کالوکیشن شماره 3

Potential [only before noun

likely to develop into a particular type of person or thing in the future synonym possible

ممکن، بالقوه

potential

potential customer/buyer/client

new ways of attracting potential customers

روش‌های جدید جذب مشتریان بالقوه

potential benefit/problem

the potential benefits of the new system

مزایای ممکن سیستم جدید

Market managers should be aware of the potential problems which exist in communication with different cultures.

مدیران تجارت باید مراقب مشکلات ممکنی که در ارتباط با فرهنگ‌های دیگر وجود داشته باشد، باشند.

potential danger/threat/risk

Each one of these factors is a potential source of satisfaction and dissatisfaction.

هریک از این عوامل، یک منبع ممکن از رضایت و عدم رضایت هستند.

This is of broad interest to employers because of its potential impact on productivity of employees.

این موضوع به دلیل اثر ممکن آن برروی کارایی افراد، برای کارفرمایان جذاب است.

The above-mentioned facts give one a glimpse of the potential results of changing jobs.

مطالب بالا، نگاهی به نتایج ممکن تغییر شغل دارد.

Television and films are among those media that are believed to potentially affect, change or mould people's thoughts and behaviours.

تلویزیون و فیلم ها، جزء رسانه‌هایی هستند که احتمالا برروی افکار و رفتارهای افراد تاثیر گذاشته و آنها را شکل داده و تغییر می دهند.

Noun: the possibility that something will develop in a particular way, or have a particular effect

امکان، قدرت

To have the potential to do something/for something

The company certainly has the potential for growth.

شرکت قطعا قدرت رشد را دارد.

In theory, Africa has the potential to be a very productive continent.

از نظر تئوری، آفریقا این قدرت را دارد که یک قاره بسیار پرحاصل باشد.

She has the potential to become a champion.

او این قدرت را دارد که یک قهرمان شود.

potential of

the potential of the Internet to create jobs

قدرت اینترنت برای اشتغال زایی

economic/commercial/development etc potential

From the sixteenth century onwards, they had recognized the economic potential of the area.

از بعد از قرن شانزدهم، آنها قدرت اقتصادی منطقه را کشف کردند.

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

ارسال دیدگاه جدید (1)

This comment was minimized by the moderator on the site

??

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. لطفا قبل از کامنت گذاشتن به پروفایل خود لاگین کنید