کالوکیشن شماره 4

تا انقضای اشتراک رایگان شما فقط 3 روز باقیمانده

Root 

if a plant is rooted somewhere, it is held in the ground firmly by its roots

ریشه داشتن

potential

be rooted in something: to have developed from something and be strongly influenced by it

ریشه در چیزی داشتن، نشات گرفتن

The first reason why international travels would never bring conflict is rooted in the fact that both visitors and locals are economically motivated.

اولین دلیل اینکه مسافرت های بین المللی باعث تنش نمی شوند از این نشات می‌گیرد که هم توریست ها و هم افراد محلی، نفع اقتصادی می برند.

The fears that writing skills will be attached with less importance are rooted mainly in the concern that the growing popularity of mobile phones and computers is about to make emails and text messaging much more popular.

نگرانی از اینکه مهارت‌های نوشتاری کم کم اهمیت خود را از دست می‌دهند از این نشات می‌گیرد که محبوبیت روزافزون موبایل و کامپیوتر کم کم ایمیل‌ها و پیامک‌ها را متداول‌تر می‌کند.

As international media recognises English as its root language, most of the broadcast information is related to the lifestyle, norms and beliefs of English-speaking countries.

چون رسانه های بین المللی، انگلیسی را به عنوان زبان اصلی می‌شناسند، بیشتر اطلاعات پخش شده به سبک زندگی، هنجارها و عقاید کشورهای انگلیسی زبان مربوط می شوند.

It would divert people's attention from the root causes of violence.

این، تمرکز افراد را از دلایل اصلی و ریشه‌ای خشونت دور می‌کند.

Teachers are expected to take preventive measures to address misbehaviours, and focus on the root causes of the problems, such as family violence.

انتظار می‌رود معملین تدابیر بازدارنده برای حل سوء رفتارهای دانش آموزان برداشته و برروی دلایل اصلی مشکلات، مانند خشونت در خانواده تمرکز کنند.

be/lie at the root of something (=be the cause of something)

Allergies are at the root of a lot of health problems.

آلرژی‌ها، ریشه بسیاری از مشکلات سلامتی و بهداشتی است.

a deep-rooted habit, idea, belief etc is so strong in a person or society that it is very difficult to change or destroy it

There seems to be a deep-rooted tendency of consumers to try different products.

به نظر می‌رشد که گرایشی ریشه‌دار در مشتریان وجود دارد که تمایل به امتحان کردن محصولات مختلف

می‌خواهم در دوره کالوکیشن 48 روزه، ثبت نام خود را قطعی کنم

ثبت نام

 

ارسال دیدگاه جدید (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. لطفا قبل از کامنت گذاشتن به پروفایل خود لاگین کنید