کالوکیشن شماره 2

Advantage[uncountable and countable] something that helps you to be more successful than others, or the state of having this opposite disadvantage

مزیت، برتری

undergo

Advantage Over

Her experience meant that she had a big advantage over her opponent.

تجربه اش نشون میداد نسبت به رقیب اش برتری دارد.


take advantage of something (to do something):
 to use a particular situation to do or get what you want

In my opinion, employers can take full advantage of home working as well.

به نظر من، کارفرمایان هم میتونند از کار در خانه استفاده و بهره خوبی ببرند.

Radio is a regular piece of equipment installed in a car, and to car users, listening to the radio while driving is an effective means of taking full advantage of their time and gaining the latest information, such as news, and weather forecast.

رادیو یک ابزار معمول نصب شده روی ماشین است و برای استفاده کنندگان، گوش کردن به رادیو وقتی مشغول رانندگی هستند، یک ابزار مناسب برای استفاده بهتر زمان و گرفتن آخرین اطلاعات مانند اخبار  و پیش بینی وضع هوا است.

take advantage of somebody: to treat someone unfairly in order to get what you want, especially someone who is generous or easily persuaded:

Don't lend them the car - they're taking advantage of you!

بهش ماشین قرض نده – ازت دارن سوء استفاده میکنند.

Considerable/Big/Great/Distinct/Overt Advantage

Another overt advantage is that a radio set is portable.

یک مزیت خوب دیگه اینه که دستگاه رادیو، قابل حمل است.

Western countries enjoyed (=had) considerable/big/great/distinct/overt advantages in terms of technology.

کشورهای غربی از لحاظ تکنولوژی، از برتری محسوسی بهره می برند.

be at an advantage (=have an advantage)

Younger workers tend to be at an advantage when applying for jobs.

کارکنان جوان وقتی برای کاری درخواست می دهند، برتری بیشتری دارند. (به جای will می تونین از tend to استفاده کنین)

With a larger social network, they are at an advantage in problem-solving.

با داشتن یک شبکه اجتماعی بزرگتر، اونها در حل مشکلات، برتری بیشتری دارند

 Common Errors

✘ Although the film has its advantages, it also has a serious flaw. 

✔ Although the film has its merits/good points, it also has a serious flaw.

وقتی از advantage استفاده میکنیم، منظور برتری نسبت به دیگران است. مثلا

A healthier lifestyle is just one of the advantages of living in the country.

اما وقتی، نسبی نیست، و تنها منظور ما یک نقطه مثبت است، بهتر است از merit استفاده کنیم.

The merits of the new health programme are gradually being recognized.

✘ Television provides many advantages.

✔ Television provides many benefits.

همینطور، وقتی در مورد نتیجه خوبی که باعث بالا بردن یا پیشرفت میشه، بهتره از benefit استفاده کنیم.

Belonging to a union has a number of important benefits.

It's over a month since I got back from holiday, but I still feel the benefit.

✘ What are the advantages in studying in the United States?

✔ What are the advantages of studying in the United States?

✘ There are many advantages of having your own computer.

✔ There are many advantages to/in having your own computer.

توجه داشته باشید که  باید بگوییم:

the advantage/s of (doing/having) sth:

He described the advantages of living in the countryside.

The advantages of independence soon became clear.

و همچنین:

there are (several/many etc) advantages to (doing/having) sth:

There are advantages to working in a supermarket.

There are clear advantages to such an approach.

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

ارسال دیدگاه جدید (1)

This comment was minimized by the moderator on the site

سلام .بی زحمت پی دی اف متن را هم قرار بدید دانلود کنیم. با تشکرررررررررررررررررررررررر

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. لطفا قبل از کامنت گذاشتن به پروفایل خود لاگین کنید