کالوکیشن Contrast-Journalism

درس کالوکیشن روز 35

contrast

Conjunctions of Contrast

اولین مدل از مدل های بیان تضاد با استفاده از Conjunctionهای تضاد ساز هستند.

Life Expectancy in Japan is now over 80 but it is several years lower in the UK.

Reds and yellows are warm colours, while/whilst/whereas blues and greens are cool.

These exclusive villas are only a five-minute walk from the busy center of the resort, yet they are a haven of peace and tranquility.

جای این کلازها هم به جز but میتواند تغییر کند.

I’ve got two sisters, while my best friend has got two brothers.

While I’ve got two sisters, my best friend has got two brothers.

البته توجه داشته باشید که کلازی که با conjunction شروع میشود، تاکید بیشتری داشته و یا یک ایده جدیدتر رو بیان میکند.

مدل دیگری از تضاد هم در انگلیسی وجود دارد که به آن معمولا Concession گفته میشود و معمولا در آن دو عبارت از نظر زبانی پشت سرهم اتفاق می افتند و تعجب را می رسانند. در این کاربرد از but/although/even though استفاده میشود.

Although we paid an enormous amount of money for the meal, the food was terribly disappointing.

Derek failed the exam, although he had studied really hard for it.

 

 

Prepositions of Contrast

میتوان از حروف اضافه despite و in spite of هم برای بیان تضادها استفاده کنیم. این تضادها از although رسمی تر هستند.

Despite the depressed gold price, mine production rose in most areas last year.

حواستان باشد از آنجاییکه اینها حروف اضافه هستند، نمی توان بعد از آنها از کلاز استفاده کرد و باید با اسم یا ing شروع شوند.

البته در صورتیکه میخواهید بعد از این حروف اضافه از یک کلاز هم استفاده کنید، میتوانید از the fact that استفاده نمایید:

In spite of the fact that the final rehearsal had gone so badly, the first night was a great success.

 

 

Adverbs of Contrast

میتوان برای ایجاد تضادها، از قیودی مثل However, Nevertheless, Nonetheless, Still, On the other hand, On the contrary نیز استفاده کرد.

A dog may be a good companion for the elederly. However, the need to take it for walks may be a disadvantage.

این قیود را میتوانیم در ابتدای جمله استفاده کنیم و یا میتوان آنها را بعد از فاعل یا فعل جمله نیز قرار دهیم.

Little is known about Shakespeare’s early life in Stratford. His years in London, however, are well documented.

Little is known about Shakespeare’s early life in Stratford. His years in London are, however, well documented.

 

دانلود فایل صوتی توضیح درس روز سی‌ و پنجم کالوکیشن

دانلود PDF درس کالوکیشن شماره 35

درس کالوکیشن روز ۳۶

op

I work in tandem with my studies in university.

من همزمان با درسم در دانشگاه، کار میکنم.

There is a solemn reminder of those who had lost their lives giving voice to the voiceless, a beacon of hope for the millions of people thirsting for truth.

مراسم یادبودی برایکسانی که جان خود را برای رساندن صدای مظلومان از دست داده اند برگزار میشود، تا روزنه ای از امید برای میلیون ها انسانی باشد که تشنه حقیقت هستند.

On average, two journalists had been killed each week, every week, for the last ten years. In 90 per cent of cases, no one had been brought to justice.

به صورت میانگین، از ده سال پیش تا به حال، دو روزنامه نگار کشته شده اند. در 90 درصد حالات، هیچ کس نیز به پای محاکمه کشیده نشده است.

Among those attending the ceremony were the families of journalists who have died or been murdered on assignment.

در لین کسانی که در جشن شرکت کردند، خانواده روزنامه نگارانی بودند که در هنگام ماموریت کشته شده یا جان خود را از دست دادند.

دانلود فایل صوتی توضیح درس روز سی‌ و ششم کالوکیشن

دانلود PDF درس کالوکیشن شماره 36

ارسال دیدگاه جدید (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. لطفا قبل از کامنت گذاشتن به پروفایل خود لاگین کنید