سئوالات Sentence Completion سئوالات Sentence Completion ای...
سئوالات Blanks/Gap Fillings سئوالات Blanks/Gap Fillings تمام سوالاتی که متن سئوال آنها به صورت No More Than X Words and/or X Number باشد در این دسته قرار می گیرند. ...
سئوالات Heading Matching سئوالات Heading Matching ...
سئوالات True/False/Not Given سئوالات ViewPoint Questions - True/False/Not Given ...

صفحه2 از2