برنامه کلاس ها

سطح كد دوره روز و ساعت دوره شروع دوره اتمام دوره قیمت(تومان)

محل برگزاری

( شعبه )

نام استاد زمان فیلمبرداری دوره طول دوره وضعیت پرداخت آنلاین
Intro A CA066 یکشنبه سه شنبه
20:30-17:30
23 آذر 21 دی 158/000 سعادت آباد استاد کریمیان 7 دی 26 ساعت در حال برگزاری RegN
Intro B CB066 یکشنبه سه شنبه
20:30-17:30
26 دی 24 بهمن 158/000 سعادت آباد در حال بررسی 12 بهمن 26 ساعت در حال تکمیل ظرفیت RegN
CB067 یکشنبه سه شنبه
9 - 12
26 دی 24 بهمن 158/000 سعادت آباد در حال بررسی 12 بهمن 26 ساعت در حال تکمیل ظرفیت RegN
Communicative 1A CA162

شنبه چهارشنبه

20:30-17:30

24 آذر 22 دی 158/000 سعادت آباد استاد رسولی 1 دی 26 ساعت در حال برگزاری RegN
CA167 یکشنبه سه شنبه
20:30-17:30
23 آذر 21 دی 158/000 ونک استاد عابدی 14 دی 26 ساعت در حال برگزاری RegN
CA170

یکشنبه سه شنبه

20:30-17:30

26 دی 24 بهمن 158/000 ونک در حال بررسی 3 بهمن 26 ساعت در حال تکمیل ظرفیت RegN
Communicative 1B CB162

شنبه چهارشنبه

20:30-17:30

25 دی 23 بهمن 158/000 سعادت آباد در حال بررسی 9 بهمن 26 ساعت در حال تکمیل ظرفیت RegN
Communicative 2A CA258 یکشنبه سه شنبه
20:30-17:30
23 آذر 21 دی 158/000 سعادت آباد استاد امیرعلی حسینی 5 دی 26 ساعت در حال برگزاری RegN
CA271

شنبه چهارشنبه

20:30-17:30

25 دی 23 بهمن 179/000 ونک در حال بررسی 13 بهمن 26 ساعت در حال تکمیل ظرفیت RegN
Communicative 2B CB258 یکشنبه سه شنبه
20:30-17:30
26 دی 24 بهمن 158/000 سعادت آباد در حال بررسی 17 بهمن 26 ساعت در حال تکمیل ظرفیت RegN
Communicative 3A CA351

یکشنبه سه شنبه

20:30-17:30

23 آذر 21 دی 179/000 سعادت آباد استاد تقوی 12 دی 26 ساعت در حال برگزاری RegN
CA356

دوشنبه پنج شنبه

20:30-17:30 /17-14

22 آذر 20 دی 179/000 سعادت آباد استاد ذوالقدر 6 دی 26 ساعت در حال برگزاری RegN
CA360 جمعه 14 - 9 10 دی 8 بهمن 158/000 سعادت آباد در حال بررسی 24 دی 22 ساعت در حال تکمیل ظرفیت RegN
Communicative 3B CB351

یکشنبه سه شنبه

20:30-17:30

26 دی 24 بهمن 179/000 سعادت آباد در حال بررسی 19 بهمن 26 ساعت در حال تکمیل ظرفیت RegN
CB356

دوشنبه پنج شنبه

20:30-17:30 /17-14

27 دی 25 بهمن 179/000 سعادت آباد در حال بررسی 11 بهمن 26 ساعت در حال تکمیل ظرفیت RegN
CB360 جمعه 14 - 9 15 بهمن 20 اسفند 158/000 سعادت آباد در حال بررسی 6 اسغند 22 ساعت در حال تکمیل ظرفیت RegN
Communicative 4A CA464

شنبه چهارشنبه

9 - 12

25 دی 23 بهمن 179/000 سعادت آباد در حال بررسی 31 بهمن 26 ساعت در حال تکمیل ظرفیت RegN
CA463 یکشنبه سه شنبه
20:30-17:30
26 دی 24 بهمن 179/000 سعادت آباد در حال بررسی 3 بهمن 26 ساعت در حال تکمیل ظرفیت RegN
CA472

شنبه چهارشنبه

20:30-17:30

25 دی 23 بهمن 179/000 ونک در حال بررسی 2 بهمن 26 ساعت در حال تکمیل ظرفیت RegN
Communicative 4B

CB450

یکشنبه سه شنبه
20:30-17:30
23 آذر 21 دی 179/000 سعادت آباد استاد بهمنی 19 دی 26 ساعت در حال برگزاری RegN
CB463 یکشنبه سه شنبه
9 - 12
23 آذر 21 دی 179/000 سعادت آباد استاد قحاوند 7 دی 22 ساعت در حال برگزاری RegN
CB449

شنبه چهارشنبه

20:30-17:30

25 دی 23 بهمن 179/000 سعادت آباد در حال بررسی 6 بهمن 26 ساعت در حال تکمیل ظرفیت RegN
Max 1

M156

دوشنبه پنج شنبه

20:30-17:30/17-14

22 آذر 20 دی 179/000 سعادت آباد استاد فروزمند 13 دی 26 ساعت در حال برگزاری RegN
M157

شنبه چهارشنبه

9 - 12

24 آذر 22 دی 179/000 سعادت آباد در حال بررسی 4 دی 26 ساعت در حال تکمیل ظرفیت RegN
M158

شنبه چهارشنبه

20:30-17:30

24 آذر 22 دی 179/000 سعادت آباد استاد بهمنی 8 دی 26 ساعت در حال برگزاری RegN
M159 یکشنبه سه شنبه
20:30-17:30
26 دی 24 بهمن 179/000 سعادت آباد در حال بررسی 5 بهمن 26 ساعت در حال تکمیل ظرفیت RegN
M160 یکشنبه سه شنبه
9 - 12
26 دی 24 بهمن 179/000 سعادت آباد در حال بررسی 12 بهمن 22 ساعت در حال تکمیل ظرفیت RegN
M170 یکشنبه سه شنبه
20:30-17:30
26 دی 24 بهمن 179/000 ونک در حال بررسی 10 بهمن 26 ساعت در حال تکمیل ظرفیت RegN
Max 2 M255 یکشنبه سه شنبه
20:30-17:30
23 آذر 21 دی 179/000 سعادت آباد استاد صبوری 19 دی 26 ساعت در حال برگزاری RegN
M254

شنبه چهارشنبه

20:30-17:30

24 آذر 22 دی 179/000 سعادت آباد استاد صبوری 11 دی 26 ساعت در حال برگزاری RegN
M256

دوشنبه پنج شنبه

20:30-17:30/17-14

27 دی 25 بهمن 179/000 سعادت آباد در حال بررسی 18 بهمن 26 ساعت در حال تکمیل ظرفیت RegN
M257

شنبه چهارشنبه

9 - 12

25 دی 23 بهمن 179/000 سعادت آباد در حال بررسی 9 بهمن 26 ساعت در حال تکمیل ظرفیت RegN
M258

شنبه چهارشنبه

20:30-17:30

25 دی 23 بهمن 179/000 سعادت آباد در حال بررسی 20 بهمن 26 ساعت در حال تکمیل ظرفیت RegN
M271 یکشنبه سه شنبه
20:30-17:30
26 دی 24 بهمن 179/000 ونک در حال بررسی 17 بهمن 26 ساعت در حال تکمیل ظرفیت RegN
Max 3 M356 شنبه چهارشنبه
20:30 17:30
24 آذر 22 دی 179/000 سعادت آباد درحال بررسی 15 دی 26 ساعت در حال تکمیل ظرفیت RegN
M357

یکشنبه سه شنبه

9 - 12

23 آذر 21 دی 179/000 سعادت آباد استاد صبوری 14 دی 26 ساعت در حال برگزاری RegN
M358 یکشنبه سه شنبه
20:30-17:30
26 دی 24 بهمن 179/000 سعادت آباد در حال بررسی 10 بهمن 26 ساعت در حال تکمیل ظرفیت RegN
M359

شنبه چهارشنبه

20:30-17:30

25 دی 23 بهمن 179/000 سعادت آباد در حال بررسی 19 بهمن 26 ساعت در حال تکمیل ظرفیت RegN
Max 4 M458

یکشنبه سه شنبه

20:30-17:30

23 آذر 21 دی 179/000 سعادت آباد استاد قجاوند 30 آذر 26 ساعت در حال برگزاری RegN
M460 شنبه چهارشنبه
20:30 17:30
25 دی 23 بهمن 179/000 سعادت آباد در حال بررسی 2 بهمن 26 ساعت در حال تکمیل ظرفیت RegN
M461

یکشنبه سه شنبه

9 - 12

26 دی 24 بهمن 179/000 سعادت آباد در حال بررسی 19 بهمن 26 ساعت در حال تکمیل ظرفیت RegN
Max 5 M530 شنبه چهارشنبه
20:30 17:30
24 آذر 22 دی 179/000 ونک استاد بهرامی 15 دی 26 ساعت در حال برگزاری RegN
M531 یکشنبه سه شنبه
20:30 17:30
26 دی 24 بهمن 179/000 ونک در حال بررسی 5 بهمن 26 ساعت در حال تکمیل ظرفیت RegN

IELTS

Summit

MasterClass

IS097

یکشنبه سه شنبه

9 :30-12:30

23 آذر 10 بهمن 966/000 سعادت آباد چهار استاد همزمان - 42 ساعت در حال برگزاری RegN
IS098 شنبه چهارشنبه
20:30 17:30
24 آذر 13 بهمن 966/000 سعادت آباد چهار استاد همزمان - 42 ساعت در حال برگزاری RegN
IS094

دوشنبه پنج شنبه

20:30-17:30 /9:30-12:30

27 آآبان 16دی 966/000 سعادت آباد چهار استاد همزمان - 42 ساعت در حال برگزاری RegN
IS099

دوشنبه پنج شنبه

20:30-17:30 /9:30-12:30

20 دی 5 اسفند 966/000 سعادت آباد چهار استاد همزمان - 42 ساعت در حال تکمیل ظرفیت RegN
IV0201 شنبه چهارشنبه
20:30 17:30
25 دی 11 اسفند 966/000 ونک چهار استاد همزمان - 42 ساعت در حال تکمیل ظرفیت RegN
IS0100

یکشنبه سه شنبه

9 :30-12:30

26 دی 10 اسفند 966/000 سعادت آباد چهار استاد همزمان - 42 ساعت در حال تکمیل ظرفیت RegN
IV0202

یکشنبه سه شنبه

17:30-20:30

26 دی 10 اسفند 966/000 ونک چهار استاد همزمان - 42 ساعت در حال تکمیل ظرفیت RegN
IV0203

دوشنبه پنج شنبه

20:30-17:30 /9:30-12:30

27 آذر 16 اسفند 966/000 ونک چهار استاد همزمان - 42 ساعت تکمیل RegN
WORKSHOP (Writing) W-W01

پنج شنبه ها

/9:00-12:00

23 دی 28 بهمن 245/000 سعادت آباد استاد حامد محمد حسینی - 18 ساعت تکمیل RegN
W-W02 دوشنبه 20:30 – 17:30 4 بهمن ٩ اسفند 245/000 سعادت آباد استاد حامد محمد حسینی - 18 ساعت در حال تکمیل ظرفیت RegN

ارسال دیدگاه جدید (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید