Writing and Speaking Ideas (No. 7)

سعی کنید این ایده ها را با استفاده از لغات و عبارات داده شده به انگلیسی برگردانید.

مزایای زندان

  • زندان، فقط وقتی جرم بزرگ باشد، بهترین مجازات است. برای جرم های کوچک، از جریمه های نقدی می توان استفاده کرد.
  • برخی مجرمین برای جامعه تهدید به حساب می آیند و زندانی میشوند تا موجب امنیت دیگر شهروندان شوند.
  • یکی از اهداف زندان ها، بازپروری است. زندانیان آموزش های کاری دیده و مهارت های شغلی خاص می آموزند.

لغات و عبارات مفید

Only if

Minor crimes

Serious crimes

Fines

Pose a threat to someone

Put someone in prison

To ensure something

Rehabilitation

Receive training

Vocational training

جواب ها

Punishments/Prisons

  • Prison is the best punishmentf the crime is serious. For minor crimes, fines can be used.
  • Some criminals pose a threat to society and they are put in prison to ensure the safety of other citizens.
  • Another aim of prisons is rehabilitation. Prisoners will receive vocational trainingand learn specific job skills.

ارسال دیدگاه جدید (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. لطفا قبل از کامنت گذاشتن به پروفایل خود لاگین کنید