Writing and Speaking Ideas (No. 14)

سعی کنید این ایده ها را با استفاده از لغات و عبارات داده شده به انگلیسی برگردانید.

مخالفین مجازات اعدام

 • افراد بیگناه ممکن است به اشتباه مجرم شناخته شوند و اعدام شوند.
 • لزوما باعث کاهش نرخ جرایم نمی شود.
 • مجازات اعدام نمی تواند یک عامل بازدارنده خوب باشد.
 • اعدام زندانیان فرهنگ خشونت را ایجاد کرده و انتقام را ترویج می دهد.
 • هیچ انسانی حق ندارد زندگی انسان دیگر را بگیرد.

لغات و عبارات مفید

Innocent

Convict

Execute

Necessarily

Deterrent

Violent culture

Revenge

Take someone’s life

جواب ها

Against Capital Punishment

 • Innocent people could be wrongly convicted and executed
 • Crime rates are not necessarily reduced
 • Capital punishment is not a good deterrent
 • Executing prisoners creates a violent culture and encourages revenge
 • We have no right to take another human life

ارسال دیدگاه جدید (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

 1. لطفا قبل از کامنت گذاشتن به پروفایل خود لاگین کنید