تبدیل ستاره به کد هدیه

بیان برتری عزیز ، شما با این ویژگی در صفحه پروفایل خود میتوانید تعدادی از ستاره های خود را به شخص دیگری تخصیص دهید.
با انتخاب تعداد ستاره برای انتقال و تایید آن روند تبدیل ستاره به کد هدیه انجام میگردد.

golden

فیروزه حجازی عزیز

کد هدیه شما :

توجه :به بزرگ و کوچک بودن حروف دقت کنید

وضعیت کد های هدیه من

کد هدیه با موفقیت حذف و ستاره های اختصاص داده شده، به پروفایل شما اضافه گردید.
کد هدیه شما تعداد ستاره وضعیت