سئوالات Blanks/Gap Fillings

سئوالات Blanks/Gap Fillings

تمام سوالاتی که متن سئوال آنها به صورت No More Than X Words and/or X Number باشد در این دسته قرار می گیرند.

یکی از تغییراتی که در سالهای اخیر در این نوع سوالات اتفاق افتاده است، عدم تغییر گرامری لغات است. بدین معنا که کلمات از متن باید بدون تغییر نقش گرامری به جای خالی بخورند. بنابراین وقتی قرار نیست گرامر لغات عوض شود (عین آنچه در متن آمده است، باید جای خالی را پرکند) می توانیم از گرامر نیز برای جواب دادن استفاده نماییم. برای جواب دادن به این سوالات مراحل زیر پیشنهاد می شود:

 

- از آنجاییکه این سوالات همیشه به ترتیب هستند، آنها را تک تک جواب می دهیم.

- هر سوال را بخوانید و نقش گرامری جای خالی را در آنها بیابید (اسم، فعل، قید یا صفت)

- در داخل سوال، یک یا چند کلمه کلیدی برای جستجو بیابید. (اعداد، اسامی خاص، کلمات بلندتر و سخت تر و کلماتی که مترادف های معروف دارند)

- این کلمات را در متن جستجو نمایید تا جمله هدف را برای آنها بیابید.

- در جمله هدف به دنبال کلمه یا کلماتی بگردید که اولاً از نظر گرامری و ثانیاً از نظر معنایی به جای خالی بخورند.

ارسال دیدگاه جدید (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. لطفا قبل از کامنت گذاشتن به پروفایل خود لاگین کنید