Writing and Speaking Ideas (No. 8)

سعی کنید این ایده ها را با استفاده از لغات و عبارات داده شده به انگلیسی برگردانید.

معایب زندان

  • مجرمین از جرایم مختلف در کنار هم قرار می گیرند و با مجرمین دیگر دوست می شوند.
  • برخی مجرمین پس از آزادی هم همان جرم را دوباره مرتکب می شوند.
  • ·ثبت های جرم (سوء پیشینه) می تواند پیدا کردن شغل را در آینده سخت کند.

لغات و عبارات مفید

Criminal

Put together

Make friends with

Offender

Re-offend

Criminal Record

جواب ها

Negatives of Prison

  • Criminals with different crimes are put together and they make friends with other offenders.
  • Many prisoners re-offend when they are released.
  • A criminal record makes finding a job more difficult in the future.


 

ارسال دیدگاه جدید (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. لطفا قبل از کامنت گذاشتن به پروفایل خود لاگین کنید