در رایتینگ TASK I - چگونه بنویسیم؟ همانطوریکه میدانید استفاده درست از افعال و عبارات جهت توصیف دیاگرام ها، نمودارها و منحنی ها #Charts_Diagrams_Graphs بسیار حائز اهمیت است. نمونه  ای از این عبارات: ...
آموزش رایگان رایتینگ آیلتس - تسک ۲ - قسمت دهم منظور از Thematic Progression در رایتینگ آیلتس چیست و چه تاثیری بر نمره Coherence و Cohesion خواهد داشت؟ ...
چرا اکثر داوطلبان آزمون آیلتس 5.5 می گیرند؟ اکثر داوطلبان آیلتس که سطح متوسطی دارند، با نمره‌ی ۵.۵ در بخش رایتینگ روبرو می شوند که نه تنها سبب استرس و نگرانی داوطلب می شود بلکه بحثِ زمان و پول از دست رفته نیز مطرح می گردد....
منظور از Coherence و Cohesion چیست؟  برای کسب نمره خوب در Writing یکی از چهار معیار، رعایت کردن قوانین Coherence و Cohesion میباشد. ابتدا تفاوت این دو کلمه: منظور از Coherence پیوستگی ایده ها...
در Task 1 و Task 2 رایتینگ آیلتس (IELTS Writing) چه تعداد لغت باید بنویسیم؟ در این مقاله بررسی خواهیم کرد که اگزمینر چگونه لغات را شمارش کرده و تعداد لغات پیشنهادی برای هر بخش چقدر می باشد؟   ...
خط خوردگی و اضافه کردن لغات در رایتینگ آیلتس (IELTS Writing) در پاسخ گویی به بخش رایتینگ آزمون آیلتس (IETS Writing) سوالاتی برای بسیاری از زبان آموزان مطرح می شود که پر تکرارترین آنها پاسخ خواهیم داد.  ...
IDEAS for IELTS Topics عنوان :      IDEAS for IELTS Topics مجموعه:      IELTS, Writing نویسنده:      Ba...
رایتینگ 4 کمبریج 13 آکادمیک Some people say history is one of the most important school subjects. Other people think that in today’s world subjects like science and technology are more important than history. Discuss these views and give your opinion. ...
رایتینگ 3 کمبریج 13 آکادمیک In spite of the advances made in agriculture, many people around the world still go hungry.  Why is this case? What can be done about this problem? Give reasons for your answer and include any relevant e...
رایتینگ 1 کمبریج 13 آکادمیک Living in a country where you have to speak a foreign language can cause serious social problems, as well as practical problems.To what extent do you agree or disagree with this statement? Give reasons ...
رایتینگ 2 کمبریج 13 آکادمیک Some people believe that nowadays we have too many choices.To what extent do you agree or disagree with this statement? Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowl...
نامه ای خوب و جذاب بنویسیم ! نامه ای خوب و جذاب در پارت ۱ رایتینگ آیلتس خود بنویسیم! همانطور که می دانید در تسک یک آیلتس جنرال ...
IELTS Cambridge 11 - Test4 - General Writing - Task2 Some people say that it is possible to tell a lot about a person’s culture and character from their choice of clothes. Do you agree or disagree? Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experien...
IELTS Cambridge 11 - Test3 - General Writing - Task2 Essay topics: News stories on TV and in newspapers are very often accompanied by pictures. Some people say that these pictures are more effective than words. What is your opinion about this? Give reasons for your answer and include any relevant ...
IELTS Cambridge 11 - Test2 - General Writing - Task2 Some people say that in all levels of education, from primary school to universities, too much time spent on learning facts and not enough on learning practical skills. Agree or disagree? Give reasons for your answer and include any relevant exa...
IELTS Cambridge 11 - Test1 - General Writing - Task2 Essay topics: Employers sometimes ask people applying for jobs for personal information, such as their hobbies and interests, and whether they are married or single. Some people say that this information may be relevant and useful, others disagree. Di...
IELTS Cambridge 11 - Test3 - Academic Writing - Task2 Some people say that the only reason for learning a foreign language is in order to travel to or work in a foreign country. Others say that these are not the only reasons why someone should learn a foreign language.Discuss both these views and g...
IELTS Cambridge 11 - Test4 - Academic Writing - Task2 Many governments think that economic progress is their most important goal. Some people, however, think that other types of progress are equally important for a country.Discuss both these views and give your own opinion. ...
IELTS Cambridge 11 - Test1 - Academic Writing - Task2 Governments should spend money on railways rather than roads.To what extent do you agree or disagree with this statement? Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own kno...

صفحه1 از2