برنامه کلاس ها

سطح كد دوره روز و ساعت دوره شروع دوره اتمام دوره قیمت(تومان)

محل برگزاری

( شعبه )

نام استاد زمان فیلمبرداری دوره طول دوره وضعیت پرداخت آنلاین
Intro A CA066 یکشنبه سه شنبه
20:30-17:30
23 آذر 21 دی 158/000 سعادت آباد استاد کریمیان 7 دی 26 ساعت در حال برگزاری RegN
Intro B CB066 یکشنبه سه شنبه
20:30-17:30
26 دی 24 بهمن 158/000 سعادت آباد در حال بررسی 12 بهمن 26 ساعت در حال تکمیل ظرفیت RegN
CB067 یکشنبه سه شنبه
9 - 12
26 دی 24 بهمن 158/000 سعادت آباد در حال بررسی 12 بهمن 26 ساعت در حال تکمیل ظرفیت RegN
Communicative 1A CA162

شنبه چهارشنبه

20:30-17:30

24 آذر 22 دی 158/000 سعادت آباد استاد رسولی 1 دی 26 ساعت در حال برگزاری RegN
CA167 یکشنبه سه شنبه
20:30-17:30
23 آذر 21 دی 158/000 ونک استاد عابدی 14 دی 26 ساعت در حال برگزاری RegN
CA170

یکشنبه سه شنبه

20:30-17:30

26 دی 24 بهمن 158/000 ونک در حال بررسی 3 بهمن 26 ساعت در حال تکمیل ظرفیت RegN
Communicative 1B CB162

شنبه چهارشنبه

20:30-17:30

25 دی 23 بهمن 158/000 سعادت آباد در حال بررسی 9 بهمن 26 ساعت در حال تکمیل ظرفیت RegN
Communicative 2A CA258 یکشنبه سه شنبه
20:30-17:30
23 آذر 21 دی 158/000 سعادت آباد استاد امیرعلی حسینی 5 دی 26 ساعت در حال برگزاری RegN
CA271

شنبه چهارشنبه

20:30-17:30

25 دی 23 بهمن 179/000 ونک در حال بررسی 13 بهمن 26 ساعت در حال تکمیل ظرفیت RegN
Communicative 2B CB258 یکشنبه سه شنبه
20:30-17:30
26 دی 24 بهمن 158/000 سعادت آباد در حال بررسی 17 بهمن 26 ساعت در حال تکمیل ظرفیت RegN
Communicative 3A CA351

یکشنبه سه شنبه

20:30-17:30

23 آذر 21 دی 179/000 سعادت آباد استاد تقوی 12 دی 26 ساعت در حال برگزاری RegN
CA356

دوشنبه پنج شنبه

20:30-17:30 /17-14

22 آذر 20 دی 179/000 سعادت آباد استاد ذوالقدر 6 دی 26 ساعت در حال برگزاری RegN
CA360 جمعه 14 - 9 10 دی 8 بهمن 158/000 سعادت آباد در حال بررسی 24 دی 22 ساعت در حال تکمیل ظرفیت RegN
Communicative 3B CB351

یکشنبه سه شنبه

20:30-17:30

26 دی 24 بهمن 179/000 سعادت آباد در حال بررسی 19 بهمن 26 ساعت در حال تکمیل ظرفیت RegN
CB356

دوشنبه پنج شنبه

20:30-17:30 /17-14

27 دی 25 بهمن 179/000 سعادت آباد در حال بررسی 11 بهمن 26 ساعت در حال تکمیل ظرفیت RegN
CB360 جمعه 14 - 9 15 بهمن 20 اسفند 158/000 سعادت آباد در حال بررسی 6 اسغند 22 ساعت در حال تکمیل ظرفیت RegN
Communicative 4A CA464

شنبه چهارشنبه

9 - 12

25 دی 23 بهمن 179/000 سعادت آباد در حال بررسی 31 بهمن 26 ساعت در حال تکمیل ظرفیت RegN
CA463 یکشنبه سه شنبه
20:30-17:30
26 دی 24 بهمن 179/000 سعادت آباد در حال بررسی 3 بهمن 26 ساعت در حال تکمیل ظرفیت RegN
CA472

شنبه چهارشنبه

20:30-17:30

25 دی 23 بهمن 179/000 ونک در حال بررسی 2 بهمن 26 ساعت در حال تکمیل ظرفیت RegN
Communicative 4B

CB450

یکشنبه سه شنبه
20:30-17:30
23 آذر 21 دی 179/000 سعادت آباد استاد بهمنی 19 دی 26 ساعت در حال برگزاری RegN
CB463 یکشنبه سه شنبه
9 - 12
23 آذر 21 دی 179/000 سعادت آباد استاد قحاوند 7 دی 22 ساعت در حال برگزاری RegN
CB449

شنبه چهارشنبه

20:30-17:30

25 دی 23 بهمن 179/000 سعادت آباد در حال بررسی 6 بهمن 26 ساعت در حال تکمیل ظرفیت RegN
Max 1

M156

دوشنبه پنج شنبه

20:30-17:30/17-14

22 آذر 20 دی 179/000 سعادت آباد استاد فروزمند 13 دی 26 ساعت در حال برگزاری RegN
M157

شنبه چهارشنبه

9 - 12

24 آذر 22 دی 179/000 سعادت آباد در حال بررسی 4 دی 26 ساعت در حال تکمیل ظرفیت RegN
M158

شنبه چهارشنبه

20:30-17:30

24 آذر 22 دی 179/000 سعادت آباد استاد بهمنی 8 دی 26 ساعت در حال برگزاری RegN
M159 یکشنبه سه شنبه
20:30-17:30
26 دی 24 بهمن 179/000 سعادت آباد در حال بررسی 5 بهمن 26 ساعت در حال تکمیل ظرفیت RegN
M160 یکشنبه سه شنبه
9 - 12
26 دی 24 بهمن 179/000 سعادت آباد در حال بررسی 12 بهمن 22 ساعت در حال تکمیل ظرفیت RegN
M170 یکشنبه سه شنبه
20:30-17:30
26 دی 24 بهمن 179/000 ونک در حال بررسی 10 بهمن 26 ساعت در حال تکمیل ظرفیت RegN
Max 2 M255 یکشنبه سه شنبه
20:30-17:30
23 آذر 21 دی 179/000 سعادت آباد استاد صبوری 19 دی 26 ساعت در حال برگزاری RegN
M254

شنبه چهارشنبه

20:30-17:30

24 آذر 22 دی 179/000 سعادت آباد استاد صبوری 11 دی 26 ساعت در حال برگزاری RegN
M256

دوشنبه پنج شنبه

20:30-17:30/17-14

27 دی 25 بهمن 179/000 سعادت آباد در حال بررسی 18 بهمن 26 ساعت در حال تکمیل ظرفیت RegN
M257

شنبه چهارشنبه

9 - 12

25 دی 23 بهمن 179/000 سعادت آباد در حال بررسی 9 بهمن 26 ساعت در حال تکمیل ظرفیت RegN
M258

شنبه چهارشنبه

20:30-17:30

25 دی 23 بهمن 179/000 سعادت آباد در حال بررسی 20 بهمن 26 ساعت در حال تکمیل ظرفیت RegN
M271 یکشنبه سه شنبه
20:30-17:30
26 دی 24 بهمن 179/000 ونک در حال بررسی 17 بهمن 26 ساعت در حال تکمیل ظرفیت RegN
Max 3 M356 شنبه چهارشنبه
20:30 17:30
24 آذر 22 دی 179/000 سعادت آباد درحال بررسی 15 دی 26 ساعت در حال تکمیل ظرفیت RegN
M357

یکشنبه سه شنبه

9 - 12

23 آذر 21 دی 179/000 سعادت آباد استاد صبوری 14 دی 26 ساعت در حال برگزاری RegN
M358 یکشنبه سه شنبه
20:30-17:30
26 دی 24 بهمن 179/000 سعادت آباد در حال بررسی 10 بهمن 26 ساعت در حال تکمیل ظرفیت RegN
M359

شنبه چهارشنبه

20:30-17:30

25 دی 23 بهمن 179/000 سعادت آباد در حال بررسی 19 بهمن 26 ساعت در حال تکمیل ظرفیت RegN
Max 4 M458

یکشنبه سه شنبه

20:30-17:30

23 آذر 21 دی 179/000 سعادت آباد استاد قجاوند 30 آذر 26 ساعت در حال برگزاری RegN
M460 شنبه چهارشنبه
20:30 17:30
25 دی 23 بهمن 179/000 سعادت آباد در حال بررسی 2 بهمن 26 ساعت در حال تکمیل ظرفیت RegN
M461

یکشنبه سه شنبه

9 - 12

26 دی 24 بهمن 179/000 سعادت آباد در حال بررسی 19 بهمن 26 ساعت در حال تکمیل ظرفیت RegN
Max 5 M530 شنبه چهارشنبه
20:30 17:30
24 آذر 22 دی 179/000 ونک استاد بهرامی 15 دی 26 ساعت در حال برگزاری RegN
M531 یکشنبه سه شنبه
20:30 17:30
26 دی 24 بهمن 179/000 ونک در حال بررسی 5 بهمن 26 ساعت در حال تکمیل ظرفیت RegN

IELTS

Summit

MasterClass

IS097

یکشنبه سه شنبه

9 :30-12:30

23 آذر 10 بهمن 966/000 سعادت آباد چهار استاد همزمان - 42 ساعت در حال برگزاری RegN
IS098 شنبه چهارشنبه
20:30 17:30
24 آذر 13 بهمن 966/000 سعادت آباد چهار استاد همزمان - 42 ساعت در حال برگزاری RegN
IS094

دوشنبه پنج شنبه

20:30-17:30 /9:30-12:30

27 آآبان 16دی 966/000 سعادت آباد چهار استاد همزمان - 42 ساعت در حال برگزاری RegN
IS099

دوشنبه پنج شنبه

20:30-17:30 /9:30-12:30

20 دی 5 اسفند 966/000 سعادت آباد چهار استاد همزمان - 42 ساعت در حال تکمیل ظرفیت RegN
IV0201 شنبه چهارشنبه
20:30 17:30
25 دی 11 اسفند 966/000 ونک چهار استاد همزمان - 42 ساعت در حال تکمیل ظرفیت RegN
IS0100

یکشنبه سه شنبه

9 :30-12:30

26 دی 10 اسفند 966/000 سعادت آباد چهار استاد همزمان - 42 ساعت در حال تکمیل ظرفیت RegN
IV0202

یکشنبه سه شنبه

17:30-20:30

26 دی 10 اسفند 966/000 ونک چهار استاد همزمان - 42 ساعت در حال تکمیل ظرفیت RegN
IV0203

دوشنبه پنج شنبه

20:30-17:30 /9:30-12:30

27 آذر 16 اسفند 966/000 ونک چهار استاد همزمان - 42 ساعت تکمیل RegN
WORKSHOP (Writing) W-W01

پنج شنبه ها

/9:00-12:00

23 دی 28 بهمن 245/000 سعادت آباد استاد حامد محمد حسینی - 18 ساعت تکمیل RegN
W-W02 دوشنبه 20:30 – 17:30 4 بهمن ٩ اسفند 245/000 سعادت آباد استاد حامد محمد حسینی - 18 ساعت در حال تکمیل ظرفیت RegN

ارسال دیدگاه جدید (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. لطفا قبل از کامنت گذاشتن به پروفایل خود لاگین کنید