کالوکیشن factor-because

درس کالوکیشن شماره 7

Contributing Factor

عامل اثربخش

Factors

 

To play/have a(n) important/key/vital/crucial/pivotal role in (doing) sth

نقش مهمی ایفا کردن

 University education plays a crucial role in improving the quality of human workforce.

آموزش دانشگاهی نقش مهمی در بهبود کیفیت نیروی انسانی بازی می‌کند.

 

To make significant/substantial/valuable/ great/outstanding contribution to sth

نقش مهمی ایفا کردن در

The medical advances have made outstanding contributions to the public’s health care.

پیشرفت‌های پزشکی کمک بزرگی به بهداشت عمومی کرده‌اند.

 

To be a key factor influencing something

یکی از عوامل تاثیرگذار بودن

The number of the vehicles used is a key factor influencing pollution.

تعداد وسایل نقلیه استفاده شده از عوامل تاثیرگذار برروی آلودگی است.

 

To reap the benefits (of sth)

Gain benefit from something/ make the most of something

To benefit greatly/enormously/considerably from sth

از مزیت چیزی بهره مند شدن

The customers reap the benefits of globalization.

مشتریان از مزایای جهانی شدن بهره مند شدن

Many students derived enormous benefit from the course.

بسیاری از دانشجویان از این دوره بهره زیادی بردند.

Many thousands have benefited considerably from the new treatment.

هزاران نفر از درمان جدید بهره زیادی بردند.

 

To be a contributing factor:  to be one of the main causes of sth

یک عامل اثر گذار بودن

The vaccination program has been a contributing factor in the improvement of health standards.

برنامه واکسیناسیون یک عامل اثرگذار در بهبود استانداردهای بهداشتی بوده است.

 

To contribute to sth

باعث شدن

Alcohol contributes to 100,000 deaths a year in the US.

الکل منجر به مرگ 100،000 در سال در آمریکا میشوند.

 

 

دانلود فایل صوتی توضیح درس هفتم کالوکیشن

دانلود PDF درس کالوکیشن شماره 7

درس کالوکیشن شماره 8

Literature of Reasoning

ادبیات نوشتن دلیل

because

در این درس میخوایم شما رو با عبارات و کالوکیشن هایی که میتونند جایگزینی برای because و because of باشند و جزء همیشگی راتینگی و اسپینگها هستند آشنا کنیم.

Because یک کانجانکشن است و بعد آن حتما یک کلاز استفاده می شود. اما Because of یک حرف اضافه است و باید بعد از آن یک اسم بیاید.

The flight was cancelled because the weather was bad.

پرواز به خاطراینکه هوا بد بود کنسل شد.

The flight was cancelled because of bad weather.

پرواز به خاطر هوای بد کنسل شد.

 

As a result of

As a result of هم جایگزینی به جای because of است و بنابراین بعد از آن باید یک اسم قرار بگیرد.

As a result of the injury, he couldn’t play for weeks.

به خاطر مسدومیت، او برای هفته‌ها نتوانست بازی کند.

 

Due to

Due to نیز یک حرف اضافه است و بعد از آن مانند because of یک عبارت اسمی جای می‌گیرد. توجه داشته باشید که Due to رسمی‌تر از Because of عمل می‌کند.

Due to poor management, the company underwent huge financial loss.

به خاطر مدیریت ضعیف، شرکت خسارت مالی سنگینی دید.

Because of poor management, the company suffered huge financial loss.

,for

For یک جایگزین بسیار رسمی برای Because است.

I cannot tell whether she is old or young, for I have never seen her.

من نمی‌تونم بگم که او پیر است یا جوان، به خاطر اینکه من هرگز او را ندیده ام.

 

Inasmuch as

Inasmuch as تقریبا هم معنی because است و در نوشته‌های رسمی جایگاه خوبی دارد.

Inasmuch as she is the only earning member of the family, she has a duty to support her parents and siblings.

از آنجاییکه او تنها عضو حقوق بگیر خانواده است، وظیفه پشتیبانی از پدرو مادر و خواهر و برادرهایش را دارد.

In view of the fact that

این عبارت نیز جایگزین خوبی برای because است.

In view of the fact that she is the most deserving candidate, we have decided to appoint her.

به خاطر اینکه او لایق‌ترین کاندیداست، ما تصمیم گرفتیم او را انتخاب کنیم.  

 

Owing to

Owing to نیز مشابه Due to بوده و در نوشته‌های رسمی‌تر جایگاه خوبی دارد.

Owing to his irresponsible behaviour, he lost his job.

He lost the job because of his irresponsible behaviour.

به دلیل رفتار غیرمسئولانه‌اش، شغل‌اش را از دست داد.

 

Thanks to

Thanks to نیز معادل because of است و می‌تواند هم منفی باشد هم مثبت.

Thanks to his carelessness, we lost the money.

به دلیل بی‌دقتی او، ما پول زیادی از دست دادیم.

دانلود فایل صوتی توضیح درس ششم کالوکیشن

دانلود PDF درس کالوکیشن شماره 8

ارسال دیدگاه جدید (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. لطفا قبل از کامنت گذاشتن به پروفایل خود لاگین کنید