جلسه ششم از دوره رایتینگ آنلاین

 

دانلود فیلم جلسه ششم دوره آنلاین رایتینگ

 

بیان تضادها – Contrasts & Concessions

منظور از Contrastها، بیان دو عبارت کاملاً متضاد است. این عبارت در فارسی «ولی در مقابل» ترجمه می شود.

ساده ترین و معمول ترین راه برای نوشتن تضادها در انگلیسی استفاده از but است:

Life expectancy in Japan is now over 80 but it is several years lower in the UK.

اما در نوشته های رسمی تر از کلمات ربط تضادساز مانند Whereas/While/Whilst استفاده می کنیم:

Reds and yellows are warm colours, whereas blues and greens are cool.

While only 84 people died on the railways last year, more than 5000 died on the roads.

مهم نیست این کلمات را سر کدام طرف قرار دهیم:

I have two sisters, while my best friend has two brothers.

While I have two sisters, my best friend has two brothers.

هرچند که جمله ای که با این کلمات شروع می شود، تاکید بیشتری دارد.

بیان تضادها - Concessions

اما گاهی اوقات، دو عبارت با هم تضاد مستقیم ندارند و نوعی تعجب را می رساند. این عبارت در فارسی «ولی جای تعجب دارد» ترجمه می شود.

ساده ترین و معمول ترین راه برای نوشتن Concessionهادر انگلیسی استفاده از but است:

Derek failed the exam but he had studied really hard for it.

اما در نوشته های رسمی تر از کلمات ربط Concessionساز مانند Although/Even though استفاده می کنیم:

Derek failed the exam, although he had studied really hard for it.

Although he had studied really hard for the exam, Derek failed it.

توجه کنید که برای Concessionها بر خلاف Contrast نمی توانیم فقط جای Although را عوض کنیم و باید کل جمله جا به جا شود.

Although Derek failed the exam, he had studied really hard for it.

عبارت ربطی رسمی تر برای بیان Concession، عبارت yet است:

Kelly was a convicted criminal, yet many people admired him.

حروف اضافه برای بیان Contrasts and Concessions

برای بیان Contrast و Concessionها می توانید از دو حرف اضافه Despite و In spite of استفاده کنید:

Despite the depressed gold price, mine production rose in most areas last year.

توجه داشته باشید که این دو عبارت، چون حرف اضافه هستند، نمی توانند با جلمه کامل استفاده شوند:

Although she saw me in the car, she didn’t wave or say hello.

Despite she saw me in the car, she didn’t wave or say hello.

چون این عبارات، حرف اضافه هستند، می توانید بعد از آنها ing هم استفاده کنید:

Despite offering poor conditions and basic salaries, charities rarely have problems in recruiting staff.

در صورتیکه می خواهید این عبارات را با جملات کامل استفاده کنید، می توانید یک the fact that بعد از آنها استفاده کنید:

In spite of the fact that the final rehearsal had gone so badly, the first night was a great success.

قیدهایی برای بیان  Contrasts and Concessions

همانطوریکه دیدید، برای بیان Contrastها و Concessionها از عباراتی استفاده کردیم که در یک جمله، این تضادها را بتوانند نشان دهند. اما برای تنوع ساختاری می توانیم از دو جمله مجزا استفاده کرده و بین آنها یک قید بیاوریم.

برای بیان Contrastها، می توانید از However/ Nevertheless/ Nonetheless/ On the contrary استفاده کنید:

While a dog may be a good companion for the elderly, the need to take it for walks may be a disadvantage.

A dog may be a good companion for the elderly. However, the need to take it for walks may be a disadvantage.


While the new version of Windows is not problem-free, it is still an improvement on the previous one.

The new version of Windows is not problem-free. Nevertheless, it is still an improvement on the previous one.

همچنین برای بیان Concessionها هم می توانید از قیدهای Even so / Still استفاده کنید:

 

Although the last attempt to swim the Channel ended in disaster, more swimmers than ever are training to achieve this difficult feat.

The last attempt to swim the Channel ended in disaster. Even so, more swimmers than ever are training to achieve this difficult feat.

 

علامت گذاری Punctuation

در مورد Adverbهای تضادساز، آنها را میتوانید در ابتدای جمله:

One way of selecting candidates is a written test. On the other hand, an informal interview can be often be more informative.

One way of selecting candidates is a written test; on the other hand, an informal interview can be often be more informative.

و یا بین فاعل و فعل اصلی جمله قرار دهید:

One way of selecting candidates is a written test. An informal interview, on the other hand, can be often be more informative.

از این علامت گذاری برای عبارات دیگر قیدی دیگر نیز می توانید استفاده کنید:

  • عبارات اضافه کردن اطلاعات: In addition/ Furthermore/ Moreover / ...
  • عبارات ارائه مثال: For example / For instance / ...
  • عبارات نتیجه گیری: Therefore / Hence / ...
  • عبارات شرط: Otherwise و...

 

دانلود PDF درس جلسه ششم

ارسال دیدگاه جدید (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. لطفا قبل از کامنت گذاشتن به پروفایل خود لاگین کنید