وضعیت آزمون های آزمایشی من راهنما

Aug14-2020 Exam, Code E Listening Reading Writing Task1 Writing Task2 Speaking
      TA CC LR GR TR CC LR GR FC LR GR PI
Corrects 32 31 4 4 5 5 3 4 5 5 6 6 6 6
Score 7 7 4.5 6
Overall 6
راهنما

نمودار پیشرفت تمام آزمون‌های من راهنما

Overall Score Listening Reading Writing Speaking