دوره بهمن

دوره های پیش آمادگی General English 

دوره های پیشرفته General English

دوره های IELTS فوق فشرده

کارگاه های تک مهارتی IELTS فوق فشرده

دوره های IELTS فوق فشرده نوروزی

 به روز رسانی شده در تاریخ 30 دی ماه 95 ساعت 18:05

 

دوره های پیش آمادگی General English

سطح كد دوره روز و ساعت دوره شروع اتمام قیمت(تومان)

محل برگزاری

( شعبه )

استاد زمان فیلمبرداری دوره طول دوره ثبت نام آنلاین
Intro A CA083

شنبه چهارشنبه

20:30-17:30

16 بهمن 14 اسفند 158/000 شهرک غرب در حال بررسی 27 بهمن 26 ساعت RegNO
Communicative 1A CA166 یکشنبه سه شنبه
20:30-17:30
1 اسفند 20 فروردین 158/000 سعادت آباد در حال بررسی 15 اسفند 26 ساعت RegNO
CA167 یکشنبه سه شنبه
9 - 12
1 اسفند 20 فروردین 158/000 سعادت آباد در حال بررسی 15 اسفند 26 ساعت RegNO
Communicative 1B CB170

یکشنبه سه شنبه

20:30-17:30

1 اسفند 20 فروردین 158/000 ونک در حال بررسی 15 اسفند 26 ساعت RegNO
Communicative 2A CA262

شنبه چهارشنبه

20:30-17:30

30 بهمن 19 فروردین 158/000 سعادت آباد در حال بررسی 7 اسفند 26 ساعت RegNO
CA282 یکشنبه سه شنبه
20:30-17:30
17 بهمن 15 اسفند 158/000 شهرک غرب در حال بررسی 24 بهمن 26 ساعت RegNO
Communicative 2B CB271

شنبه چهارشنبه

20:30-17:30

30 بهمن 19 فروردین 158/000 ونک در حال بررسی 18 اسفند 26 ساعت RegNO
Communicative 3A CA358 یکشنبه سه شنبه
20:30-17:30
1 اسفند 20 فروردین 158/000 سعادت آباد در حال بررسی 17 اسفند 26 ساعت RegNO
CA359 یکشنبه سه شنبه
20:30-17:30
1 اسفند 20 فروردین 158/000 سعادت آباد در حال بررسی 17 اسفند 26 ساعت RegNO
Communicative 3B CB360

جمعه 14 9

15 بهمن 20 اسفند 158/000 سعادت آباد در حال بررسی 6 اسفند 22 ساعت RegNO
CB380

شنبه چهارشنبه

20:30-17:30

16 بهمن 14 اسفند 179/000 شهرک غرب در حال بررسی 4 اسفند 26 ساعت RegNO
Communicative 4A CA451

یکشنبه سه شنبه

20:30-17:30

1 اسفند 20 فروردین 179/000 سعادت آباد در حال بررسی 3 اسفند 26 ساعت RegNO
CA456

دوشنبه پنج شنبه

20:30-17:30 /17-14

2 اسفند 21 فروردین 179/000 سعادت آباد در حال بررسی 16 اسفند 26 ساعت RegNO
Communicative 4B CB464

شنبه چهارشنبه

9 - 12

30 بهمن 19 فروردین 179/000 سعادت آباد در حال بررسی 4 اسفند 26 ساعت RegNO
CB463 یکشنبه سه شنبه
20:30-17:30
1 اسفند 20 فروردین 179/000 سعادت آباد در حال بررسی 22 اسفند 26 ساعت RegNO
CB472

شنبه چهارشنبه

20:30-17:30

30 بهمن 19 فروردین 179/000 ونک در حال بررسی 4 اسفند 26 ساعت RegNO

دوره های پیشرفته General English

سطح كد دوره روز و ساعت دوره شروع اتمام قیمت(تومان)

محل برگزاری

( شعبه )

استاد زمان فیلمبرداری دوره طول دوره
ثبت نام آنلاین
Max 1 M161

شنبه چهارشنبه

20:30-17:30

30 بهمن 19 فروردین 179/000 سعادت آباد در حال بررسی 7 اسفند 26 ساعت RegNO
M182 یکشنبه سه شنبه
20:30-17:30
17 بهمن 15 اسفند 179/000 شهرک غرب در حال بررسی 1 اسفند 26 ساعت RegNO
Max 2 M259 یکشنبه سه شنبه
20:30-17:30
1 اسفند 20 فروردین 179/000 سعادت آباد در حال بررسی 15 فروردین 26 ساعت RegNO
M260 یکشنبه سه شنبه
9 - 12
1 اسفند 20 فروردین 179/000 سعادت آباد در حال بررسی 17 اسفند 22 ساعت RegNO
M263

شنبه چهارشنبه

20:30-17:30

30 بهمن 19 فروردین 179/000 سعادت آباد در حال بررسی 18 اسفند 26 ساعت RegNO
Max 3 M366

دوشنبه پنج شنبه

20:30-17:30/17-14

2 اسفند 21 فروردین 179/000 سعادت آباد در حال بررسی 9 اسفند 26 ساعت RegNO
M367

شنبه چهارشنبه

9 - 12

30 بهمن 19 فروردین 179/000 سعادت آباد در حال بررسی 18 اسفند 26 ساعت RegNO
M368

شنبه چهارشنبه

20:30-17:30

30 بهمن 19 فروردین 179/000 سعادت آباد در حال بررسی 11 اسفند 26 ساعت RegNO
M371 یکشنبه سه شنبه
20:30-17:30
1 اسفند 20 فروردین 179/000 ونک در حال بررسی 10 اسفند 26 ساعت RegNO
Max 4 M462 یکشنبه سه شنبه
20:30-17:30
1 اسفند 20 فروردین 179/000 سعادت آباد در حال بررسی 10 اسفند 26 ساعت RegNO
M463

شنبه چهارشنبه

20:30-17:30

30 بهمن 19 فروردین 179/000 سعادت آباد در حال بررسی 16 فروردین 26 ساعت RegNO
M484

شنبه چهارشنبه

9 - 12

16 بهمن 14 اسفند 179/000 شهرک غرب در حال بررسی 3 اسفند 26 ساعت RegNO
Max 5 M531 شنبه چهارشنبه
20:30 17:30
30 بهمن 19 فروردین 179/000 سعادت آباد در حال بررسی 14 اسفند 26 ساعت RegNO
M532

یکشنبه سه شنبه

9 - 12

1 اسفند 20 فروردین 179/000 سعادت آباد در حال بررسی 15 فروردین 26 ساعت RegNO
M585

یکشنبه سه شنبه

9 - 12

17 بهمن 15 اسفند 179/000 شهرک غرب در حال بررسی 1 اسفند 26 ساعت RegNO

دوره های IELTS فوق فشرده

سطح كد دوره روز و ساعت دوره شروع اتمام قیمت(تومان)

محل برگزاری

( شعبه )

استاد

طول دوره ثبت نام آنلاین

IELTS

Summit

MasterClass

IS099

دوشنبه پنج شنبه

20:30-17:30 /9:30-12:30

20 دی 5 اسفند 966/000 سعادت آباد چهار استاد همزمان 42 ساعت RegNO
IV0201 شنبه چهارشنبه
20:30 17:30
25 دی 11 اسفند 966/000 ونک چهار استاد همزمان 42 ساعت RegNO
IS0100

یکشنبه سه شنبه

9 :30-12:30

26 دی 10 اسفند 966/000 سعادت آباد چهار استاد همزمان 42 ساعت RegNO
IV0202

یکشنبه سه شنبه

17:30-20:30

26 دی 10 اسفند 966/000 ونک چهار استاد همزمان 42 ساعت RegNO
IV0203

دوشنبه پنج شنبه

20:30-17:30 /9:30-12:30

27 دی 16 اسفند 966/000 ونک چهار استاد همزمان 42 ساعت RegNO
IV0204

دوشنبه پنج شنبه

20:30-17:30 /9:30-12:30

7 بهمن 26 اسفند 966/000 ونک چهار استاد همزمان 42 ساعت RegNO
IS0105

شنبه چهارشنبه

9:30 – 12:30

9 بهمن 25 اسفند 966/000 شهرک غرب چهار استاد همزمان 42 ساعت RegNO

کارگاه های تک مهارتی IELTS فوق فشرده

سطح كد دوره روز و ساعت دوره شروع اتمام قیمت(تومان)

محل برگزاری

( شعبه )

استاد

طول دوره ثبت نام آنلاین

Workshop (Writing)

W-W01

پنج شنبه

/9:00-12:00

23 دی 28 بهمن 245/000 سعادت آباد استاد حامد محمد حسینی 18 ساعت RegNO
W-W02 دوشنبه 20:30-17:30 4 بهمن 9 اسفند 245/000 سعادت آباد استاد حامد محمد حسینی 18 ساعت RegNO
W-W03 جمعه 13 - 9 8 بهمن 6 اسفند 245/000 شهرک غرب استاد حامد محمد حسینی 20 ساعت RegNO
W-W04 یکشنبه 21 - 17 10 بهمن 8 اسفند 245/000 ونک استاد حامد محمد حسینی 20 ساعت RegNO
Workshop (Reading) R-R08 جمعه 13 - 9 8 بهمن 13 اسفند 245/000 شهرک غرب استاد عباسی 20 ساعت RegNO
Workshop (Speaking) S-S010 سه شنبه21 - 17 12 بهمن 10 اسفند 245/000 شهرک غرب استاد میلاد محمد حسینی 20 ساعت RegNO
S-S010 چهارشنبه 21 - 17 13 بهمن 11 اسفند 245/000 ونک استاد میلاد محمد حسینی 20 ساعت RegNO

دوره های IELTS فوق فشرده نوروزی

سطح كد دوره روز و ساعت دوره شروع اتمام قیمت(تومان)

محل برگزاری

( شعبه )

استاد

طول دوره ثبت نام آنلاین

دوره های نوروزی

IELTS

Summit

MasterClass

IS0101 13 - 9 3 فروردین 12 فروردین 966000 سعادت آباد چهار استاد همزمان 40 ساعت RegNO
IS0102 13 - 9 3 فروردین 12 فروردین 966000 سعادت آباد چهار استاد همزمان 40 ساعت RegNO
IS0103 13 - 9 3 فروردین 12 فروردین 966000 شهرک غرب چهار استاد همزمان 40 ساعت RegNO

ارسال دیدگاه جدید (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. لطفا قبل از کامنت گذاشتن به پروفایل خود لاگین کنید