سوءاستفاده افراد سودجو با روش‌ های غلط و غيرقانونی، از حسن اعتماد مخاطبان و مراجعين به مرکز بیان برتر

imagenews 1:
imagenews 2:
imagenews 3:

اطلاعیه سلب مسئوليت

 سوءاستفاده افراد سودجو با روش‌ های غلط و غيرقانونی، از حسن اعتماد مخاطبان و مراجعين به مرکز بیان برتر

با توجه به افزايش روزافزون آگاهی عمومی از خدمات مرکز بيان برتر، اخيرا تعدادی افراد سودجو با روش‌ های غلط و غيرقانونی و سوءاستفاده از حسن اعتماد مخاطبان و مراجعين به اين مجموعه، خدمات و اموری برخلاف ضوابط و مقررات تحت نظارت مرکز بيان برتر ارائه مینمايند. مرکز بيان برتر در راستای حمايت و تكريم از حقوق مخاطبان خود و اقدام جهت پيشگيری از فرصت طلبی افراد سودجو، خاطرنشان می سازد، مرکز بيان برتر هرگونه همكاری با موسسات و افراد فرصت طلب را غيرمعتبر و فاقد وجاهت قانونی دانسته و تاكيد مينمايد، تمامی خدمات و تعهدات اين مرکز، صرفا از طريق عقد قرارداد رسمی و مديران صاحب امضای مجاز، وجاهت قانونی داشته و در صورت عدم رعايت نكات فوق، بديهی است هيچ مسئوليتی به عهده اين مركز و مديريت آن نخواهد بود.▫با توجه به افزايش روزافزون آگاهی عمومی از خدمات مرکز بيان برتر، اخيرا تعدادی افراد سودجو با روش‌ های غلط و غيرقانونی و سوءاستفاده از حسن اعتماد مخاطبان و مراجعين به اين مجموعه، خدمات و اموری برخلاف ضوابط و مقررات تحت نظارت مرکز بيان برتر ارائه مینمايند. مرکز بيان برتر در راستای حمايت و تكريم از حقوق مخاطبان خود و اقدام جهت پيشگيری از فرصت طلبی افراد سودجو، خاطرنشان می سازد، مرکز بيان برتر هرگونه همكاری با موسسات و افراد فرصت طلب را غيرمعتبر و فاقد وجاهت قانونی دانسته و تاكيد مينمايد، تمامی خدمات و تعهدات اين مرکز، صرفا از طريق عقد قرارداد رسمی و مديران صاحب امضای مجاز، وجاهت قانونی داشته و در صورت عدم رعايت نكات فوق، بديهی است هيچ مسئوليتی به عهده اين مركز و مديريت آن نخواهد بود.

خانواده بزرگ بیان برتر

دپارتمان ارتباطات

بیان برتر، مسیر هوشمند