همایش رایگان PTE

Conference Timetable
Activity/Session Duration (Min) Exercise (NO) Per task (Min) Engagement Overall Time (Min)
Welcome         5
Introduction & Overview         10
Speaking Read Aloud 2 2 1 5 12
Repeat Sentence 1 4 30" 3 7
Discribe Image 3 (Template) 4 1 2 13
Re-tell Lecture 2 (Template) 1 1':40" 3 6
Answer Short Question 1 6 10" 2 3
Writing Summarize Written Text 3 (Template +Noun Phrase + Paraphrase + Punctuation) 1 7 0 10
Write Essay 3 (Template +Noun Phrase + Punctuation) 1 10 0 13
Break & Networking 10
Reading Reading and Writing Fill In the Blanks  5 (Page 1+ Collocation) 1 3 0 8
Reading Fill In the Blanks 1 0 2 0 3
Re-order Paragraphs 10 (Page 2) 2 2 0 14
Multiple-Choice Choose Multiple Answers 30" 1 3 0 3.5
Multiple-Choice Choose Single Answer 30" 1 3 0 3.5
Listening Summarize Spoken Text 3 (Template + Noun Phrase + Spelling + Punctuation) 1 7 2 17
Multiple-Choice Choose Multiple Answers 30" 1 1:30" 2 3.5
Multiple-Choice Choose Single Answer Answers 30" 1 1:30" 2 3.5
Highlight Correct Summary 30" 1 1:30" 2 3.5
Select Missing Word 30" 1 1 2 2.5
 Fill In the Blanks 30" 1 1 2 2
Highlight Incorrect Words 30" 1 1:30" 2 3
Write From Dictation 1 2 1 2 5
Conference Concludes 15
       03:00'

شرکت کننده محترم همایش در همان روز می توانید از تخفیفهای ۱۰ درصدی زیر نیز بهره مند شوید:

۱. ثبت نام در کلاسهای رایزن تک اسکیل
۲. آزمونهای آزمایشی ماک PTE بیان برتر و مشاوره و تحلیل اختصاصی تک نفره ۱۵ دقیقه بعد از آزمون

ارسال دیدگاه جدید (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. لطفا قبل از کامنت گذاشتن به پروفایل خود لاگین کنید