Police Dogs Retire سطح اول - آیلتس 5-4 (A2 - B1) In Quito, Ecuador, police dogs have a r...
Plastic Galapagos Islands سطح اول - آیلتس 5-4 (A2 - B1) People make a lot of litter. P...
Roller Coaster Stop سطح اول - آیلتس 5-4 (A2 - B1) There is an incident at a...
Baby Has 25 Heart Attacks سطح اول - آیلتس 5-4 (A2 - B1) Some parents have a baby. It is a little boy. He is ...
Horse-Boarding سطح اول - آیلتس 5-4 (A2 - B1) A Russian man wants a new sport to try. He wants to ...
Hungry Polar Bears سطح اول - آیلتس 5-4 (A2 - B1) The Arctic ice is melt...
Big Insect Problem سطح اول - آیلتس 5-4 (A2 - B1) Insects are small animals like ...
اسپیکینگ آیلتس/ بیان دلایل در یک موضوع بررسی نحوه ی پاسخگویی به سوالات از نوع Why: در این نوع از سؤالات، اگزمینر مورد خاصی را مستقیما زیر سؤال می برد: ...
آزمون آیلتس در گرجستان آیلتس، یکی دیگر از امتحانات ورودی به دانشگاه‌ها و دریافت اقامت کشورهای دیگر است. این امتحان، توسط British Council در 140 کشور از جمله گرجستان برگزار می شود. گرجستان به دلیل نزدیکی و دا...
معرفی بخش Read Aloud در این بخش از آزمون PTE، یک متن به داوطلب ارائه داده و از او درخواست می شود که این متن را در مدت زمان معین با صدای بلند بخواند. - مهارت‌هاي اصلي...
راهنمای امتيازدهی و نمره در آزمون PTE اطلاعات كلی در خصوص سوالات PTE تعداد كلی سوالات: بين ۷۰ الی ۹۱ سوال نوع سو...
Fashion Faux Pas سطح اول - آیلتس 5-4 (A2 - B1) Sometimes, fashion brands ...
Fashion Faux Pas سطح اول - آیلتس 5-4 (A2 - B1) Sometimes, fashion brands ...
Lunar New Year سطح اول - آیلتس 5-4 (A2 - B1) It is Lunar New Year. In China, thousands of people&...
Lunar New Year سطح اول - آیلتس 5-4 (A2 - B1) It is Lunar New Year. In China, thousands of people&...
استفاده از ساختار the the comparitive در رایتینگ آیلتس از ساختار گرامری the + comparative adjective + clause + the + comparative adjective + clause و یا the + c...
Reindeer in Finland سطح اول - آیلتس 5-4 (A2 - B1) Reindeer live in Finland. They...
Reindeer in Finland سطح اول - آیلتس 5-4 (A2 - B1) Reindeer live in Finland. They...
Fire in Paris سطح اول - آیلتس 5-4 (A2 - B1) There is a fire in Paris. A building is on fire. Eig...
Fire in Paris سطح اول - آیلتس 5-4 (A2 - B1) There is a fire in Paris. A building is on fire. Eig...

صفحه1 از9