در رایتینگ TASK I - چگونه بنویسیم؟

همانطوریکه میدانید استفاده درست از افعال و عبارات جهت توصیف دیاگرام ها، نمودارها و منحنی ها #Charts_Diagrams_Graphs بسیار حائز اهمیت است. نمونه  ای از این عبارات: 

▫️ Show = نشان دادن 
▫️ Illustrate = توضیح دادن ، بامثال روشن ساختن ، شرح دادن
▫️ Represent = نمایش دادن
▫️ Compare= مقایسه کردن
▫️ We can see that = پی می بریم که

به مثالهای زیر توجه بفرمائید: 

 • The chart / graph shows levels of post – school education in four countries.

نمودار / منحنی، سطح تحصیلات بعد از مدرسه را در چهار کشور نشان می دهد.

 • The diagram illustrates / represents the structure of the political system.

دیاگرام ساختار سیستم سیاسی را نشان می دهد.

 • The chart / graph compares average working hours in the UK and the US.

نمودار / منحنی میانگین ساعات کاری در بریتانیا و ایالات متحده را مقایسه می کند.

 • We can see from the chart / graph that the number of visitors peaks in August.

از نمودار / منحنی به اوج (نقطه اوج) بازدیدکنندگان در ماه اوت پی میبریم.

و حالا میپردازیم به عبارات دیگری جهت شرح آمار و ارقام: و حالا میپردازیم به عبارات دیگری جهت شرح آمار و ارقام: 

▫️ Suggest that :  نشان میدهد که
▫️ Reach : رسیدن به 
▫️ Rise :  افزایش یافتن، بلند شدن کردن، یشرفت 
▫️ Raise :  بالا کشیدن ، افزایش دادن
▫️ Reduce : کم کردن 
▫️ Drop : کاهش یافتن، کم شدن

توجه: تفاوت rise  و raise: rise  به معنی طلوع کردن، بالا آمدن و بلند شدن است و فعلی است که نیاز به مفعول ندارد. گذشته آن rose  و اسم مفعول risen است. اما raise به معنی بلند کردن، "بالا آوردن" بوده و فعلی است که نیاز به مفعول دارد. این فعل با قاعده بوده، گذشته و اسم مفعول آن  raised است.ت

مثال:

 • The river has risen ten inches because of the rain.

رودخانه به علت بارندگی ده اینچ بالا آمده است.

 • The sun rises in the East.

خورشید در شرق طلوع میکند.

 • He rose to welcome me.

او از جای خود بلند شد که به من خوش آمد بگوید.

 • If you don’t know the answer, raise your hand.

اگر جواب را نمی دانید، دستتان را بلند کنید.

به مثالهای زیر برای شرح آمار و ارقام توجه کنید:

 • The government has introduced measures to reduce traffic in the capital.

دولت،  برنامه هایی برای کاهش ترافیک در پایتخت ارائه کرد.

 • Demand rose by 48% in just 2 years.

تقاضا فقط در ظرف ۲ سال ۴۸ درصد افزایش یافت.

 • The figure will increase further, reaching 6 million in 2020.

رقم باز هم افزایش خواهد یافت و در سال ۲۰۲۰ به ۶ میلیون خواهد رسید.

 • The bank of England has raised interest rates.

بانک انگلستان نرخ بهره را افزایش داده است.

 • The statistics / figures suggest that people in rural areas are healthier.

آمار / ارقام  نشان می دهد که مردم در مناطق روستایی سالم تر هستند.

 • Time spent with family dropped from 21% to just 6%.

زمان صرف شده در کنار خانواده از ۲۱ درصد به ۶ درصد کاهش یافت.

تمرین:

IELTS Writing Task 1 Sample 
You should spend about 20 minutes on this task.

The pie chart shows the amount of money that a children's charity located in the USA spent and received in one year.Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.Write at least 150 words.

ارسال دیدگاه جدید (2)

امتیاز 0 از 5 بر اساس 0 رای

نظر خود را اضافه کنید.

 1. لطفا قبل از کامنت گذاشتن به پروفایل خود لاگین کنید
This comment was minimized by the moderator on the site

where is pie chart excuse me ?

This comment was minimized by the moderator on the site

عالي مثل هميشه

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد