کالوکیشن The Elderly-Hacker

درس کالوکیشن روز 31

theelderly

Life expectancy is on the increase lately due to the medical breakthroughs

امید به زندگی اخیرا به دلیل پیشرفت های پزشکی رو به افزایش است

 

The fact that people are living longer has an impact on society for a number of reasons.

اینکه افراد طول عمر بیشتری دارند به دلایل متعدد، تاثیر زیادی بر جامعه دارد.

 

It is quite difficult for the elderly to rely only on welfare state and most of them are having a hard time to make ends meet.

برای سالمندان سخت است که تنها به سیستم رفاهی تکیه کنند و بیشتر آنها برای برطرف کردن نیازهایشان سختی میکشند.

 

It is completely illogical to expect people to work until they are 70 years old.

کاملا غیرمنطقی است که انتظار داشته باشیم افراد تا هفتاد سالگی کار کنند.

 

They still need to know that they can contribute to society and that they are still able to maintain their independence.

آنها هنوز باید بدانند که هنوز برای جامعه مفید هستند و هنوز میتوانند استقلال خود را حفظ کنند.

 

Some people live under residential care.

برخی افراد تحت نظر خانه سالمندان زندگی میکنند.

 

One of the greatest fears of the elderly is the fear of being neglected not only by society but from their loved ones as well.

یکی از بزرگترین ترس های سالمندان، ترس از نادیده گرفته شدن است نه تنها از طرف جامعه بلکه از طرف نزدیکان

 

دانلود فایل صوتی توضیح درس روز سی‌ و یکم کالوکیشن

دانلود PDF درس کالوکیشن شماره 31

درس کالوکیشن روز 32

hacker

The US government says Tom McKinnon committed a malicious crime, the biggest military computer hack of all time. He says he's just a bumbling computer nerd.

دولت آمریکا می گوید تام مک کینون یک جرم بسیار سنگین مرتکب شده است، بزرگترین هک کامپیوترهای نظامی تمام اعصار. او براین باور است که یک خوره کامپیوتری دیوانه است.

Washington began extradition proceedings against him three years ago. It says he hacked into 97 US military and NASA computers in 2001 and 2002 with the intention of intimidating the US government.

واشنگتن پیگردهای قانونی را برای بازگرداندن او به مدت سه سال انجام داد. او اعتراف کرده است که 97 کامپیوتر نظامی آمریکا و سازمان ناسا را در سال های 2001 و 2002 با هدف ترساندن دولت آمریکا هک کرده است.

Mr McKinnon has admitted that he accessed computers in the United States without the authority to do so but he says his motives were harmless and innocent.

آقای مک کینون پذیرفته است که او به کامپیوترها در آمریکا بدون اجازه دسترسی یافته است اما به گفته او، انگیزه او بی خطر بوده است.

He denies any attempts at sabotage.

او هرگونه تلاش خرابکاری را انکار می کند.

A committee that aims to uphold educational standards

یک کمیته با هدف پذیرش استانداردهای آموزشی

دانلود فایل صوتی توضیح درس روز سی‌ و دوم کالوکیشن

دانلود PDF درس کالوکیشن شماره 32

ارسال دیدگاه جدید (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. لطفا قبل از کامنت گذاشتن به پروفایل خود لاگین کنید