کالوکیشن The Media-Internet 1

درس کالوکیشن روز 25

media


In the ever-changing world of technology there is an ever-increasing demand for new stories.

در دنیای درحال تغییر تکنولوژی هر روز تقاضای درحال افزایش برای داستان های جدید وجود دارد.  

 

 

There have been some radical changes in the past few years concerning the role of the media and the way information is transmitted

تغییرات بنیادینی در چند سال گذشته در ارتباط با نقش رسانه و طرز انتقال اطلاعات اتفاق افتاده است.

 

 

Media and journalism have become highly competitive markets and as a result credibility is rare; unscrupulous journalists publish misleading stories with sensational headlines that distort the truth.

رسانه ها و روزنامه‌نگاری بازارهای بسیار رقابتی شده‌اند و در نتیجه اعتمادپذیری بسیار سخت شده است؛ روزنامه نگارانی که توجهی به خیر و شر ندارند، خبرهای گمراه کننده‌ای را با سرتیترهای مهیج منتشر می‌کنند که حقیقت را تحریف می‌کند.

 

 

Trying to keep track of the latest events becomes almost impossible.

سعی در دستیابی به آخرین رویدادها تقریبا غیرممکن میشود.

 

 

If you don’t read between the lines, you run the risk of being misled.

اگر به منظور اصلی پی نبرید، خطر گمراه شدن با شما خواهد بود.

 

دانلود فایل صوتی توضیح درس روز بیست و پنجم کالوکیشن

 

درس کالوکیشن روز ۲۶

Internet1


The internet is an invaluable research tool and can provide us with a wealth of knowledge as the information you need is usually available at the press of a button.

اینترنت یک ابزار ارزشمند برای تحقیق است و می تواند دانش زیادی را در اختیار شما قرار دهد زیرا اطلاعاتی که نیاز دارید معمولا با کلیک یک دکمه در دسترس خواهد بود.

On the downside, reliance on the internet can turn out to be problematic as you are too dependent on it and you forget to think for yourself.

از جنبه منفی، اتکا به اینترنت می تواند سرانجام مشکل‌زا باشد زیرا به آن زیاد از حد متکی خواهید شد و قدرت تفکرتان را از دست میدهید.

Technology is developing rapidly and gradually the traditional skills are vanishing as manual labour is replaced with machines. As a result, there is increase in unemployment levels.

فن‌آوری به سرعت در حال رشد است و تدریجا مهارت های سنتی در حال ناپدید شدن هستند زیرا کارهای یدی جای خود را به ماشین‌ها میدهند. درنتیجه، افزایشی در میزان بیکاری وجود دارد.

The information overload and the over-dependence on technology are two negative aspects of the internet.

بار اطلاعاتی زیاد از حد و وابستگی بیش از حد به تکنولوژی دو جنبه منفی اینترنت هستند.

the modern day information overload

an overload of urgent daily business

.

دانلود فایل صوتی توضیح درس روز بیست و ششم کالوکیشن

دانلود PDF درس کالوکیشن شماره 26

دانلود PDF درس کالوکیشن شماره 25

ارسال دیدگاه جدید (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. لطفا قبل از کامنت گذاشتن به پروفایل خود لاگین کنید