جلسه پنجم از دوره رایتینگ آنلاین

چگونگی نوشتن رایتینگ های یک طرفه آیلتس

 

دانلود فایل صوتی

 

این سئوالات معمولا با یکی از این دو عبارت تمام می شوند:

Do you agree or disagree?    What is your opinion?

To what extent do you agree or disagree?

نوشتن هر دو می‌تواند یکی باشد فقط در مدل دوم یادتان باشد هرجا که نظر دادید، باید بگویید "تا چه حد" موافق یا مخالف هستید. مثلا:

I absolutely agree/disagree

I partially agree/disagree

این رایتینگ‌ها را هم می‌توان یک طرفه نوشت و هم دو طرفه:

 

w5 1

 

In many places, new homes are needed, but the only space available for building them is in the countryside. Some people believe it is more important to protect the countryside and not build new homes there. What is your opinion about this?

w5 2

w5 3

w5 4

w5 5

 

لغت یا کالوکیشن

معنی دقیق

Accommodate something

به کسی سکنی دادن

Accommodate the needs

نیاز را برطرف کردن

A large proportion of

درصد زیادی از

Given something, …

با درنظر گرفتن ...، ...

The constraints on

محدودیت در ...

Province

استان

The prime candidate

بهترین انتخاب

Assert

باور داشتن

Serene spot

منطقه/مکان آرام و بکر

Preserve

نگه داشتن، حفظ کردن

Spoil

خراب کردن

Admittedly,

در واقع

Remain intact

دست نخورده باقی ماندن

Owing to

به خاطر...

Compelling reason

دلیل قانع کننده

Rational justification

توجیه منطقی

Inevitable /ɪnˈɛvɪtəb(ə)l/

غیرقابل اجتناب

The ultimate loss of …

خسارت ... در آینده

Countless …

متعدد

Irreplaceable

غیرقابل جایگزین

A good illustration of this is …

یک مثال خوب برای این موضوع این است که...

Felling of

قطع ...

This in turn

این موضوع به نوبه خود ...

Alter

تغییر دادن

Beyond recognition

کاملا

Permanently

دائما

Irreversible damage

خسارت جبران ناپذیر

Yet another compelling argument against … is that

به علاوه یکی دیگر از بحث های قانع کننده در مقابل ... این است که

Migrate

کوچ داخلی

Rural district

منطقه روستایی

Adversely affect

تاثیر بد گذاشتن

To put it differently,

به عبارت دیگر،

Fragile / Vulnerable

شکننده، سست، آسیب پذیر

Green belt

کمربند سبز

To be susceptible to

در معرض چیزی بودن...

Pose a threat to

تهدیدی وارد کردن به

Perennial problem

مشکل بلندمدت

Households

خانواده ها، خانوارها

Invade something

به چیزی حمله کردن

Serious repercussions

اثرات بد جدی

Initiative

برنامه

Something takes its/their toll on

چیزی خسارت وارد می کند به ...

 

 

تمرینات جلسه پنجم:

 

Topic No1. Television is dangerous because it destroys family life and any sense of community; instead of visiting people or talking with our family, we just watch television. What is your opinion?

Topic No2. Some people think that changing jobs periodically is good. To what extent do you agree or disagree?

 

دانلود PDF درس جلسه پنجم

ارسال دیدگاه جدید (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. لطفا قبل از کامنت گذاشتن به پروفایل خود لاگین کنید