×

پیام

بیان برتری عزیز، شما در سامانه هوشمند ثبت نام مرکز بیان برتر هستید
امکان ثبت نام کمتر از 50%، ظرفیت درحال اتمام ظرفیت اتمام ظرفیت

نمای کلی دوره های آموزشی مجموعه بیان برتر

نام دوره مدت دوره  تعداد ساعات کل دوره محل برگزاری شرح دوره اساتید ظرفیت‌کل شهریه (تومان)  جدول دوره
IELTS Summit 1 ماه و نیم 45 ساعت تمامی شعب بیان برتر تک دوره آیلتس چهار مهارت - اختصاصی بیان برتر اساتید آیلتس بیان برتر  10 نفر 1136000  برو به جدول دوره
PTE BootCamp 1 ماه 32 ساعت سعادت آباد تک دوره چهار مهارت – اختصاصی بیان برتر اساتید بیان برتر 15 نفر 986000 برو به جدول دوره
Writing Production Workshop 1 ماه و 1 هفته 18 ساعت تمامی شعب بیان برتر کارگاه های تشریحی رایتینگ، متمرکز بر تمرین IELTSbros 20 نفر 416000 برو به جدول دوره
Speaking Production Workshop 1 ماه و 1 هفته 16 ساعت تمامی شعب بیان برتر کارگاه های تشریحی اسپیکینگ، متمرکز بر تمرین IELTSbros 20 نفر 416000 برو به جدول دوره
Reading Practice Workshop 1 ماه و 1 هفته 15 ساعت تمامی شعب بیان برتر کارگاه های تشریحی ریدینگ، متمرکز بر تمرین اساتید آیلتس بیان برتر  20 نفر 356000 برو به جدول دوره
Structure Workshop 1 ماه 12 ساعت تمامی شعب بیان برتر افزایش نمره گرامر و استراکچر رایتینگ و اسپیکینگ اساتید آیلتس بیان برتر  15 نفر 356000 برو به جدول دوره
Vocabulary Workshop 1 ماه و 1 هفته 15 ساعت تمامی شعب بیان برتر افزایش نمره لغات و کالوکیشن اسپیکینگ و رایتینگ اساتید آیلتس بیان برتر  15 نفر 356000 برو به جدول دوره
Pre IELTS - WiKi(Express) 1 ماه و 1 هفته 50 ساعت تمامی شعب بیان برتر دوره های پیش آمادگی آیلتس / زبان عمومی  تیم اساتید متود WiKi  12 نفر 506000  برو به جدول دوره
Pre IELTS - WiKi 1 ماه و 1 هفته 26 ساعت تمامی شعب بیان برتر دوره های پیش آمادگی آیلتس / زبان عمومی  تیم اساتید متود WiKi  5 تا 15 نفر 296000  برو به جدول دوره
Post IELTS - MAX 1 ماه و 1 هفته 26 ساعت تمامی شعب بیان برتر دوره های پیشرفته / زبان عمومی  تیم اساتید متود MAX  5 تا 15 نفر 326000 برو به جدول دوره
Online Workshops 1 ماه و نیم 12 جلسه تمامی شعب بیان برتر کارگاه های تک مهارتی آنلاین آیلتس IELTSbros 100 نفر 310000  برو به جدول دوره
IELTS Summit (ویژه نوروز) 8 روز 36 ساعت سعادت آباد تک دوره چهار مهارت – اختصاصی بیان برتر اساتید آیلتس بیان برتر 10 نفر 826000 برو به جدول دوره
PTE (ویژه نوروز) 8 روز 28 ساعت سعادت آباد تک دوره چهار مهارت – اختصاصی بیان برتر اساتید آیلتس بیان برتر 15 نفر 865000 برو به جدول دوره
منتور(استاد همراه) آیلتس ماهانه 9:00 الی 21:00 آنلاین ماهیانه، ۸ تماس استاد، تصحیح ۴ رایتینگ و ۴ اسپیکینگ اساتید آیلتس بیان برتر 50 نفر 350000 برو به جدول دوره

IELTS-Summit / دوره تکنیک چهار استاد همزمان IELTS

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد فیلمبرداری ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت
IELTS IS0223 یکشنبه سه شنبه 09:30 - 12:30 1397/10/02 1397/11/23 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
986000
IELTS IS0225 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/10/09 1397/11/30 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
986000
IELTS IS0226 یکشنبه سه شنبه 09:30 - 12:30 1397/10/16 1397/12/07 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
986000
IELTS IS0227 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/10/19 1397/12/15 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
986000
IELTS IS0228 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/10/29 1397/12/25 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
986000
IELTS IS0229 شنبه دوشنبه چهارشنبه 09:30 - 12:30 1397/11/03 1397/12/13 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
986000
IELTS IS0230 شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/11/06 1397/12/18 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
986000
IELTS IS0231 یکشنبه سه شنبه 09:30 - 12:30 1397/11/02 1397/12/26 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
986000
IELTS IS0232 شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/11/17 1397/12/27 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
986000
IELTS IS0233 شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/11/10 1397/12/22 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
986000
IELTS IS0234 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/01/18 1398/03/21 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
986000
IELTS IS0235 شنبه چهارشنبه 09:30 - 12:30 1398/01/24 1398/03/22 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
986000
IELTS IS0236 جمعه 09:00 - 14:00 1398/01/30 1398/04/07 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
986000
IELTS IS0237 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 09:30 - 12:30 1398/01/26 1398/03/23 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
986000
IELTS IS0238 یکشنبه سه شنبه 09:30 - 12:30 1398/02/03 1398/04/04 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0239 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/02/07 1398/04/05 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0240 شنبه چهارشنبه 09:30 - 12:30 1398/02/11 1398/04/12 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0241 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/02/14 1398/04/15 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0242 یکشنبه سه شنبه 09:30 - 12:30 1398/02/22 1398/04/23 سعادت آباد 2 چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0243 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/02/21 1398/04/22 سعادت آباد 2 چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0244 شنبه یکشنبه
سه شنبه چهارشنبه
09:00 - 14:00 1398/03/18 1398/04/02 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0245 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 09:30 - 12:30 1398/03/20 1398/05/14 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0246 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/03/26 1398/05/20 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0247 شنبه تا چهارشنبه 09:00 - 14:00 1398/03/27 1398/04/10 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0248 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/03/28 1398/05/22 سعادت آباد 2 چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0
1136000
IELTS IS0249 شنبه تا چهارشنبه 09:00 - 14:00 1398/04/01 1398/04/15 سعادت آباد 2 چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0250 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/04/05 1398/06/02 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0251 یکشنبه سه شنبه 09:30 - 12:30 1398/04/09 1398/06/05 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0252 جمعه 09:00 - 14:00 1398/04/14 1398/06/15 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0253 یکشنبه سه شنبه 09:30 - 12:30 1398/04/16 1398/06/12 سعادت آباد 2 چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0254 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/04/15 1398/06/09 سعادت آباد 2 چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0
1136000
IELTS IS0255 شنبه تا چهارشنبه 09:00 - 14:00 1398/04/16 1398/04/29 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0256 یکشنبه سه شنبه 09:30 - 12:30 1398/04/25 1398/06/26 سعادت آباد 2 چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0257 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/05/02 1398/06/27 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0258 شنبه چهارشنبه 09:30 - 12:30 1398/05/05 1398/06/30 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0259 شنبه تا چهارشنبه 09:00 - 14:00 1398/05/01 1398/05/14 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0260 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/05/05 1398/06/30 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0261 شنبه چهارشنبه 09:30 - 12:30 1398/05/19 1398/07/13 سعادت آباد 2 چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0262 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/05/16 1398/07/10 سعادت آباد 2 چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0
1136000
IELTS IS0263 شنبه تا چهارشنبه 09:00 - 14:00 1398/05/19 1398/06/03 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0264 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/05/27 1398/07/28 سعادت آباد 2 چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0265 یکشنبه سه شنبه 09:30 - 12:30 1398/06/10 1398/08/14 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0266 شنبه تا چهارشنبه 09:00 - 14:00 1398/06/04 1398/06/17 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0267 جمعه 09:00 - 14:00 1398/06/22 1398/08/24 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IS0268 شنبه چهارشنبه 09:30 - 12:30 1398/06/09 1398/08/08 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 9
1136000
ثبت نام
IELTS IS0269 شنبه تا چهارشنبه 09:00 - 14:00 1398/06/23 1398/07/03 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 1
1136000
در حال پر شدن
IELTS IV0280 جمعه 09:00 - 14:00 1397/10/14 1397/12/17 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
986000
IELTS IV0282 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/10/05 1397/12/01 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
986000
IELTS IV0283 جمعه 09:00 - 14:00 1397/10/21 1397/12/24 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
986000
IELTS IV0284 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/10/25 1397/12/19 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
986000
IELTS IV0285 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 09:30 - 12:30 1397/11/01 1397/12/27 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
986000
IELTS IV0287 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/01/20 1398/03/26 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
986000
IELTS IV0288 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/01/31 1398/03/29 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
986000
IELTS IV0289 جمعه 09:00 - 14:00 1398/01/30 1398/04/07 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
986000
IELTS IV0290 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/02/08 1398/04/09 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IV0291 جمعه 09:00 - 14:00 1398/02/13 1398/04/21 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IV0292 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 09:30 - 12:30 1398/02/16 1398/04/13 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IV0293 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/02/24 1398/04/25 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IV0294 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/03/18 1398/05/16 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IV0295 جمعه 09:00 - 14:00 1398/03/24 1398/05/25 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IV0296 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/04/11 1398/06/10 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IV0297 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/04/26 1398/06/20 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IV0298 جمعه 09:00 - 14:00 1398/04/28 1398/06/29 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IV0299 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/04/30 1398/06/31 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IV0300 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 09:30 - 12:30 1398/05/07 1398/07/08 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IV0301 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/05/06 1398/07/07 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IV0302 جمعه 09:00 - 14:00 1398/05/25 1398/07/26 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IV0303 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/05/26 1398/07/20 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
1136000
IELTS IV0304 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 09:30 - 12:30 1398/06/11 1398/08/09 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 9
1136000
ثبت نام
IELTS IV0305 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/06/02 1398/08/01 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 8 0
1136000
IELTS IV0306 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/06/17 1398/08/21 ونک چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 8
1136000
ثبت نام

PTE / دوره تکنیک چهار استاد همزمان PTE

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد فیلمبرداری ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت
PTE BootCamp P128 پنج شنبه جمعه 13:00 - 16:30 / 09:00 - 12:30 1397/10/28 1397/11/25 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 17 0
865000
PTE BootCamp P129 دوشنبه 17:30 - 21:00 1397/10/24 1397/12/20 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 17 0
865000
PTE BootCamp P131 پنج شنبه جمعه 13:00 - 16:30 / 09:00 - 12:30 1397/11/26 1397/12/23 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 17 0
865000
PTE BootCamp P132 پنج شنبه جمعه 13:00 - 16:30 / 09:00 - 12:30 1398/01/29 1398/02/20 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 17 0
865000
PTE BootCamp P133 دو شنبه چهارشنبه 17:30 - 21:00 1398/01/26 1398/02/18 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 17 0
865000
PTE BootCamp P134 پنج شنبه جمعه 13:00 - 16:30 / 09:00 - 12:30 1398/02/26 1398/03/24 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 17 0
986000
PTE BootCamp P135 دو شنبه چهارشنبه 17:30 - 21:00 1398/02/25 1398/03/22 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 17 0
986000
PTE BootCamp P136 پنج شنبه جمعه 13:00 - 16:30 / 09:00 - 12:30 1398/03/30 1398/04/21 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 10 0
986000
PTE BootCamp P137 دو شنبه چهارشنبه 17:30 - 21:00 1398/03/29 1398/04/24 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 10 0
986000
PTE BootCamp P138 پنج شنبه جمعه 13:00 - 16:30 / 09:00 - 12:30 1398/04/27 1398/05/18 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 10 0
986000
PTE BootCamp P139 دو شنبه چهارشنبه 17:30 - 21:00 1398/04/26 1398/05/23 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 10 0
986000
PTE BootCamp P140 پنج شنبه جمعه 13:00 - 16:30 / 09:00 - 12:30 1398/04/13 1398/05/04 سعادت آباد 2 اساتید PTE بیان برتر -- 10 0
986000
PTE BootCamp P141 دو شنبه چهارشنبه 17:30 - 21:00 1398/04/10 1398/05/02 سعادت آباد 2 اساتید PTE بیان برتر -- 10 0
986000
PTE BootCamp P142 دو شنبه چهارشنبه 17:30 - 21:00 1398/05/07 1398/06/04 سعادت آباد 2 اساتید PTE بیان برتر -- 10 0
986000
PTE BootCamp P143 پنج شنبه جمعه 13:00 - 16:30 / 09:00 - 12:30 1398/05/24 1398/06/15 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 10 0
986000
PTE BootCamp P144 دو شنبه چهارشنبه 17:30 - 21:00 1398/05/28 1398/06/25 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر -- 10 0
986000
PTE BootCamp P145 پنج شنبه جمعه 13:00 - 16:30 / 09:00 - 12:30 1398/05/17 1398/06/08 سعادت آباد 2 اساتید PTE بیان برتر -- 10 0
986000
PTE BootCamp P146 پنج شنبه جمعه 13:00 - 16:30 / 09:00 - 12:30 1398/06/14 1398/07/05 سعادت آباد 2 اساتید PTE بیان برتر -- 10 0
986000
PTE BootCamp P147 دو شنبه چهارشنبه 17:30 - 21:00 1398/06/13 1398/07/10 سعادت آباد 2 اساتید PTE بیان برتر -- 10 9
986000
ثبت نام

WORKSHOPS / کارگاه های تک مهارتی IELTS

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد فیلمبرداری ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت
Structure Workshop G13 یکشنبه 17:30 - 20:30 1398/02/08 1398/02/29 سعادت آباد عماد مرشدی -- 15 0
286000
Structure Workshop G14 یکشنبه 17:30 - 20:30 1398/03/12 1398/04/02 سعادت آباد 2 عماد مرشدی -- 15 0
356000
Structure Workshop G15 دوشنبه 17:30 - 20:30 1398/04/17 1398/05/07 سعادت آباد 2 عماد مرشدی -- 15 0
356000
Reading Workshop R28 دوشنبه 17:30 - 20:30 1398/01/26 1398/02/23 سعادت آباد مهدی شهبازی -- 15 0
310000
Reading Workshop R29 دوشنبه 17:30 - 20:30 1398/02/30 1398/03/27 سعادت آباد مهشید عمادی -- 15 0
356000
Reading Workshop R30 دوشنبه 17:30 - 20:30 1398/05/14 1398/06/25 سعادت آباد مهشید عمادی -- 15 0
356000
Reading Workshop R31 دوشنبه 17:30 - 20:30 1398/07/01 1398/07/29 سعادت آباد مهشید عمادی -- 15 14
356000
ثبت نام
Speaking Workshop S28 دوشنبه 17:00 - 21:00 1398/01/26 1398/02/16 سعادت آباد میلاد محمد حسینی -- 20 0
348000
Speaking Workshop S29 دوشنبه 17:00 - 21:00 1398/03/13 1398/04/03 سعادت آباد 2 میلاد محمد حسینی -- 20 0
348000
Speaking Workshop S30 دوشنبه 17:00 - 21:00 1398/04/24 1398/05/14 سعادت آباد میلاد محمد حسینی -- 20 0
416000
Speaking Workshop S31 دوشنبه 17:00 - 21:00 1398/06/04 1398/07/01 سعادت آباد میلاد محمد حسینی -- 20 0
416000
Speaking Workshop S32 دوشنبه 17:00 - 21:00 1398/07/15 1398/08/06 سعادت آباد میلاد محمد حسینی -- 20 0
416000
Speaking Workshop S33 دوشنبه 17:00 - 21:00 1398/08/27 1398/09/18 سعادت آباد میلاد محمد حسینی -- 20 19
416000
ثبت نام
Vocabulary Workshop V13 سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/02/03 1398/02/31 سعادت آباد 2 نگین صبوری -- 15 0
310000
Vocabulary Workshop V14 سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/03/07 1398/04/11 سعادت آباد 2 نگین صبوری -- 15 0
356000
Vocabulary Workshop V15 پنج شنبه 13:00 - 16:00 1398/05/17 1398/06/14 سعادت آباد 2 نگین صبوری -- 15 0
356000
Vocabulary Workshop V16 پنج شنبه 13:00 - 16:00 1398/06/21 1398/07/18 سعادت آباد 2 نگین صبوری -- 15 7
356000
در حال پر شدن
Writing Workshop W36 پنج شنبه 09:00 - 12:00 1398/01/22 1398/02/26 سعادت آباد حامد محمدحسینی -- 20 0
348000
Writing Workshop W37 شنبه 17:30 - 20:30 1398/01/24 1398/02/28 سعادت آباد حامد محمدحسینی -- 20 0
348000
Writing Workshop W38 پنج شنبه 09:00 - 12:00 1398/03/02 1398/04/13 سعادت آباد حامد محمدحسینی -- 20 0
416000
Writing Workshop W39 شنبه 17:30 - 20:30 1398/03/18 1398/04/29 سعادت آباد حامد محمدحسینی -- 20 0
416000
Writing Workshop W40 پنج شنبه 09:00 - 12:00 1398/04/27 1398/05/31 سعادت آباد 2 حامد محمدحسینی -- 20 0
416000
Writing Workshop W41 شنبه 17:30 - 20:30 1398/05/12 1398/06/16 سعادت آباد 2 حامد محمدحسینی -- 20 0
416000
Writing Workshop W42 پنج شنبه 09:00 - 12:00 1398/06/21 1398/07/25 سعادت آباد 2 حامد محمدحسینی -- 20 0
416000
Writing Workshop W43 شنبه 17:30 - 20:30 1398/07/13 1398/08/25 سعادت آباد 2 حامد محمدحسینی -- 20 11
416000
ثبت نام
Task1 Academic WA1 جمعه 09:00 - 14:00 1398/05/25 1398/05/25 سعادت آباد 2 حامد محمدحسینی -- 30 0
125000

New PreIELTS (WiKi)/دوره های ۴ روز در هفته پیش آمادگی آیلتس

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد فیلمبرداری ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت
C3-EX C3-EX2 شنبه یکشنبه
سه شنبه چهارشنبه
17:30 - 20:30 1398/03/11 1398/04/12 سعادت آباد 2 مهسا محمد پور 1 تیر 12 0
506000
C3-EX C3-EX3 شنبه یکشنبه
سه شنبه چهارشنبه
10:00 - 13:00 1398/03/11 1398/04/12 سعادت آباد 2 زهره مقدم 29 خرداد 12 0
506000
C3-EX C3-EX4 شنبه یکشنبه
سه شنبه چهارشنبه
17:30 - 20:30 1398/04/15 1398/05/12 سعادت آباد 2 مهسا محمد پور 1 مرداد 8 0
506000
C3-EX C3-EX5 شنبه یکشنبه
سه شنبه چهارشنبه
10:00 - 13:00 1398/04/15 1398/05/12 سعادت آباد 2 زهره مقدم 26 تیر 10 0
506000
C3-EX C3-EX6 شنبه یکشنبه
سه شنبه چهارشنبه
17:30 - 20:30 1398/05/13 1398/06/12 سعادت آباد 2 مهسا محمد پور 2 شهریور 10 0
506000
C3-EX C3-EX7 شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:00 - 21:00 1398/06/16 1398/07/15 سعادت آباد 2 مهسا محمد پور 3 مهر 10 0
506000
C4-EX C4-EX2 شنبه یکشنبه
سه شنبه چهارشنبه
10:00 - 13:00 1398/03/11 1398/04/12 سعادت آباد 2 امین بهمنی 1 تیر 12 0
506000
C4-EX C4-EX3 شنبه یکشنبه
سه شنبه چهارشنبه
17:30 - 20:30 1398/04/15 1398/05/12 سعادت آباد 2 زهره مقدم 30 تیر 12 0
506000
C4-EX C4-EX4 شنبه یکشنبه
سه شنبه چهارشنبه
10:00 - 13:00 1398/05/13 1398/06/12 سعادت آباد 2 مهسا محمد پور 30 مرداد 12 0
506000
C4-EX C4-EX5 شنبه یکشنبه
سه شنبه چهارشنبه
17:30 - 20:30 1398/05/13 1398/06/12 سعادت آباد 2 مهشید عمادی 27 مرداد 11 0
506000
C4-EX C4-EX6 شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:00 - 21:00 1398/06/16 1398/07/15 سعادت آباد 2 امین بهمنی 6 مهر 11 6
506000
ثبت نام
C4-EX C4-EX7 شنبه دوشنبه چهارشنبه 09:00 - 13:00 1398/06/16 1398/07/15 سعادت آباد 2 مهسا محمد پور 6 مهر 10 1
506000
در حال پر شدن

PreIELTS (WiKi)/دوره های ۲ روز در هفته پیش آمادگی آیلتس

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد فیلمبرداری ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت
Intro A CA049 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1397/10/29 1397/12/01 سعادت آباد شهرزاد شیخ الاسلامی 13 بهمن 12 0
256000
Intro A CA050 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/01/27 1398/02/29 سعادت آباد غزاله قندیل 10 اردیبهشت 10 0
256000
Intro A CA055 جمعه 09:00 - 14:00 1398/03/10 1398/04/14 سعادت آباد کیمیا باباخانیان 24 خرداد 12 0
296000
Intro A CA056 جمعه 09:00 - 14:00 1398/03/10 1398/04/14 سعادت آباد صادقی زاده 31 خرداد 7 0
296000
Intro A CA058 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1398/05/12 1398/06/09 سعادت آباد مرجان موسوی 23 مرداد 12 0
296000
Intro A CA059 شنبه دو شنبه 17:30 - 20:30 1398/06/16 1398/07/15 سعادت آباد صادقی زاده 1 مهر 10 0
296000
C1A CA144 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/12/05 1398/01/25 سعادت آباد پرنیان سیدی 14 اسفند 15 0
256000
C1A CA149 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1398/01/28 1398/02/25 سعادت آباد بهناز کاشیان 7 اردیبهشت 15 0
256000
C1A CA150 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/10/29 1397/12/01 سعادت آباد حریرپوش 13 بهمن 12 0
256000
C1A CA152 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/02/31 1398/04/02 سعادت آباد 2 ثنا بایقره 19 خرداد 10 0
296000
C1A CA153 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/04/09 1398/05/06 سعادت آباد بهاره سلیمی 18 تیر 12 0
296000
C1A CA156 جمعه 09:00 - 14:00 1398/05/25 1398/06/22 سعادت آباد غزاله قندیل 15 شهریور 10 0
296000
C1A CA157 جمعه 09:00 - 14:00 1398/05/25 1398/06/22 سعادت آباد صادقی زاده 8 شهریور 12 0
296000
C1A CA158 جمعه 09:00 - 14:00 1398/05/25 1398/06/22 سعادت آباد 2 مرجان موسوی 8 شهریور 10 0
296000
C1A CA159 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1397/12/04 1398/01/24 سعادت آباد عسل معصومی 18 اسفند 12 0
256000
C1A CA160 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/06/17 1398/07/16 سعادت آباد مرجان محمدی 2 مهر 10 0
296000
C1A CA161 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/06/17 1398/07/16 سعادت آباد 2 بهاره سلیمی 2 مهر 8 8
296000
ثبت نام
C1A CA162 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/01/27 1398/02/29 سعادت آباد کیمیا باباخانیان 8 اردیبهشت 12 0
256000
C2A CA235 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/12/05 1398/01/25 سعادت آباد سپیده رئیسی 21 اسفند 15 0
256000
C2A CA237 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1397/12/05 1398/01/25 سعادت آباد نسترن رسولی 19 اسفند 15 0
256000
C2A CA241 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/10/30 1397/11/28 سعادت آباد نیلوفر مقیمی پور 9 بهمن 15 0
256000
C2A CA242 جمعه 09:00 - 14:00 1397/12/10 1398/01/30 سعادت آباد حریرپوش 17 اسفند 15 0
256000
C2A CA244 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/02/31 1398/04/02 سعادت آباد سپیده رئیسی 12 خرداد 15 0
296000
C2A CA245 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1397/12/04 1398/01/24 سعادت آباد الهام حصاری 15 اسفند 14 0
256000
C2A CA246 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/02/31 1398/04/02 سعادت آباد شهروز کریمیان 21 خرداد 10 0
296000
C2A CA247 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/10/29 1397/12/01 سعادت آباد شهروز کریمیان 13 بهمن 12 0
256000
C2A CA249 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1398/04/05 1398/05/05 سعادت آباد هاله عسکرزاده 22 تیر 12 0
296000
C2A CA250 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/01/28 1398/02/25 سعادت آباد 2 غزال پهلوانی 7 اردیبهشت 12 0
256000
C2A CA253 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/10/30 1397/11/28 سعادت آباد غزاله قندیل 14 بهمن 12 0
256000
C2A CA254 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1398/02/31 1398/04/02 سعادت آباد نسترن رسولی 19 خرداد 10 0
296000
C2A CA256 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/05/08 1398/06/10 سعادت آباد نسترن رسولی 20 مرداد 12 0
296000
C2A CA259 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1398/03/01 1398/04/01 سعادت آباد هاله عسکرزاده 11 خرداد 12 0
296000
C2A CA261 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/12/04 1398/01/24 سعادت آباد شهرزاد شیخ الاسلامی 22 اسفند 12 0
256000
C2A CA262 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/01/27 1398/02/29 سعادت آباد نیلوفر مقیمی پور 15 اردیبهشت 10 0
256000
C2A CA263 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/04/09 1398/05/06 سعادت آباد نیلوفر مقیمی پور 23 تیر 12 0
296000
C2A CA270 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/06/17 1398/07/16 سعادت آباد نسترن رسولی 2 مهر 12 2
296000
در حال پر شدن
C2A CA271 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/05/08 1398/06/10 سعادت آباد بهاره سلیمی 22 مرداد 10 0
296000
C2A CA272 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1398/06/16 1398/07/13 سعادت آباد شهرزاد کریمیان 30 شهریور 10 6
296000
ثبت نام
C3A CA325 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1397/10/29 1397/12/01 سعادت آباد بهناز کاشیان 10 بهمن 15 0
256000
C3A CA328 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/12/04 1398/01/24 ونک درویشی 15 اسفند 15 0
256000
C3A CA331 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 14:00 - 17:00 1397/12/06 1398/01/26 سعادت آباد کیمیا باباخانیان 13 اسفند 15 0
256000
C3A CA335 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/02/31 1398/04/02 سعادت آباد نسترن رسولی 19 خرداد 15 0
296000
C3A CA336 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1397/12/04 1398/01/24 سعادت آباد الهام حصاری 18 اسفند 15 0
256000
C3A CA338 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1398/02/31 1398/04/02 سعادت آباد پرنیان سیدی 21 خرداد 14 0
296000
C3A CA339 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 14:00 - 17:00 1397/11/01 1397/12/02 سعادت آباد عسل معصومی 15 بهمن 14 0
256000
C3A CA341 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/01/27 1398/02/29 سعادت آباد قویدل 8 اردیبهشت 15 0
256000
C3A CA344 جمعه 09:00 - 14:00 1398/03/10 1398/04/14 سعادت آباد شهروز کریمیان 31 خرداد 14 0
296000
C3A CA345 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1398/03/01 1398/04/01 سعادت آباد عسل معصومی 18/ خرداد 12 0
296000
C3A CA346 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1397/10/29 1397/12/01 سعادت آباد درویشی 13 بهمن 14 0
256000
C3A CA347 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/01/28 1398/02/25 سعادت آباد ثنا بایقره 4 اردیبهشت 15 0
256000
C3A CA348 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/10/30 1397/11/28 سعادت آباد قویدل 14 بهمن 10 0
256000
C3A CA349 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/05/08 1398/06/10 سعادت آباد هاله عسکرزاده 20 مرداد 12 0
296000
C3A CA350 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/04/05 1398/05/05 سعادت آباد 2 پناهی 22 تیر 12 0
296000
C3A CA352 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/04/05 1398/05/05 سعادت آباد ثنا بایقره 26 تیر 12 0
296000
C3A CA353 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/01/27 1398/02/29 سعادت آباد 2 قویدل 8 اردیبهشت 12 0
256000
C3A CA357 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/10/29 1397/12/01 سعادت آباد غزال پهلوانی 17 بهمن 12 0
256000
C3A CA358 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/02/31 1398/04/02 سعادت آباد 2 حریرپوش 26 خرداد 10 0
296000
C3A CA359 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1398/05/12 1398/06/09 سعادت آباد هاله عسکرزاده 23 مرداد 12 0
296000
C3A CA360 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/12/05 1398/01/25 سعادت آباد نسترن رسولی 19 اسفند 12 0
256000
C3A CA361 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/03/01 1398/04/01 سعادت آباد حریرپوش 11 خرداد 15 0
296000
C3A CA362 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/04/09 1398/05/06 سعادت آباد بهناز کاشیان 25تیر 10 0
296000
C3A CA363 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/12/05 1398/01/25 سعادت آباد نسترن رسولی 21 اسفند 12 0
256000
C3A CA365 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1398/06/16 1398/07/13 سعادت آباد عسل معصومی 30 شهریور 12 2
296000
در حال پر شدن
C3A CA370 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/05/08 1398/06/10 سعادت آباد نسترن رسولی 22 مرداد 11 0
296000
C3A CA372 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1398/05/08 1398/06/10 سعادت آباد حریرپوش 20 مرداد 12 0
296000
C3A CA373 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1398/05/08 1398/06/10 سعادت آباد نسترن رسولی 27 مرداد 12 0
296000
C3A CA374 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/06/17 1398/07/16 سعادت آباد ثنا بایقره 2 مهر 12 0
296000
C3A CA375 پنج شنبه 12:00 - 17:00 1398/06/21 1398/07/18 سعادت آباد 2 بهناز کاشیان 11 مهر 11 1
296000
در حال پر شدن
C4A CA414 پنج شنبه 12:00 - 17:00 1397/11/04 1397/12/02 سعادت آباد قویدل 18 بهمن 15 0
256000
C4A CA418 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/10/29 1397/12/01 سعادت آباد پرنیان سیدی 10 بهمن 15 0
256000
C4A CA428 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1398/01/28 1398/02/25 سعادت آباد امیر حسین کریمی 7 اردیبهشت 15 0
256000
C4A CA429 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/03/01 1398/04/01 ونک احسان درستی 11 خرداد 10 0
296000
C4A CA431 دو شنبه پنج شنبه 14:00 - 17:00 / 17:30 - 20:30 1398/03/02 1398/04/06 سعادت آباد عسل معصومی 13 خرداد 12 0
296000
C4A CA433 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/10/30 1397/11/28 سعادت آباد نیلوفر مقیمی پور 9 بهمن 15 0
256000
C4A CA435 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/05/08 1398/06/10 سعادت آباد سپیده رئیسی 27 مرداد 12 0
296000
C4A CA436 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1398/03/01 1398/04/01 سعادت آباد شادی ساغری 11 خرداد 14 0
296000
C4A CA439 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 14:00 - 17:00 1398/01/29 1398/02/26 سعادت آباد حریرپوش 9 اردیبهشت 14 0
256000
C4A CA440 جمعه 09:00 - 14:00 1397/12/10 1398/01/30 سعادت آباد سبحانی 24 اسفند 15 0
256000
C4A CA442 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/12/05 1398/01/25 سعادت آباد عسل معصومی 12 اسفند 15 0
256000
C4A CA443 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/12/04 1398/01/24 سعادت آباد بهناز کاشیان 18 اسفند 15 0
256000
C4A CA444 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/04/09 1398/05/06 سعادت آباد نیلوفر مقیمی پور 18 تیر 12 0
296000
C4A CA445 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1398/05/12 1398/06/09 سعادت آباد حریرپوش 26 مرداد 10 0
296000
C4A CA446 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1398/01/28 1398/02/25 سعادت آباد ثنا بایقره 7 اردیبهشت 12 0
256000
C4A CA447 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/04/05 1398/05/05 سعادت آباد بهناز کاشیان 19 تیر 12 0
296000
C4A CA448 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/01/27 1398/02/29 سعادت آباد نیلوفر مقیمی پور 10 اردیبهشت 12 0
256000
C4A CA449 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1398/05/08 1398/06/10 سعادت آباد شهروز کریمیان 20 مرداد 12 0
296000
C4A CA457 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/01/28 1398/02/25 سعادت آباد 2 شهروز کریمیان 11 اردیبهشت 12 0
256000
C4A CA458 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/10/30 1397/11/28 سعادت آباد حریرپوش 16 بهمن 12 0
256000
C4A CA459 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/02/31 1398/04/02 سعادت آباد نسترن رسولی 21 خرداد 10 0
296000
C4A CA460 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/02/31 1398/04/04 سعادت آباد بهناز کاشیان 12 خرداد 10 0
296000
C4A CA461 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/04/09 1398/05/06 سعادت آباد 2 ثنا بایقره 23 تیر 10 0
296000
C4A CA463 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/02/31 1398/04/02 سعادت آباد پرنیان سیدی 12 خرداد 15 0
296000
C4A CA464 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/05/12 1398/06/09 سعادت آباد شهروز کریمیان 23 مرداد 12 0
296000
C4A CA465 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/05/08 1398/06/10 سعادت آباد 2 ثنا بایقره 22 مرداد 10 0
296000
C4A CA468 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/06/16 1398/07/13 سعادت آباد 2 حریرپوش 30 شهریور 11 0
296000
C4A CA469 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/06/16 1398/07/13 سعادت آباد بهناز کاشیان 30 شهریور 12 0
296000
C4A CA470 جمعه 09:00 - 14:00 1398/05/25 1398/06/22 سعادت آباد بهناز کاشیان 8 شهریور 12 0
296000
C4A CA471 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/06/17 1398/07/16 سعادت آباد نیلوفر مقیمی پور 7 مهر 12 0
296000
Intro B CB044 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/10/30 1397/11/28 سعادت آباد نسترن رسولی 14 بهمن 14 0
256000
Intro B CB049 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1397/12/04 1398/01/24 سعادت آباد شهرزاد شیخ الاسلامی 22 اسفند 15 0
256000
Intro B CB050 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/02/31 1398/04/02 سعادت آباد غزاله قندیل 19 خرداد 10 0
296000
Intro B CB055 جمعه 09:00 - 14:00 1398/04/21 1398/05/18 سعادت آباد کیمیا باباخانیان 4 مرداد 12 0
296000
Intro B CB056 جمعه 09:00 - 14:00 1398/04/21 1398/05/18 سعادت آباد صادقی زاده 4 مرداد 10 0
296000
Intro B CB057 جمعه 09:00 - 14:00 1398/04/21 1398/05/18 سعادت آباد 2 مرجان موسوی 11 مرداد 10 0
296000
Intro B CB058 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1398/06/16 1398/07/13 سعادت آباد مرجان موسوی 3 مهر 12 3
296000
در حال پر شدن
Intro B CB062 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/12/05 1398/01/25 سعادت آباد ثنا بایقره 19 اسفند 11 0
256000
C1B CB135 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/10/30 1397/11/28 سعادت آباد ثنا بایقره 21 بهمن 15 0
256000
C1B CB137 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1397/10/30 1397/11/28 سعادت آباد نسترن رسولی 23 بهمن 15 0
256000
C1B CB139 جمعه 09:00 - 14:00 1397/11/05 1397/12/03 سعادت آباد بهناز کاشیان 19 بهمن 15 0
256000
C1B CB144 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/01/27 1398/02/29 سعادت آباد پرنیان سیدی 15 اردیبهشت 15 0
256000
C1B CB145 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1397/10/29 1397/12/01 سعادت آباد عسل معصومی 17 بهمن 12 0
256000
C1B CB149 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1398/03/01 1398/04/01 سعادت آباد بهناز کاشیان 18 خرداد 15 0
296000
C1B CB150 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/12/04 1398/01/24 سعادت آباد حریرپوش 22 اسفند 12 0
256000
C1B CB152 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/04/09 1398/05/06 سعادت آباد 2 ثنا بایقره 23 تیر 12 0
296000
C1B CB153 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/05/08 1398/06/10 سعادت آباد بهاره سلیمی 22 مرداد 12 0
296000
C1B CB159 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1398/01/28 1398/02/25 سعادت آباد عسل معصومی 14 اردیبهشت 15 0
256000
C1B CB162 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/02/31 1398/04/02 سعادت آباد حریرپوش 26 خرداد 14 0
296000
C2B CB228 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/10/29 1397/12/01 ونک کیمیا باباخانیان 17 بهمن 15 0
256000
C2B CB231 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 14:00 - 17:00 1397/11/01 1397/12/02 سعادت آباد بهناز کاشیان 18 بهمن 15 0
256000
C2B CB235 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/01/27 1398/02/29 سعادت آباد سپیده رئیسی 10 اردیبهشت 15 0
256000
C2B CB236 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1397/10/29 1397/12/01 سعادت آباد الهام حصاری 17 بهمن 14 0
256000
C2B CB237 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1398/01/27 1398/02/29 سعادت آباد نسترن رسولی 10 اردیبهشت 15 0
256000
C2B CB241 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/12/05 1398/01/25 سعادت آباد نیلوفر مقیمی پور 21 اسفند 15 0
256000
C2B CB242 جمعه 09:00 - 14:00 1398/02/06 1398/03/03 سعادت آباد حریرپوش 20 اردیبهشت 15 0
256000
C2B CB244 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/04/09 1398/05/06 سعادت آباد سپیده رئیسی 1 مرداد 12 0
296000
C2B CB245 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1398/01/28 1398/02/25 سعادت آباد قویدل 11 اردیبهشت 14 0
256000
C2B CB247 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/12/04 1398/01/24 سعادت آباد شهروز کریمیان 18 اسفند 15 0
256000
C2B CB248 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/04/09 1398/05/06 سعادت آباد شهروز کریمیان 30 تیر 10 0
296000
C2B CB250 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/03/01 1398/04/01 سعادت آباد 2 غزال پهلوانی 18 خرداد 12 0
296000
C2B CB252 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/03/01 1398/04/01 سعادت آباد پناهی 29 خرداد 10 0
296000
C2B CB253 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/12/05 1398/01/25 سعادت آباد غزاله قندیل 19 اسفند 12 0
256000
C2B CB254 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1398/04/09 1398/05/06 سعادت آباد نسترن رسولی 25تیر 12 0
296000
C2B CB257 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1398/05/12 1398/06/09 سعادت آباد هاله عسکرزاده 30 مرداد 12 0
296000
C2B CB258 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/06/17 1398/07/16 سعادت آباد غزاله قندیل 9 مهر 12 0
296000
C2B CB259 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1398/04/05 1398/05/05 سعادت آباد هاله عسکرزاده 26 تیر 12 0
296000
C2B CB261 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/01/28 1398/02/25 سعادت آباد حریرپوش 14 اردیبهشت 14 0
256000
C2B CB262 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/02/31 1398/04/02 سعادت آباد نیلوفر مقیمی پور 21 خرداد 14 0
296000
C2B CB263 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/05/08 1398/06/10 سعادت آباد شهروز کریمیان 20 مرداد 13 0
296000
C2B CB271 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/06/17 1398/07/16 سعادت آباد حریرپوش 9 مهر 11 5
296000
در حال پر شدن
C2B CB273 پنج شنبه 12:00 - 17:00 1398/05/10 1398/06/07 سعادت آباد 2 حریرپوش 24 مرداد 10 0
296000
C3B CB326 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1397/12/04 1398/01/24 سعادت آباد بهناز کاشیان 22 اسفند 15 0
256000
C3B CB328 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/01/28 1398/02/25 ونک درویشی 14 اردیبهشت 15 0
256000
C3B CB329 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1397/10/30 1397/11/28 سعادت آباد پرنیان سیدی 14 بهمن 14 0
256000
C3B CB331 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 14:00 - 17:00 1398/01/29 1398/02/26 سعادت آباد کیمیا باباخانیان 16 اردیبهشت 14 0
256000
C3B CB335 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/04/09 1398/05/06 سعادت آباد نسترن رسولی 25تیر 12 0
296000
C3B CB336 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1398/01/28 1398/02/25 سعادت آباد ثنا بایقره 14 اردیبهشت 15 0
256000
C3B CB338 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1398/04/09 1398/05/06 سعادت آباد شهروز کریمیان 23 تیر 10 0
296000
C3B CB339 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 14:00 - 17:00 1397/12/06 1398/01/26 سعادت آباد عسل معصومی 16 اسفند 14 0
256000
C3B CB340 جمعه 09:00 - 14:00 1397/11/05 1397/12/03 سعادت آباد قویدل 26 بهمن 15 0
256000
C3B CB342 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/10/30 1397/11/28 سعادت آباد نسترن رسولی 23 بهمن 14 0
256000
C3B CB343 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/10/29 1397/12/01 سعادت آباد الهام حصاری 24 بهمن 13 0
256000
C3B CB344 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/02/31 1398/04/02 سعادت آباد بهناز کاشیان 26 خرداد 15 0
296000
C3B CB345 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1398/04/05 1398/05/05 سعادت آباد عسل معصومی 29 تیر 12 0
296000
C3B CB346 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1397/12/04 1398/01/24 سعادت آباد زهره مقدم 22 اسفند 14 0
256000
C3B CB347 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/03/01 1398/04/01 سعادت آباد ثنا بایقره 18 خرداد 15 0
296000
C3B CB348 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/12/05 1398/01/25 سعادت آباد قویدل 14 اسفند 12 0
256000
C3B CB349 جمعه 09:00 - 14:00 1398/04/21 1398/05/18 سعادت آباد بهناز کاشیان 11 مرداد 12 0
296000
C3B CB352 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/05/12 1398/06/09 سعادت آباد ثنا بایقره 2 شهریور 13 0
296000
C3B CB353 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/02/31 1398/04/02 سعادت آباد 2 هاله عسکرزاده 26 خرداد 12 0
296000
C3B CB357 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/12/04 1398/01/24 سعادت آباد غزال پهلوانی 18 اسفند 12 0
256000
C3B CB358 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/04/09 1398/05/06 سعادت آباد 2 حریرپوش 25تیر 10 0
296000
C3B CB359 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/05/12 1398/06/09 سعادت آباد 2 پناهی 30 مرداد 11 0
296000
C3B CB360 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/01/27 1398/02/29 سعادت آباد نسترن رسولی 10 اردیبهشت 12 0
256000
C3B CB361 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/04/05 1398/05/05 سعادت آباد حریرپوش 29 تیر 12 0
296000
C3B CB362 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/05/08 1398/06/10 سعادت آباد غزاله قندیل 27 مرداد 12 0
296000
C3B CB363 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/01/27 1398/02/29 سعادت آباد نسترن رسولی 17 اردیبهشت 14 0
256000
C3B CB364 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1398/06/16 1398/07/13 سعادت آباد هاله عسکرزاده 3 مهر 12 0
296000
C3B CB365 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/06/17 1398/07/16 سعادت آباد هاله عسکرزاده 7 مهر 12 0
296000
C3B CB370 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/06/17 1398/07/16 سعادت آباد نسترن رسولی 7 مهر 12 2
296000
در حال پر شدن
C3B CB372 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1398/06/17 1398/07/16 سعادت آباد حریرپوش 9 مهر 10 3
296000
در حال پر شدن
C3B CB373 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1398/06/17 1398/07/16 سعادت آباد نسترن رسولی 2 مهر 12 9
296000
ثبت نام
C4B CB414 پنج شنبه 12:00 - 17:00 1397/12/09 1398/01/29 سعادت آباد قویدل 23 اسفند 15 0
256000
C4B CB418 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/12/04 1398/01/24 سعادت آباد پرنیان سیدی 17 فروردین 15 0
256000
C4B CB428 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1397/10/29 1397/12/01 سعادت آباد زهره مقدم 24 بهمن 15 0
256000
C4B CB429 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1398/03/01 1398/04/01 سعادت آباد امیر حسین کریمی 22 خرداد 12 0
296000
C4B CB430 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1397/10/30 1397/11/28 سعادت آباد ثنا بایقره 9 بهمن 15 0
256000
C4B CB431 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 14:00 - 17:00 1398/04/10 1398/05/07 سعادت آباد عسل معصومی 31 تیر 12 0
296000
C4B CB433 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/12/05 1398/01/25 سعادت آباد نیلوفر مقیمی پور 19 اسفند 14 0
256000
C4B CB435 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/04/05 1398/05/05 ونک احسان درستی 26 تیر 12 0
296000
C4B CB436 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1398/04/05 1398/05/05 سعادت آباد بهناز کاشیان 22 تیر 12 0
296000
C4B CB437 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1397/10/29 1397/12/01 سعادت آباد زهره مقدم 13 بهمن 15 0
256000
C4B CB439 دو شنبه پنج شنبه 14:00 - 17:00 / 17:30 - 20:30 1398/03/02 1398/04/06 سعادت آباد حریرپوش 20 خرداد 12 0
296000
C4B CB440 جمعه 09:00 - 14:00 1398/02/06 1398/03/03 سعادت آباد سبحانی 27 اردیبهشت 14 0
256000
C4B CB442 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/01/27 1398/02/29 سعادت آباد عسل معصومی 15 اردیبهشت 14 0
256000
C4B CB443 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/01/28 1398/02/25 سعادت آباد بهناز کاشیان 14 اردیبهشت 15 0
256000
C4B CB444 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/05/08 1398/06/10 سعادت آباد هاله عسکرزاده 27 مرداد 11 0
296000
C4B CB445 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/06/17 1398/07/16 سعادت آباد سپیده رئیسی 9 مهر 12 4
296000
در حال پر شدن
C4B CB447 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/05/12 1398/06/09 سعادت آباد بهناز کاشیان 26 مرداد 12 0
296000
C4B CB448 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/02/31 1398/04/02 سعادت آباد نیلوفر مقیمی پور 19 خرداد 12 0
296000
C4B CB449 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1398/06/17 1398/07/16 سعادت آباد هاله عسکرزاده 7 مهر 12 8
296000
ثبت نام
C4B CB457 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/03/01 1398/04/01 سعادت آباد 2 شهروز کریمیان 22 خرداد 12 0
296000
C4B CB459 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/12/05 1398/01/25 سعادت آباد حریرپوش 21 اسفند 12 0
256000
C4B CB460 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/04/09 1398/05/06 سعادت آباد نسترن رسولی 30 تیر 10 0
296000
C4B CB461 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/05/08 1398/06/10 سعادت آباد 2 ثنا بایقره 27 مرداد 10 0
296000
C4B CB463 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/04/09 1398/05/06 سعادت آباد بهناز کاشیان 25تیر 10 0
296000
C4B CB464 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/06/16 1398/07/13 سعادت آباد آتنا اجتهادی 6 مهر 12 5
296000
در حال پر شدن
C4B CB465 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/06/17 1398/07/16 سعادت آباد 2 ثنا بایقره 9 مهر 10 0
296000

PostIELTS (MAX)/دوره های پیشرفته آیلتس

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد فیلمبرداری ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت
Max1 M142 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/10/30 1397/11/28 سعادت آباد امینی 14 بهمن 15 0
278000
Max1 M143 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/10/30 1397/11/28 سعادت آباد امین بهمنی 16 بهمن 12 0
278000
Max1 M144 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/10/30 1397/11/28 سعادت آباد پرنیان سیدی 16 بهمن 15 0
278000
Max1 M145 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1397/12/04 1398/01/24 سعادت آباد مهسا محمد پور 22 اسفند 14 0
278000
Max1 M146 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 14:00 - 17:00 1397/11/01 1397/12/02 سعادت آباد دنیا صبوری 29 بهمن 12 0
278000
Max1 M147 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1397/12/05 1398/01/25 سعادت آباد پرنیان سیدی 21 اسفند 15 0
278000
Max1 M149 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1397/12/04 1398/01/24 سعادت آباد امیر حسین کریمی 17 فروردین 15 0
278000
Max1 M150 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/01/28 1398/02/25 سعادت آباد امین بهمنی 11 اردیبهشت 15 0
278000
Max1 M151 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/01/27 1398/02/29 سعادت آباد سبحانی 15 اردیبهشت 11 0
278000
Max1 M152 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/01/27 1398/02/29 سعادت آباد 2 احسان درستی 10 اردیبهشت 12 0
278000
Max1 M157 پنج شنبه 12:00 - 17:00 1398/02/05 1398/03/02 سعادت آباد دنیا صبوری 19 اردیبهشت 14 0
278000
Max1 M158 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/03/01 1398/04/01 سعادت آباد امین بهمنی 22 خرداد 14 0
326000
Max1 M159 جمعه 09:00 - 14:00 1398/03/10 1398/04/14 سعادت آباد امیر حسین کریمی 7 تیر 14 0
326000
Max1 M160 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1398/04/05 1398/05/05 سعادت آباد مهسا محمد پور 2مرداد 10 0
326000
Max1 M161 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/04/09 1398/05/06 سعادت آباد پناهی 1 مرداد 10 0
326000
Max1 M162 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 14:00 - 17:00 1398/04/10 1398/05/07 سعادت آباد امیر حسین کریمی 27 تیر 10 0
326000
Max1 M163 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 14:00 - 17:00 1398/04/24 1398/05/24 سعادت آباد 2 پناهی 14 مرداد 12 0
326000
Max1 M164 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1398/05/12 1398/06/09 سعادت آباد امیر حسین کریمی 26 مرداد 12 0
326000
Max1 M165 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/05/12 1398/06/09 ونک دنیا صبوری 26 مرداد 12 0
326000
Max1 M168 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/05/08 1398/06/10 سعادت آباد عسل معصومی 2 شهریور 10 0
326000
Max1 M169 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/05/08 1398/06/10 سعادت آباد پناهی 27 مرداد 10 0
326000
Max1 M170 دو شنبه پنج شنبه 14:00 - 17:00 / 17:30 - 20:30 1398/05/10 1398/06/11 سعادت آباد امیر حسین کریمی 28 مرداد 12 0
326000
Max1 M171 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/06/16 1398/07/13 سعادت آباد پناهی 3 مهر 10 7
326000
ثبت نام
Max1 M172 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/06/17 1398/07/16 سعادت آباد عسل معصومی 7 مهر 10 2
326000
در حال پر شدن
Max1 M174 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/06/17 1398/07/16 سعادت آباد 2 نیلوفر مقیمی پور 9 مهر 10 7
326000
ثبت نام
Max2 M239 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1397/10/29 1397/12/01 سعادت آباد مهشید عمادی 24 بهمن 15 0
278000
Max2 M241 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/10/30 1397/11/28 سعادت آباد امین بهمنی 23 بهمن 15 0
278000
Max2 M242 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/12/05 1398/01/25 سعادت آباد مهشید عمادی 14 اسفند 14 0
278000
Max2 M243 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/12/05 1398/01/25 سعادت آباد دنیا صبوری 21 اسفند 15 0
278000
Max2 M244 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/12/05 1398/01/25 سعادت آباد امین بهمنی 20 فروردین 15 0
278000
Max2 M245 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1398/01/28 1398/02/25 سعادت آباد امیر حسین کریمی 18 اردیبهشت 14 0
278000
Max2 M246 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 14:00 - 17:00 1397/12/06 1398/01/26 سعادت آباد احسان درستی 20 اسفند 14 0
278000
Max2 M247 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1398/01/27 1398/02/29 سعادت آباد دنیا صبوری 22 اردیبهشت 15 0
278000
Max2 M248 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/01/31 1398/02/28 ونک امیر حسین کریمی 18 اردیبهشت 10 0
278000
Max2 M249 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1398/01/28 1398/02/25 سعادت آباد زهره مقدم 18 اردیبهشت 15 0
278000
Max2 M250 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/03/01 1398/04/01 سعادت آباد دنیا صبوری 25 خرداد 15 0
326000
Max2 M251 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/02/31 1398/04/04 سعادت آباد مهسا محمد پور 21 خرداد 12 0
326000
Max2 M252 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/02/31 1398/04/02 سعادت آباد 2 دنیا صبوری 21 خرداد 12 0
326000
Max2 M257 پنج شنبه 12:00 - 17:00 1398/04/13 1398/05/10 سعادت آباد نگین صبوری 27 تیر 14 0
326000
Max2 M258 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/04/05 1398/05/05 سعادت آباد دنیا صبوری 29 تیر 10 0
326000
Max2 M259 جمعه 09:00 - 14:00 1398/04/28 1398/05/25 سعادت آباد احسان درستی 11 مرداد 10 0
326000
Max2 M260 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1398/05/12 1398/06/09 سعادت آباد عسل معصومی 30 مرداد 10 0
326000
Max2 M262 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/05/08 1398/06/10 سعادت آباد دنیا صبوری 3 شهریور 10 0
326000
Max2 M263 دو شنبه پنج شنبه 14:00 - 17:00 / 17:30 - 20:30 1398/05/10 1398/06/11 سعادت آباد مهسا محمد پور 4 شهریور 10 0
326000
Max2 M264 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1398/06/16 1398/07/13 سعادت آباد پارمیدا صباغ 6 مهر 12 2
326000
در حال پر شدن
Max2 M268 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/06/16 1398/07/13 ونک امیر حسین کریمی 3 مهر 12 0
326000
Max2 M269 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/06/17 1398/07/16 سعادت آباد امیر حسین کریمی 6 مهر 10 6
326000
ثبت نام
Max2 M270 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/06/17 1398/07/16 سعادت آباد خشایار محمدی 14 مهر 10 5
326000
ثبت نام
Max2 M271 دو شنبه پنج شنبه 14:00 - 17:00 / 17:30 - 20:30 1398/06/21 1398/07/18 سعادت آباد عسل معصومی 4 مهر 10 0
326000
Max3 M336 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/10/29 1397/12/01 سعادت آباد امین بهمنی 24 بهمن 14 0
278000
Max3 M338 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/10/30 1397/11/28 سعادت آباد دنیا صبوری 16 بهمن 12 0
278000
Max3 M339 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1397/12/04 1398/01/24 سعادت آباد زهره مقدم 15 اسفند 14 0
278000
Max3 M341 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/12/05 1398/01/25 سعادت آباد مهشید عمادی 20 فروردین 15 0
278000
Max3 M342 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/01/27 1398/02/29 سعادت آباد نگین صبوری 17 اردیبهشت 15 0
278000
Max3 M344 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/01/27 1398/02/29 سعادت آباد مهشید عمادی 22 اردیبهشت 15 0
278000
Max3 M345 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1398/03/01 1398/04/01 سعادت آباد مهسا محمد پور 25 خرداد 10 0
326000
Max3 M346 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 14:00 - 17:00 1398/01/29 1398/02/26 سعادت آباد نگین صبوری 23 اردیبهشت 14 0
278000
Max3 M347 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1398/02/31 1398/04/02 سعادت آباد مهسا محمد پور 28 خرداد 15 0
326000
Max3 M348 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/03/01 1398/04/01 ونک احسان درستی 18 خرداد 8 0
326000
Max3 M349 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1398/03/01 1398/04/01 سعادت آباد مهسا محمد پور 25 خرداد 14 0
326000
Max3 M351 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/04/05 1398/05/05 سعادت آباد آتنا اجتهادی 2 مرداد 10 0
326000
Max3 M352 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/04/09 1398/05/06 سعادت آباد 2 امیر حسین کریمی 30 تیر 10 0
326000
Max3 M358 پنج شنبه 12:00 - 17:00 1398/05/17 1398/06/14 سعادت آباد دنیا صبوری 31 مرداد 12 0
326000
Max3 M359 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/05/12 1398/06/09 سعادت آباد آتنا اجتهادی 30 مرداد 10 0
326000
Max3 M360 جمعه 09:00 - 14:00 1398/06/01 1398/06/29 سعادت آباد خشایار محمدی 15 شهریور 10 0
326000
Max3 M361 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1398/06/16 1398/07/13 سعادت آباد در حال بررسی 6 مهر 10 10
326000
ثبت نام
Max3 M362 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/06/17 1398/07/16 سعادت آباد میلاد محمدزاده 14 مهر 10 0
326000
Max3 M363 دو شنبه پنج شنبه 14:00 - 17:00 / 17:30 - 20:30 1398/06/21 1398/07/18 سعادت آباد میلاد محمدزاده 8 مهر 10 6
326000
ثبت نام
Max4 M431 پنج شنبه 12:00 - 17:00 1397/10/27 1397/11/25 سعادت آباد احسان درستی 11 بهمن 13 0
278000
Max4 M432 جمعه 09:00 - 14:00 1397/10/14 1397/11/12 سعادت آباد احسان درستی 5 بهمن 12 0
256000
Max4 M433 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/10/29 1397/12/01 سعادت آباد زهره مقدم 13 بهمن 13 0
278000
Max4 M434 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1397/10/30 1397/11/28 سعادت آباد امینی 16 بهمن 12 0
278000
Max4 M435 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/10/30 1397/11/28 سعادت آباد مهشید عمادی 23 بهمن 14 0
278000
Max4 M436 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/12/04 1398/01/24 سعادت آباد مهسا محمد پور 15 اسفند 12 0
278000
Max4 M438 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/12/05 1398/01/25 سعادت آباد نگین صبوری 20 فروردین 14 0
278000
Max4 M439 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1398/01/28 1398/02/25 سعادت آباد مهسا محمد پور 11 اردیبهشت 14 0
278000
Max4 M441 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/01/27 1398/02/29 سعادت آباد امیر حسین کریمی 17 اردیبهشت 12 0
278000
Max4 M442 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/02/31 1398/04/02 سعادت آباد نگین صبوری 28 خرداد 15 0
326000
Max4 M444 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/02/31 1398/04/02 سعادت آباد امیر حسین کریمی 28 خرداد 12 0
326000
Max4 M446 دو شنبه پنج شنبه 14:00 - 17:00 / 17:30 - 20:30 1398/03/02 1398/04/06 سعادت آباد نگین صبوری 23 خرداد 15 0
326000
Max4 M447 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1398/04/09 1398/05/06 سعادت آباد مهسا محمد پور 30 تیر 10 0
326000
Max4 M449 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1398/04/10 1398/05/05 سعادت آباد امیر حسین کریمی 19 تیر 10 0
326000
Max4 M451 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/05/12 1398/06/09 سعادت آباد احسان درستی 26 مرداد 10 0
326000
Max4 M452 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/05/08 1398/06/10 سعادت آباد 2 نگین صبوری 3 شهریور 10 0
326000
Max4 M459 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/06/16 1398/07/13 سعادت آباد احسان درستی 10 مهر 10 5
326000
ثبت نام
Max5 M529 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/10/29 1397/12/01 سعادت آباد مهسا محمد پور 27 بهمن 12 0
278000
Max5 M531 پنج شنبه 12:00 - 17:00 1397/12/09 1398/01/29 سعادت آباد زهره مقدم 22 فروردین 12 0
256000
Max5 M532 جمعه 09:00 - 14:00 1397/11/19 1397/12/17 سعادت آباد عماد مرشدی 3 اسفند 12 0
256000
Max5 M533 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/12/04 1398/01/24 سعادت آباد امین بهمنی 21 فروردین 14 0
278000
Max5 M534 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1397/12/05 1398/01/25 سعادت آباد دنیا صبوری 21 اسفند 10 0
278000
Max5 M535 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/12/05 1398/01/25 سعادت آباد عماد مرشدی 18 فروردین 14 0
278000
Max5 M536 شنبه چهارشنبه 13:00 - 16:00 1397/12/04 1398/01/24 سعادت آباد محمد حبیبی 22 اسفند 12 0
278000
Max5 M538 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/01/27 1398/02/29 سعادت آباد دنیا صبوری 17 اردیبهشت 15 0
278000
Max5 M539 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1398/03/01 1398/04/01 سعادت آباد زهره مقدم 22 خرداد 10 0
326000
Max5 M541 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/02/31 1398/04/02 سعادت آباد مهشید عمادی 28 خرداد 12 0
326000
Max5 M542 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/04/11 1398/05/06 سعادت آباد دنیا صبوری 1 مرداد 12 0
326000
Max5 M544 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/04/11 1398/05/06 سعادت آباد دنیا صبوری 30 تیر 10 0
326000
Max5 M546 دو شنبه پنج شنبه 17:30 - 20:30 / 14:00 - 17:00 1398/04/10 1398/05/07 سعادت آباد مهسا محمد پور 24 تیر 10 0
326000
Max5 M547 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1398/05/08 1398/06/10 سعادت آباد عسل معصومی 2 شهریور 11 0
326000
Max5 M549 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1398/05/12 1398/06/09 سعادت آباد امیر حسین کریمی 2 شهریور 10 0
326000
Max5 M551 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/06/16 1398/07/13 سعادت آباد دنیا صبوری 10 مهر 10 4
326000
در حال پر شدن
Max5 M552 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/06/17 1398/07/16 سعادت آباد 2 دنیا صبوری 14 مهر 10 2
326000
در حال پر شدن
Max6 M627 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1397/10/30 1397/11/28 سعادت آباد مهشید عمادی 16 بهمن 12 0
278000
Max6 M628 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1397/10/30 1397/11/28 سعادت آباد احسان درستی 16 بهمن 10 0
278000
Max6 M629 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1397/12/04 1398/01/24 سعادت آباد زهره مقدم 22 اسفند 12 0
278000
Max6 M631 پنج شنبه 12:00 - 17:00 1398/02/05 1398/03/02 سعادت آباد احسان درستی 26 اردیبهشت 12 0
278000
Max6 M632 جمعه 09:00 - 14:00 1398/02/06 1398/03/03 سعادت آباد عماد مرشدی 13 اردیبهشت 12 0
256000
Max6 M633 شنبه چهارشنبه 17:30 - 20:30 1398/01/28 1398/02/25 سعادت آباد زهره مقدم 18 اردیبهشت 14 0
278000
Max6 M634 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1398/01/27 1398/02/29 سعادت آباد مهشید عمادی 17 اردیبهشت 14 0
278000
Max6 M635 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/01/27 1398/02/29 سعادت آباد امین بهمنی 22 اردیبهشت 10 0
278000
Max6 M639 شنبه چهارشنبه 14:00 - 17:00 1398/04/05 1398/05/05 سعادت آباد دنیا صبوری 26 تیر 10 0
326000
Max6 M641 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/04/09 1398/05/06 سعادت آباد گلناز معتمدزاده 1 مرداد 10 0
326000
Max6 M642 یکشنبه سه شنبه 10:00 - 13:00 1398/05/13 1398/04/30 سعادت آباد 2 زهره مقدم 2 شهریور 10 0
326000
Max6 M644 یکشنبه سه شنبه 17:30 - 20:30 1398/05/08 1398/06/10 سعادت آباد امیر حسین کریمی 5 شهریور 10 0
326000
Max6 M646 دو شنبه پنج شنبه 14:00 - 17:00 / 17:30 - 17:30 1398/05/10 1398/06/11 سعادت آباد امین بهمنی 31 مرداد 10 0
326000
Max6 M647 یکشنبه سه شنبه 14:00 - 17:00 1398/06/17 1398/07/16 سعادت آباد دنیا صبوری 14 مهر 10 10
326000
ثبت نام
Max6 M649 شنبه چهارشنبه 10:00 - 13:00 1398/06/16 1398/07/13 سعادت آباد امیر حسین کریمی 10 مهر 10 8
326000
ثبت نام

منتور (استاد همراه) برنامه ریزی هوشمند آیلتس (ماهیانه، ۸ تماس استاد، تصحیح ۴ رایتینگ و ۴ اسپیکینگ)

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد فیلمبرداری ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت
منتور M101 دو هفته انتخابی - انتخابی 1397/01/01 1400/12/29 آنلاین تیم آیلتس بیان برتر -- 50 24
180000
در حال پر شدن
منتور M102 یک ماهه انتخابی - انتخابی 1397/01/01 1400/12/29 آنلاین تیم آیلتس بیان برتر -- 50 27
350000
ثبت نام

IELTS Summit - PTE (ویژه نوروز) / دوره نوروزی فوق فشرده آیلتس سامیت و پی تی ای

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد فیلمبرداری ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت
IELTS IN108 هر روز 09:00 - 13:30 1398/01/03 1398/01/10 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
826000
IELTS IN109 هر روز 09:00 - 13:30 1398/01/03 1398/01/10 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
826000
IELTS IN110 هر روز 09:00 - 13:30 1398/01/03 1398/01/10 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
826000
IELTS IN111 هر روز 09:00 - 13:30 1398/01/03 1398/01/10 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
826000
IELTS IN112 هر روز 09:00 - 13:30 1398/01/03 1398/01/10 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
826000
IELTS IN113 هر روز 09:00 - 13:30 1398/01/03 1398/01/10 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
826000
IELTS IN114 هر روز 09:00 - 13:30 1398/01/03 1398/01/10 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
826000
IELTS IN115 هر روز 09:00 - 13:30 1398/01/03 1398/01/10 سعادت آباد چهار استاد همزمان/ تیم آیلتس -- 10 0
826000
PTE BootCamp PN130 هر روز 09:00 - 12:30 1398/01/03 1398/01/10 سعادت آباد اساتید PTE بیان برتر 17 0
865000

Online Workshops / کارگاه های تک مهارتی از راه دور آنلاین آیلتس

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد فیلمبرداری ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت
Writing Workshop OW9 یکشنبه چهارشنبه 15:00 - 15:00 1397/08/09 1397/09/18 آنلاین حامد محمدحسینی -- 100 0
310000
Writing Workshop OW10 یکشنبه چهارشنبه 15:00 - 15:00 1397/09/11 1397/10/19 آنلاین حامد محمدحسینی -- 100 0
310000
Speaking Workshop OS9 شنبه سه شنبه 15:00 - 15:00 1397/08/08 1397/09/17 آنلاین میلاد محمد حسینی -- 100 0
310000
Speaking Workshop OS10 شنبه سه شنبه 15:00 - 15:00 1397/09/10 1397/10/18 آنلاین میلاد محمد حسینی -- 100 0
310000

دوره های از راه دور Tele‌Bartar (غیرحضوری)

سطح کد روز ساعت از تا شعبه استاد فیلمبرداری ظرفیت کل ظرفیت باقی شهریه وضعیت
Intro A TCA007 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1397/10/29 1397/12/01 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0
256000
Intro A TCA008 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1397/12/04 1398/01/24 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0
256000
Intro A TCA009 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1398/01/28 1398/02/25 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0
256000
Intro A TCA010 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1398/03/01 1398/04/01 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0
296000
Intro A TCA011 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1398/04/05 1398/05/05 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0
296000
Intro A TCA012 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1398/05/12 1398/06/09 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0
296000
Intro A TCA013 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1398/06/16 1398/07/13 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 12
296000
ثبت نام
C1A TCA107 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1397/10/30 1397/11/28 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0
256000
C1A TCA108 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1397/12/05 1398/01/25 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0
256000
C1A TCA109 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1398/01/28 1398/02/25 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0
256000
C1A TCA110 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1398/02/31 1398/04/04 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0
296000
C1A TCA111 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1398/04/09 1398/05/06 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0
296000
C1A TCA112 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1398/05/08 1398/06/10 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0
296000
C1A TCA113 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1398/06/17 1398/07/16 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 11
296000
ثبت نام
C2A TCA209 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1397/10/29 1397/12/01 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0
256000
C2A TCA210 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1397/12/04 1398/01/24 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0
256000
C2A TCA211 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1398/01/28 1398/02/25 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0
256000
C2A TCA212 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1398/03/01 1398/04/01 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0
296000
C2A TCA213 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1398/04/05 1398/05/05 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0
296000
C2A TCA214 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1398/05/12 1398/06/09 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0
296000
C2A TCA215 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1398/06/16 1398/07/13 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 12
296000
ثبت نام
C3A TCA310 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1397/10/30 1397/11/28 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0
256000
C3A TCA311 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1397/12/05 1398/01/25 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0
256000
C3A TCA312 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1398/01/27 1398/02/29 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0
256000
C3A TCA313 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1398/02/31 1398/04/04 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0
296000
C3A TCA314 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1398/04/09 1398/05/06 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0
296000
C3A TCA315 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1398/05/08 1398/06/10 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki 12 0
296000
C3A TCA316 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1398/06/17 1398/07/16 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 12
296000
ثبت نام
C4A TCA411 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1397/10/29 1397/12/01 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0
256000
C4A TCA412 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1397/12/04 1398/01/24 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0
256000
C4A TCA413 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1398/01/28 1398/02/25 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0
256000
C4A TCA414 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1398/03/01 1398/04/01 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0
296000
C4A TCA415 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1398/04/05 1398/05/05 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0
296000
C4A TCA416 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1398/05/12 1398/06/09 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0
296000
C4A TCA417 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1398/06/16 1398/07/13 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 11
296000
ثبت نام
Intro B TCB007 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1397/10/30 1397/11/28 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0
256000
Intro B TCB008 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1397/12/05 1398/01/25 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0
256000
Intro B TCB009 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1398/01/27 1398/02/29 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0
256000
Intro B TCB010 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1398/02/31 1398/04/04 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0
296000
Intro B TCB011 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1398/04/09 1398/05/06 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0
296000
Intro B TCB012 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1398/05/08 1398/06/10 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0
296000
Intro B TCB013 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1398/06/17 1398/07/16 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 12
296000
ثبت نام
C1B TCB107 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1397/10/29 1397/12/01 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0
256000
C1B TCB108 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1397/12/04 1398/01/24 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0
256000
C1B TCB109 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1398/01/28 1398/02/25 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0
256000
C1B TCB110 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1398/03/01 1398/04/01 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0
296000
C1B TCB111 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1398/04/05 1398/05/05 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0
296000
C1B TCB112 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1398/05/12 1398/06/09 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0
296000
C3B TCB113 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1398/06/16 1398/07/13 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 12
296000
ثبت نام
C2B TCB209 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1397/10/30 1397/11/28 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0
256000
C2B TCB210 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1397/12/05 1398/01/25 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0
256000
C2B TCB211 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1398/01/27 1398/02/29 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0
256000
C2B TCB212 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1398/02/31 1398/04/04 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0
296000
C2B TCB213 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1398/04/09 1398/05/06 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0
296000
C2B TCB214 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1398/05/12 1398/06/09 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0
296000
C2B TCB215 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1398/06/17 1398/07/16 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 12
296000
ثبت نام
C3B TCB308 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1397/10/29 1397/12/01 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0
256000
C3B TCB309 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1397/12/04 1398/01/24 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0
256000
C3B TCB310 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1398/01/28 1398/02/25 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0
256000
C3B TCB311 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1398/03/01 1398/04/01 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0
296000
C3B TCB312 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1398/04/05 1398/05/05 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0
296000
C3B TCB313 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1398/05/12 1398/06/09 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0
296000
C3B TCB314 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1398/06/16 1398/07/13 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 12
296000
ثبت نام
C4B TCB409 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1397/10/30 1397/11/28 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0
256000
C4B TCB410 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1397/12/05 1398/01/25 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0
256000
C4B TCB411 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1398/01/27 1398/02/29 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0
256000
C4B TCB412 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1398/03/01 1398/04/01 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0
296000
C4B TCB413 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1398/04/09 1398/05/06 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0
296000
C4B TCB414 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1398/05/08 1398/06/10 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 0
296000
C4B TCB415 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1398/06/17 1398/07/16 تک نفره - در محل شما اساتید Wiki -- 12 12
296000
ثبت نام
Max1 TM108 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1397/10/29 1397/11/28 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 12 0
278000
Max1 TM109 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1397/12/04 1398/01/24 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 12 0
278000
Max1 TM110 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1398/01/28 1398/02/25 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 12 0
278000
Max1 TM111 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1398/03/01 1398/04/01 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 12 0
326000
Max1 TM112 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1398/04/05 1398/05/05 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 12 0
326000
Max1 TM113 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1398/05/12 1398/06/09 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 12 0
326000
Max1 TM114 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1398/06/16 1398/07/13 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 12 12
326000
ثبت نام
Max2 TM208 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1397/10/30 1397/11/28 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 12 0
278000
Max2 TM209 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1397/12/05 1398/01/25 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 12 0
278000
Max2 TM210 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1398/01/27 1398/02/29 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 12 0
278000
Max2 TM211 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1398/02/31 1398/04/04 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 12 0
326000
Max2 TM212 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1398/04/09 1398/05/06 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 12 0
326000
Max2 TM213 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1398/05/08 1398/06/10 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 12 0
326000
Max2 TM214 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1398/06/17 1398/07/16 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 12 12
326000
ثبت نام
Max3 TM308 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1397/10/29 1397/11/28 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 12 0
278000
Max3 TM309 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1397/12/04 1398/01/24 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 12 0
278000
Max3 TM310 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1398/01/28 1398/02/25 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 12 0
278000
Max3 TM311 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1398/03/01 1398/04/01 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 12 0
326000
Max3 TM312 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1398/04/05 1398/05/05 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 12 0
326000
Max3 TM313 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1398/05/12 1398/06/09 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 12 0
326000
Max3 TM314 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1398/06/16 1398/07/13 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 12 12
296000
ثبت نام
Max4 TM408 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1397/10/30 1397/11/28 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 12 0
278000
Max4 TM409 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1397/12/05 1398/01/25 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 12 0
278000
Max4 TM410 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1398/01/27 1398/02/29 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 12 0
278000
Max4 TM411 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1398/02/31 1398/04/04 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 12 0
326000
Max4 TM412 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1398/04/09 1398/05/06 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 12 0
326000
Max4 TM413 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1398/05/08 1398/06/10 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 12 0
326000
Max4 TM414 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1398/06/17 1398/07/16 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 12 12
326000
ثبت نام
Max5 TM508 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1397/10/29 1397/12/01 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 12 0
278000
Max5 TM509 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1397/12/04 1398/01/24 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 12 0
278000
Max5 TM510 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1398/01/28 1398/02/25 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 12 0
278000
Max5 TM511 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1398/03/01 1398/04/01 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 12 0
326000
Max5 TM512 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1398/04/05 1398/05/05 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 12 0
326000
Max5 TM513 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1398/05/12 1398/06/09 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 12 0
326000
Max4 TM514 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1398/06/17 1398/07/16 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 12 12
326000
ثبت نام
Max6 TM608 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1397/10/30 1397/11/28 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 12 0
278000
Max6 TM609 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1397/12/05 1398/01/25 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 12 0
278000
Max6 TM610 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1398/01/27 1398/02/29 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 12 0
278000
Max6 TM611 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1398/02/31 1398/04/04 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 12 0
326000
Max6 TM612 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1398/04/09 1398/05/06 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 12 0
326000
Max6 TM613 یکشنبه سه شنبه انتخابی - انتخابی 1398/05/08 1398/06/10 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 12 0
326000
Max6 TM614 شنبه چهارشنبه انتخابی - انتخابی 1398/06/16 1398/07/13 تک نفره - در محل شما اساتید Max -- 12 12
326000
ثبت نام