was 15% up on that of 1985.

3. Since then on, the number of customers in the Christmas plunged by 23%.

4. After a five-year steady decline, the high-school dropout rate began to increase.

5. The oil consumption grew steadily from 1980 to 2000, apart from the year of 1990, when a five-percent decrease is seen.

ادامه مطلب
This comment was minimized by the moderator on the site

You are perfectttttttt, keep going

This comment was minimized by the moderator on the site

1. I am writing to complain about a serious problem in the computer that I purchased in your store.
2. I am writing to asking you to take corrective actions concerning in relation to the behavior of your staff.
3. I am writing to express my...

1. I am writing to complain about a serious problem in the computer that I purchased in your store.
2. I am writing to asking you to take corrective actions concerning in relation to the behavior of your staff.
3. I am writing to express my concern about your company's services.
4. I wish to bring to your attention about a problem caused by the inadequacy of your employees.
5. I would to like to ask you a full fond of that I paid

ادامه مطلب
This comment was minimized by the moderator on the site

to ask you /// concerning MEANS THE SAME AS in relation to // full REFUND

This comment was minimized by the moderator on the site

I am writing to complain about a seriuos defection in the computer that i bought from you I am writing to ask you to take corrective actions relating your employees behavior I am writing to express my dissaticfaction...

I am writing to complain about a seriuos defection in the computer that i bought from you I am writing to ask you to take corrective actions relating your employees behavior I am writing to express my dissaticfaction about your company services I wanna wish to bring to your attention

ادامه مطلب
This comment was minimized by the moderator on the site

defection? // WANNA is informal for a formal context

This comment was minimized by the moderator on the site

3- I am writing to express my dissatisfaction about your company’s services
4- I wish to bring your attention to the problem caused due to the incapability of your staff
5- I would like to request a full refund of training course cost that I paid

This comment was minimized by the moderator on the site

dissatisfaction with

This comment was minimized by the moderator on the site

I am writing to ask you for having taken corrective actions concerning your staff's behavior

This comment was minimized by the moderator on the site

why perfect gerund?

This comment was minimized by the moderator on the site

I am writing to complain about a serious defect of the computer having bought from you

This comment was minimized by the moderator on the site

Defect IN << better

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. لطفا قبل از کامنت گذاشتن به پروفایل خود لاگین کنید