پاسخنامه رایتینگ Task 1 و Task 2   رایتینگ تمرین کردن همراه با نمونه پاسخنامه، داوطلب را با شرایط آزمون بهتر آشنا می کند و  باعث کاهش استرس خواهد شد. رایتینگ تمرین کردن همراه با نمونه پاسخنامه، ...
آموزش رایگان رایتینگ آیلتس - تسک ۲ - قسمت بیستم و هفتم گرامر در رایتینگ تسک ۲ - علامت گذاری در رایتینگ تسک 2 - Punctuation in IELTS Writing ...
آموزش رایگان رایتینگ آیلتس - تسک ۲ - قسمت دهم منظور از Thematic Progression در رایتینگ آیلتس چیست و چه تاثیری بر نمره Coherence و Cohesion خواهد داشت؟ ...
آموزش رایگان رایتینگ آیلتس - تسک ۲ - قسمت هشتم بالا بردن نمره Coherence و Cohesion و نوشتن یک پاراگراف با Cohesion بالا ...
۳۰ روز تا نمره 7+ رایتینگ – روز ۴ متن زیر را در ارتباط با "مزایا و معایب فضای مجازی بر امنیت زنان" بخوانید و سعی کنید با استفاده از لغات، کالوکیشن ها و ساختارهای آن، کل متن را در یک پاراگراف خ...
۳۰ روز تا نمره 7+ رایتینگ – روز ۳ متن زیر را در ارتباط با "معایب تبلیغات" بخوانید و سعی کنید با استفاده از لغات، کالوکیشن ها و ساختارهای آن، کل متن را در یک پاراگراف خلاصه کنید. توجه کنید پار...
۳۰ روز تا نمره 7+ رایتینگ – روز ۱ متن زیر را در ارتباط با "اثرات رسانه برروی کودکان" بخوانید و سعی کنید با استفاده از لغات، کالوکیشن ها و ساختارهای آن، کل متن را در یک پاراگراف خلاصه کنید. توجه کنید پاراگراف تان ...
رایتینگ 3 کمبریج 13 آکادمیک In spite of the advances made in agriculture, many people around the world still go hungry.  Why is this case? What can be done about this problem? Give reasons for your answer and include any relevant e...
رایتینگ 2 کمبریج 13 آکادمیک Some people believe that nowadays we have too many choices.To what extent do you agree or disagree with this statement? Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowl...
IELTS Cambridge 11 - Test4 - General Writing - Task2 Some people say that it is possible to tell a lot about a person’s culture and character from their choice of clothes. Do you agree or disagree? Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experien...
IELTS Cambridge 11 - Test2 - General Writing - Task2 Some people say that in all levels of education, from primary school to universities, too much time spent on learning facts and not enough on learning practical skills. Agree or disagree? Give reasons for your answer and include any relevant exa...
IELTS Cambridge 11 - Test1 - General Writing - Task2 Essay topics: Employers sometimes ask people applying for jobs for personal information, such as their hobbies and interests, and whether they are married or single. Some people say that this information may be relevant and useful, others disagree. Di...
IELTS Cambridge 11 - Test3 - Academic Writing - Task2 Some people say that the only reason for learning a foreign language is in order to travel to or work in a foreign country. Others say that these are not the only reasons why someone should learn a foreign language.Discuss both these views and g...
IELTS Cambridge 11 - Test1 - Academic Writing - Task2 Governments should spend money on railways rather than roads.To what extent do you agree or disagree with this statement? Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own kno...
IELTS Cambridge 11 - Test2 - Academic Writing - Task2 Some people claim that not enough of the waste from homes is recycled. They say that the only way to increase recycling is for governments to make it a legal requirement. To what extent do you think laws are needed to make people recycle more of their...
مجموعه ویدیوهای Simon درس اول تکنیک‌های Simon - WritingTask2- جلسه اول مقدمه ای درمورد Task2 بخش Writing (مدت ویدیو 1 دقیقه) ...
مجموعه ویدیوهای Simon درس دوم تکنیک‌های Simon - WritingTask2- جلسه دوم مهمترین نکاتی که باید برای بخش task2 بدانید (مدت ویدیو 8 دقیقه) ...
مجموعه ویدیوهای Simon درس سوم تکنیک‌های Simon - WritingTask2- جلسه سوم چگونگی نوشتن مقدمه برای مدل‌های مختلف سوالات در Task2 به همراه نمونه‌ (مدت ویدیو 15 دقیقه)...
مجموعه ویدیوهای Simon درس چهارم تکنیک‌های Simon - WritingTask2- جلسه چهارم چگونگی نوشتن دو نوع پاراگراف بدنه به همراه ورک شیتی که نمونه های آن را نمایش میدهد (مدت ...

صفحه1 از2