دوره ها (5)

 

WORKSHOPS ] / کارگاه های تک مهارتیIELTS حضوری [

دوره کد دوره روز ساعت شروع پایان محل استاد ظرفیت‌کل ظرفیت مانده شهریه وضعیت
Writing W٠٤ چهارشنبه ١٧:٠٠ الی ٢١:٠٠ ١٣ بهمن ١١ اسفند ونک استاد حامد محمدحسینی ١٤ ٠ ٢٤٥،٠٠٠ تکمیل
Writing W٠٥ پنجشنبه ٠٩:٠٠ الی ١٢:٠٠ ٥ اسفند ٣١ فروردین سعادت آباد استاد حامد محمدحسینی ٢٠ ٠ ٢٤٥،٠٠٠ تکمیل
Writing W٠٦ سه شنبه ١٧:٠٠ الی ٢١:٠٠ ٢٦ بهمن ٢٤ اسفند سعادت آباد استاد حامد محمدحسینی ٢٠ ٠ ٢٤٥،٠٠٠ تکمیل
Reading R٠٩ شنبه ١٧:٠٠ الی ٢١:٠٠ ٢٣ بهمن ٢١ اسفند شهرک غرب استاد حامد محمدحسینی ٢٠ ٠ ٢٤٥،٠٠٠ تکمیل
Reading R١٠ یکشنبه ١٧:٠٠ الی ٢١:٠٠ ٢٤ بهمن ٢٢ اسفند سعادت آباد استاد عباسی ٢٠ ٠ ٢٤٥،٠٠٠ تکمیل
Reading R١١ شنبه ١٧:٠٠ الی ٢١:٠٠ ١٩ فروردین ١٦ اردیبهشت سعادت آباد استاد حامد محمدحسینی ١٧ ٠ ٢٤٥،٠٠٠ تکمیل
Reading R١٢ چهارشنبه ١٧:٠٠ الی ٢١:٠٠ ٢٧ اردیبهشت ٢٤ خرداد ونک استاد حامد محمدحسینی ١٥ ٦ ٢٤٥،٠٠٠ ثبت نام
Listening L٠٢ یکشنبه ١٧:٠٠ الی ٢١:٠٠ ٢٤ بهمن ٨ اسغند شهرک غرب استاد حامد محمدحسینی ٢٠ ٠ ١٢٢،٠٠٠ تکمیل
Speaking S١١ دوشنبه ١٧:٠٠ الی ٢١:٠٠ ٢١ فروردین ١١ اردیبهشت سعادت آباد استاد میلاد محمدحسینی ١٨ ٠ ٢٤٥،٠٠٠ تکمیل
Writing W٠٧ چهارشنبه ١٧:٠٠ الی ٢١:٠٠ ١٦ فروردین ١٣ اردیبهشت ونک استاد حامد محمدحسینی ١٥ ٠ ٢٤٥،٠٠٠ تکمیل
Writing W٠٨ پنجشنبه ٠٩:٠٠ الی ١٢:٠٠ ٧ اردیبهشت ١١ خرداد سعادت آباد استاد حامد محمدحسینی ٢٠ ٠ ٢٤٥،٠٠٠ تکمیل
Writing W٠٩ شنبه ١٧:٠٠ الی ٢١:٠٠ ٣٠ اردیبهشت ٢٧ خرداد سعادت آباد استاد حامد محمدحسینی ٢٠ ٠ ٢٤٥،٠٠٠ تکمیل
Writing W١٠ دوشنبه ١٧:٠٠ الی ٢١:٠٠ ١ خرداد ١٢ تیر سعادت آباد استاد حامد محمدحسینی ١٥ ١٤ ٢٤٥،٠٠٠ ثبت نام
Speaking S١٢ دوشنبه ١٧:٠٠ الی ٢١:٠٠ ٢٥ اردیبهشت ٢٢ خرداد سعادت آباد استاد میلاد محمد حسینی ١٨ ٠ ٢٤٥،٠٠٠ تکمیل
Speaking S١٣ دوشنبه ١٧:٠٠ الی ٢١:٠٠  ٢٩ خرداد  ٢٦ تیر سعادت آباد استاد میلاد محمد حسینی ١٨ ١٨ ٢٤٥،٠٠٠ ثبت نام


 

Online Workshops ]  (جدید) / کارگاه های تک مهارتی آنلاین [

دوره کد دوره روز ساعت بارگذاری شروع پایان محل استاد ظرفیت‌کل شهریه وضعیت
Speaking OS٤ یکشنبه / چهارشنبه ١٠ ٢٠ اردیبهشت ٢٤ خرداد Online استاد میلاد محمدحسینی ١٠٠ نفر ١٤٦،٠٠٠ ثبت نام
Writing OW٤ یکشنبه / چهارشنبه ١٠ ٢٠ اردیبهشت ٢٤ خرداد Online استاد حامد محمدحسینی ١٠٠ نفر ١٤٦،٠٠٠ ثبت نام

  

 

 IELTS Summit ] / دوره فوق‌فشرده آیلتس سامیت [

سطح کد دوره روز ساعت شروع پایان محل استاد ظرفیت‌کل ظرفیت ‌مانده شهریه وضعیت
IELTS IS٠٩٩ دوشنبه/ پنجشنبه ٠٩:٣٠ - ١٧:٣٠ ٢٠ دی ٥ اسفند سعادت آباد چهار استاد همزمان  تیم آیلتس  ٨ ٠ ٩٦٦،٠٠٠ تکمیل
IELTS IV٠٢٠١ شنبه/ چهارشنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٢٥ دی ١١ اسفند ونک چهار استاد همزمان  تیم آیلتس  ٨ ٠ ٩٦٦،٠٠٠ تکمیل
IELTS IS٠١٠٠ یکشنبه/ سه شنبه ٠٩:٣٠ الی ١٢:٣٠ ٢٦ دی ١٠ اسفند سعادت آباد چهار استاد همزمان  تیم آیلتس  ٨ ٠ ٩٦٦،٠٠٠ تکمیل
IELTS IV٠٢٠٢ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٢٦ دی ١٠ اسفند ونک چهار استاد همزمان  تیم آیلتس  ٨ ٠ ٩٦٦،٠٠٠ تکمیل
IELTS IV٠٢٠٣ دوشنبه/ پنجشنبه ٠٩:٣٠ - ١٧:٣٠ ٢٧ دی ١٦ اسفند ونک چهار استاد همزمان  تیم آیلتس  ٨ ٠ ٩٦٦،٠٠٠ تکمیل
IELTS IV٠٢٠٤ دوشنبه/ پنجشنبه ٠٩:٣٠ - ١٧:٣٠ ٧ بهمن ٢٦ اسفند ونک چهار استاد همزمان  تیم آیلتس  ٨ ٠ ٩٦٦،٠٠٠ تکمیل
IELTS IS٠١٠١ شنبه/ چهارشنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٢٠ بهمن ٢٣ فروردین سعادت آباد چهار استاد همزمان  تیم آیلتس  ٨ ٠ ٩٦٦،٠٠٠ تکمیل
IELTS IS٠١٠٥ شنبه/ چهارشنبه ٠٩:٣٠ الی ١٢:٣٠ ٩ بهمن ٢٥ اسفند شهرک غرب چهار استاد همزمان  تیم آیلتس  ٨ ٠ ٩٦٦،٠٠٠ تکمیل
IELTS IS٠١٠٦ یکشنبه/ سه شنبه ٠٩:٣٠ الی ١٢:٣٠ ١٧ بهمن ٢٧ فروردین شهرک غرب چهار استاد همزمان  تیم آیلتس  ٨ ٠ ٩٦٦،٠٠٠ تکمیل
IELTS IV٠٢٠٥ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٢٠ فروردین ٩ خرداد ونک چهار استاد همزمان  تیم آیلتس  ٨ ٠ ٩٦٦،٠٠٠ تکمیل
IELTS IV٠٢٠٦ شنبه/ چهارشنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ١٩ فروردین ٣ خرداد ونک چهار استاد همزمان  تیم آیلتس  ٨ ٠ ٩٦٦،٠٠٠ تکمیل
IELTS IS٠١٠٩ شنبه/ چهارشنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٢٦ فروردین ١٠ خرداد سعادت آباد چهار استاد همزمان  تیم آیلتس  ٨ ٠ ٩٦٦،٠٠٠ تکمیل
IELTS IS٠١١٠ شنبه/ چهارشنبه ٠٩:٣٠ الی ١٢:٣٠ ١٤ اسفند ١٦ اردیبهشت سعادت آباد چهار استاد همزمان  تیم آیلتس  ٨ ٠ ٩٦٦،٠٠٠ تکمیل
IELTS IV٠٢٠٧ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ١٥ اسفند ١٩ اردیبهشت ونک چهار استاد همزمان  تیم آیلتس  ٨ ٠ ٩٦٦،٠٠٠ تکمیل
IELTS IV٠٢٠٨ دوشنبه/ پنجشنبه ٠٩:٣٠ - ١٧:٣٠ ٢٤ فروردین ٨ خرداد ونک چهار استاد همزمان  تیم آیلتس  ٨ ٠ ٩٦٦،٠٠٠ تکمیل
IELTS IS٠١١٣ شنبه/ چهارشنبه ٠٩:٣٠ الی ١٢:٣٠ ١٩ فروردین ٣ خرداد سعادت آباد چهار استاد همزمان  تیم آیلتس  ٨ ٠ ٩٦٦،٠٠٠ تکمیل
IELTS IS٠١١٤ دوشنبه/ پنجشنبه ٠٩:٣٠ - ١٧:٣٠ ٣١ فروردین ١٨ خرداد سعادت آباد چهار استاد همزمان  تیم آیلتس  ٨ ٠ ٩٦٦،٠٠٠ تکمیل
IELTS IS٠١١٥ یکشنبه/ سه شنبه ٠٩:٣٠ الی ١٢:٣٠ ١١ اردیبهشت ٢٨ خرداد سعادت آباد چهار استاد همزمان  تیم آیلتس  ٨ ٠ ٩٦٦،٠٠٠ تکمیل
IELTS IV٠٢٠٩ دوشنبه/ پنجشنبه ٠٩:٣٠ - ١٧:٣٠ ١١ اردیبهشت ٢٩ خرداد ونک چهار استاد همزمان  تیم آیلتس  ٨ ٠ ٩٦٦،٠٠٠ تکمیل
IELTS IV٠٢١٠ شنبه/ چهارشنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٢٠ اردیبهشت ٣ تیر ونک چهار استاد همزمان  تیم آیلتس  ٨ ٠ ٩٦٦،٠٠٠ تکمیل
IELTS IS٠١١٦ شنبه/ چهارشنبه ١٧:٠٠ الی ١٤:٠٠ ٢٣ اردیبهشت ٧ تیر سعادت آباد چهار استاد همزمان  تیم آیلتس  ٨ ٠ ٩٦٦،٠٠٠ تکمیل
IELTS IS٠١١٧ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٠٠ الی ١٤:٠٠ ٢٤ اردیبهشت ١٣ تیر سعادت آباد چهار استاد همزمان  تیم آیلتس  ٨ ٠ ٩٦٦.٠٠٠ تکمیل
IELTS IS٠١١٨ شنبه/ چهارشنبه ٠٩:٣٠ الی ١٢:٣٠ ٣٠ اردیبهشت ١٤ تیر سعادت آباد چهار استاد همزمان  تیم آیلتس  ٨ ٠ ٩٦٦.٠٠٠ تکمیل
IELTS IV٠٢١١ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٣١ اردیبهشت ٢٠ تیر ونک چهار استاد همزمان  تیم آیلتس  ٨ ٠ ٩٦٦,٠٠٠ تکمیل
IELTS IV٠٢١٢ دوشنبه/ پنجشنبه ٠٩:٣٠ - ١٧:٣٠ 14 اردیبهشت ١ تیر ونک چهار استاد همزمان  تیم آیلتس  ٨ ٠ ٩٦٦,٠٠٠ تکمیل
IELTS IV٠٢١٣ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٠٠ الی ١٤:٠٠ ٢ خرداد ٢٥ تیر ونک چهار استاد همزمان  تیم آیلتس  ٨ ٨ ٩٦٦,٠٠٠ ثبت نام
IELTS IS٠١١٩ شنبه/ چهارشنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ١٧ خرداد ٣١ تیر سعادت آباد چهار استاد همزمان  تیم آیلتس  ٨ ٧ ٩٦٦,٠٠٠ ثبت نام
IELTS IS٠١٢٠ یکشنبه/ سه شنبه ٠٩:٣٠ الی ١٢:٣٠ ٧ خرداد ٢٧ تیر سعادت آباد چهار استاد همزمان  تیم آیلتس  ٨ ٨ ٩٦٦,٠٠٠ ثبت نام
IELTS IV٠٢١٤ جمعه ٠٩:٠٠ الی ١٤:٠٠ ٥ خرداد ٣٠ تیر ونک چهار استاد همزمان  تیم آیلتس  ٨ ٧ ٩٦٦,٠٠٠ ثبت نام

ت

 

 PreIELTS (WiKi) ]/دوره های پیش آمادگی آیلتس[

سطح کد دوره روز ساعت شروع پایان محل استاد فیلمبرداری ظرفیت کل ظرفیت ‌مانده شهریه وضعیت
IntroA CA٠٨٣ شنبه/ چهارشنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ١٦ بهمن ١٤ اسفند شهرک غرب استاد نوری ٢٧ بهمن ١٠ ٠ ١٥٨،٠٠٠ تکمیل
IntroA CA٠٨٤ شنبه/ چهارشنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٢٦ فروردین ٢٣ اردیبهشت سعادت آباد استاد رسولی ٩ اردیبهشت ١٠ ٠ ١٥٨،٠٠٠ تکمیل
IntroB CB٠٨٤ شنبه/ چهارشنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٣٠ اردیبهشت ٢٧ خرداد سعادت آباد در حال بررسی ١٧ خرداد ١٠ ١٠ ١٥٨،٠٠٠ ثبت نام
C١A CA١٦٦ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ١ اسفند ٢٠ فرودین سعادت آباد استاد غفوری ١٥ اسفند ١٥ ٠ ١٥٨،٠٠٠ تکمیل
C١A CA١٦٧ یکشنبه/ سه شنبه ٠٩:٠٠ الی ١٢:٠٠ ١ اسفند ٢٠ فرودین سعادت آباد استاد تقوی ١٥ اسفند ١٥ ٠ ١٥٨،٠٠٠ تکمیل
C١A CA١٧٦ یکشنبه/ سه شنبه ١٠:٠٠ الی ١٣:٠٠ ١٧ اردیبهشت ١٦ خرداد ونک استاد حریرپوش ٢ خرداد ١٠ ٦ ١٥٨،٠٠٠ ثبت نام
C١A CA١٨٤ شنبه/ چهارشنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٣ تیر ٣١ تیر سعادت آباد در حال بررسی ١٧ تیر ١٠ ١٠ ١٥٨،٠٠٠ ثبت نام
C١B CB١٧٠ یکشنبه/ سه شنبه ١٠:٠٠ الی ١٣:٠٠ ١ اسفند ٢٠ فرودین ونک استاد بهمنی ١٥ اسفند ١٠ ٠ ١٥٨،٠٠٠ تکمیل
C١B CB١٦٦ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٢٧ فروردین ٢٦ اردیبهشت سعادت آباد استاد کریمیان ١٧ اردیبهشت ١٥ ٠ ١٥٨،٠٠٠ تکمیل
C١B CB١٦٧ یکشنبه/ سه شنبه ٠٩:٠٠ الی ١٢:٠٠ ٢٧ فروردین ٢٦ اردیبهشت سعادت آباد استاد تقوی ١٧ اردیبهشت ١٥ ٠ ١٥٨،٠٠٠ تکمیل
C١B CB١٧٦ یکشنبه/ سه شنبه ١٠:٠٠ الی ١٣:٠٠ ٢١ خرداد ٢٠ تیر ونک در حال بررسی ١١ تیر ١٠ ١٠ ١٥٨،٠٠٠ ثبت نام
C٢A CA٢٦٢ شنبه/ چهارشنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٣٠ بهمن ١٩ فروردین سعادت آباد استاد بایقره ٧ اسفند ١٥ ٠ ١٥٨،٠٠٠ تکمیل
C٢A CA٢٨٢ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ١٧ بهمن ١٥ اسفند شهرک غرب استاد حریرپوش ٢٤ بهمن ٨ ٠ ١٥٨،٠٠٠ تکمیل
C٢A CA٢٦٦ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٣١ اردیبهشت ٣٠ خرداد سعادت آباد در حال بررسی ٩ خرداد ١٥ ١٤ ١٥٨،٠٠٠ ثبت نام
C٢A CA٢٦٧ یکشنبه/ سه شنبه ٠٩:٠٠ الی ١٢:٠٠ ٣١ اردیبهشت ٣٠ خرداد سعادت آباد در حال بررسی ٩ خرداد ١٥ ١٤ ١٥٨،٠٠٠ ثبت نام  
C٢A CA٢٧٠ یکشنبه/ سه شنبه ١٠:٠٠ الی ١٣:٠٠ ٢٧ فروردین ٢٦ اردیبهشت ونک استاد بهمنی ٥ اردیبهشت ١٠ ٠ ١٥٨،٠٠٠ تکمیل
C٢A CA٢٧٦ یکشنبه/ سه شنبه ١٠:٠٠ الی ١٣:٠٠ ٢٥ تیر ٢٢ مرداد ونک در حال بررسی ٣ مرداد ١٠ ١٠ ١٥٨،٠٠٠ ثبت نام
C٢B CB٢٧١ شنبه/ چهارشنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٣٠ بهمن ١٩ فروردین ونک استاد تقوی ١٨ اسفند ٨ ٠ ١٥٨،٠٠٠ تکمیل
C٢B CB٢٦٢ شنبه/ چهارشنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٢٦ فروردین ٢٣ اردیبهشت سعادت آباد استاد بایقره ١٦ اردیبهشت ١٥ ٠ ١٥٨،٠٠٠ تکمیل
C٢B CB٢٧٢ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ١٧ اردیبهشت ١٦ خرداد ونک در حال بررسی ٢ خرداد ١٠ ١٠ ١٥٨,٠٠٠ تکمیل
C٢B CB٢٦٦ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٤ تیر ١ مرداد سعادت آباد در حال بررسی ٢٥ تیر ١٥ ١٥ ١٥٨،٠٠٠ ثبت نام
C٢B CB٢٦٧ یکشنبه/ سه شنبه ٠٩:٠٠ الی ١٢:٠٠ ٤ تیر ١ مرداد سعادت آباد در حال بررسی ٢٥ تیر ١٥ ١٥ ١٥٨،٠٠٠ ثبت نام
C٢B CB٢٧٠ یکشنبه/ سه شنبه ١٠:٠٠ الی ١٣:٠٠ ٣١ اردیبهشت ٣٠ خرداد ونک در حال بررسی ٢٣ خرداد ١٠ ١٠ ١٥٨،٠٠٠ ثبت نام
C٣A CA٣٥٨ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ١ اسفند ٢٠ فروردین سعادت آباد استاد کریمیان ١٧ اسفند ١٥ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
C٣A CA٣٧١ شنبه/ چهارشنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٢٦ فروردین ٢٣ اردیبهشت ونک استاد بهمنی ٦ اردیبهشت ٨ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
C٣A CA٣٦٢ شنبه/ چهارشنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٣٠ اردیبهشت ٢٧ خرداد سعادت آباد در حال بررسی ١٠ خرداد ١٥ ١٤ ١٧٩،٠٠٠ ثبت نام
C٣A CA٣٧٠ یکشنبه/ سه شنبه ١٠:٠٠ الی ١٣:٠٠ ٤ تیر ١ مرداد ونک در حال بررسی ١٣ تیر ١٠ ١٠ ١٧٩،٠٠٠ ثبت نام
C٣A CA٣٨٥ یکشنبه/ سه شنبه ١٠:٠٠ الی ١٣:٠٠ ٣١ اردیبهشت ٣٠ خرداد سعادت آباد در حال بررسی ٩ خرداد ١٠ ١٠ ١٧٩,٠٠٠ ثبت نام
C٣A CA٣٧٧ شنبه/ چهارشنبه ١٠:٠٠ الی ١٣:٠٠ ١٦ اردیبهشت ١٣ خرداد ونک در حال بررسی ٣٠ اردیبهشت ١٠ ١٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
C٣A CA٣٧٢ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٢١ خرداد ٢٠ تیر ونک در حال بررسی ٤ تیر ١٠ ١٠ ١٧٩،٠٠٠ ثبت نام
C٣A CA٣٥٩ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ١ اسفند ٢٠ فروردین سعادت آباد استاد امینی ١٧ اسفند ١٣ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
C٣B CB٣٦٠ جمعه ٠٩:٠٠ الی ١٤:٠٠ ٦اسفند ٢٥ فروردین سعادت آباد استاد رسولی ٢٠ اسفند ١٣ ٠ ١٥٨،٠٠٠ تکمیل
C٣B CB٣٥٨ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٢٧ فروردین ٢٦ اردیبهشت سعادت آباد استاد ذوالقدر ١٢ اردیبهشت ١٥ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
C٣B CB٣٥٩ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٢٧ فروردین ٢٦ اردیبهشت سعادت آباد استاد تقوی ١٠ اردیبهشت ١٣ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
C٣B CB٣٨٥ یکشنبه/ سه شنبه ١٠:٠٠ الی ١٣:٠٠ ٤ تیر ١ مرداد سعادت آباد در حال بررسی ٢٤ تیر ١٥ ١٥ ١٧٩،٠٠٠ ثبت نام
C٣B CB٣٨٠ شنبه/ چهارشنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ١٦ بهمن ١٤ اسفند شهرک غرب استاد امینی ٤ اسفند ١٠ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
C٣B CB٣٧١ شنبه/ چهارشنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٣٠ اردیبهشت ٢٧ خرداد ونک در حال بررسی ١٧ خرداد ٨ ٨ ١٧٩،٠٠٠ ثبت نام
C٣B CB٣٧٧ شنبه/ چهارشنبه ١٠:٠٠ الی ١٣:٠٠ ٢٠ خرداد ١٧ تیر ونک در حال بررسی ١٠ تیر ١٢ ١٢ ١٧٩،٠٠٠ ثبت نام
C٣B CB٣٦٢ شنبه/ چهارشنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٣ تیر ٣١ تیر سعادت آباد در حال بررسی ٢٤ تیر ١٥ ١٥ ١٧٩،٠٠٠ ثبت نام
C٣B CB٣٧٢ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٢٥ تیر ٢٢ مرداد ونک در حال بررسی ١٠ مرداد ١٠ ١٠ ١٧٩،٠٠٠ ثبت نام
C٤A CA٤٦٠ جمعه ٠٩:٠٠ الی ١٤:٠٠ ٨ اردیبهشت ٥ خرداد سعادت آباد در حال بررسی ١٥ اردیبهشت ١٥ ١٠ ١٥٨،٠٠٠ ثبت نام
C٤A CA٤٧٣ شنبه/ دوشنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ١٦ اردیبهشت ١٣ خرداد ونک استاد کریمیان ٣٠ اردیبهشت ١٢ ١٢ ١٧٩،٠٠٠ ثبت نام
C٤A CA٤٥٨ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٣١ اردیبهشت ٣٠ خرداد سعادت آباد در حال بررسی ١٦ خرداد ١٥ ١٥ ١٧٩،٠٠٠ ثبت نام
C٤A CA٤٥٩ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٣١ اردیبهشت ٣٠ خرداد سعادت آباد در حال بررسی ٢١ خرداد ١٣ ١٣ ١٧٩،٠٠٠ ثبت نام
C٤A CA٤٥١ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ١ اسفند ٢٠ فروردین سعادت آباد استاد ذوالقدر ٣ اسفند ١٥ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
C٤A CA٤٥٦ دوشنبه/ پنجشنبه ١٧:٣٠ - ١٤٠٠ ٢ اسفند ٢١ فروردین سعادت آباد استاد امینی ١٦ اسفند ٨ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
C٤A CA٤٧١ شنبه/ چهارشنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٣ تیر ٣١ تیر ونک در حال بررسی ١٠ تیر ٨ ٨ ١٧٩،٠٠٠ ثبت نام
C٤A CA٤٧٧ شنبه/ چهارشنبه ١٠:٠٠ الی ١٣:٠٠ ٢٤ تیر ٢١ مرداد ونک در حال بررسی ١٠ مرداد ١٢ ١٢ ١٧٩،٠٠٠ ثبت نام
C٤B CB٤٥١ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٢٧ فروردین ٢٦ اردیبهشت سعادت آباد استاد بهمنی ١٩ اردیبهشت ١٥ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
C٤B CB٤٥٦ دوشنبه/ پنجشنبه ١٧:٣٠ - ١٤٠٠ ٢٨ فروردین ٢٥اردیبهشت سعادت آباد استاد امینی ١٨ اردیبهشت ١٣ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
C٤B CB٤٦٤ شنبه/ چهارشنبه ٠٩:٠٠ الی ١٢:٠٠ ٣٠ بهمن ١٩ فروردین سعادت آباد استاد کریمیان ٤ اسفند ١٥ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
C٤B CB٤٦٣ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ١ اسفند ٢٠ فروردین سعادت آباد استاد بهمنی ٢٢ اسفند ١٤ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
C٤B CB٤٧٢ شنبه/ چهارشنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٣٠ بهمن ١٩ فروردین ونک استاد محمدی ٤ اسفند ٨ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
C٤B CB٤٦٠ جمعه ٠٩:٠٠ الی ١٤:٠٠ ٥ خرداد ٢ تیر سعادت آباد در حال بررسی ٢٦ خرداد ١٥ ١٥ ١٥٨،٠٠٠ ثبت نام
C٤B CB٤٧٣ شنبه/ چهارشنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٢٠ خرداد ١٧ تیر ونک در حال بررسی ١٠ تیر ١٢ ٩ ١٧٩،٠٠٠ ثبت نام
C٤B CB٤٥٨ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٤ تیر ١ مرداد سعادت آباد در حال بررسی ٢٠ تیر ١٥ ١٥ ١٧٩،٠٠٠ ثبت نام
C٤B CB٤٥٩ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٤ تیر ١ مرداد سعادت آباد در حال بررسی ٢٧ تیر ١٣ ١٣ ١٧٩،٠٠٠ ثبت نام

  

 

PostIELTS (MAX)]/دوره های پیشرفته آیلتس[

سطح کد دوره روز ساعت شروع پایان محل استاد فیلمبرداری ظرفیت کل ظرفیت ‌مانده شهریه وضعیت
Max١ M١٦١ شنبه/ چهارشنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٣٠ بهمن ١٩ فروردین سعادت آباد استاد رسولی ٧ اسفند ١٥ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
Max١ M١٦٤ شنبه/ چهارشنبه ٠٩:٠٠ الی ١٢:٠٠ ٢٦ فروردین ٢٣ اردیبهشت سعادت آباد استاد رستمی ١٣ اردیبهشت ١٥ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
Max١ M١٦٣ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٢٧ فروردین ٢٦ اردیبهشت سعادت آباد استاد مقدم ٥ اردیبهشت ١٥ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
Max١ M١٨٢ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ١٧ بهمن ١٥ اسفند شهرک غرب استاد رستمی ١ اسفند ٩ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
Max ١ M١٨٣ یکشنبه/ سه شنبه ١٠:٠٠ الی ١٣:٠٠ ١ اسفند ٢٠ فروردین ونک استاد صادقی ١٥ فرودین ٨ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
Max ١ M١٦٥ دوشنبه/چهارشنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ١٦ اسفند ١١ اردیبهشت سعادت آباد استاد مایکل ٢٨ فروردین ١٥ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
Max ١ M١٦٧ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٣١ اردیبهشت ٣٠ خرداد سعادت آباد در حال بررسی ٢٣ خرداد ١٥ ١٥ ١٧٩،٠٠٠ ثبت نام  
Max ١ M١٦٨ دوشنبه/ پنجشنبه ١٧:٣٠ - ١٤٠٠ ١ خرداد ١ تیر سعادت آباد در حال بررسی ٢٢ خرداد ٨ ٨ ١٧٩،٠٠٠ ثبت نام  
Max ١ M١٦٦ جمعه ٠٩:٠٠ الی ١٤:٠٠ ٩ تیر ٦ مرداد سعادت آباد در حال بررسی ٢٣ تیر ١٥ ١٥ ١٥٨،٠٠٠ ثبت نام  
Max ١ M١٧٣ شنبه/ چهارشنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٢٤ تیر ٢١ مرداد ونک در حال بررسی ١٠ مرداد ١٢ ١٢ ١٧٩،٠٠٠ ثبت نام  
Max ١ M١٧٤ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ١٧ اردیبهشت ١٦ خرداد ونک استاد امیرعلی حسینی ٢ خرداد ١٠ ٦ ١٧٩،٠٠٠ ثبت نام  
Max٢ M٢٥٩ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ١ اسفند ٢٠ فروردین سعادت آباد استاد صبوری ١٥ فرودین ١٢ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
Max٢ M٢٦٧ شنبه/ چهارشنبه ١٠:٠٠ الی ١٣:٠٠ ٦ بهمن ٤ اسفند سعادت آباد استاد بهمنی ٢٣ بهمن ١٣ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
Max٢ M٢٦٠ یکشنبه/ سه شنبه ٠٩:٠٠ الی ١٢:٠٠ ١ اسفند ٢٠ فروردین سعادت آباد استاد صبوری ١٧ اسفند ١٥ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
Max٢ M٢٦١ شنبه/ چهارشنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٢٦ فروردین ٢٣ اردیبهشت سعادت آباد استاد قجاوند ٢٠ اردیبهشت ١٥ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
Max٣ M٣٦٩ دوشنبه/ چهارشنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ١١ اردیبهشت ٨ خرداد سعادت آباد استاد مایکل ٢٥ اردیبهشت ١٥ ١٥ ١٧٩،٠٠٠ ثبت نام
Max٢ M٢٧٤ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ١٧ اردیبهشت ١٦ خرداد ونک در حال بررسی ٢ خرداد ١٠ ١٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
Max ٢ M٢٦٨ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٣١ اردیبهشت ٣٠ خرداد سعادت آباد در حال بررسی ١٦ خرداد ١٥ ١٥ ١٧٩،٠٠٠ ثبت نام
Max ٢ M٢٦٥ شنبه/ چهارشنبه ٠٩:٠٠ الی ١٢:٠٠ ٣٠ اردیبهشت ٢٧ خرداد سعادت آباد در حال بررسی ٢٠ خرداد ١٥ ١٥ ١٧٩،٠٠٠ ثبت نام
Max ٢ M٢٦٣ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٤ تیر ١ مرداد سعادت آباد در حال بررسی ١١ تیر ١٥ ١٥ ١٧٩،٠٠٠ ثبت نام
Max ٢ M٢٦٤ دوشنبه/ پنجشنبه ١٧:٣٠ - ١٤٠٠ ٨ تیر ٩ مرداد سعادت آباد در حال بررسی ٢٦ تیر ٨ ٨ ١٧٩،٠٠٠ ثبت نام
Max٣ M٣٦٦ دوشنبه/ پنجشنبه ١٧:٣٠ - ١٤٠٠ ٢ اسفند ٢١ فروردین سعادت آباد استاد ذوالقدر ٩ اسفند ١٢ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
Max٣ M٣٦٨ شنبه/ چهارشنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٣٠ بهمن ١٩ فروردین سعادت آباد استاد قجاوند ١١ اسفند ١٢ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
Max٣ M٣٧١ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٨ اسفند ٢٩ فروردین ونک استاد قجاوند ٢٠ فروردین ٨ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
Max٣ M٣٦٧ شنبه/ چهارشنبه ١٠:٠٠ الی ١٣:٠٠ ٧ اسفند ٢٦ فرورین سعادت آباد استاد قجاوند ١٩ فروردین ١٤ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
Max٣ M٣٥٩ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٢٧ فروردین ٢٦ اردیبهشت سعادت آباد استاد قجاوند ٣ اردیبهشت ١٣ ١٢ ١٧٩،٠٠٠ ثبت نام
Max٣ M٣٦٠ یکشنبه/ سه شنبه ٠٩:٠٠ الی ١٢:٠٠ ٢٧ فروردین ٢٦ اردیبهشت سعادت آباد استاد رستمی ١٩ اردیبشهت ١٥ ٧ ١٧٩،٠٠٠ ثبت نام
Max ٣ M٣٦٣ شنبه/ چهارشنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٣٠ اردیبهشت ٢٧ خرداد سعادت آباد در حال بررسی ٦ خرداد ١٥ ١٥ ١٧٩،٠٠٠ ثبت نام
Max ٣ M٣٧٤ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٢١ حرداد ٢٠ تیر ونک در حال بررسی ٣٠ خرداد ١٠ ١٠ ١٧٩،٠٠٠ ثبت نام
Max ٣ M٣٦٢ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٤ تیر ١ مرداد سعادت آباد در حال بررسی ٢٧ تیر ١٥ ١٥ ١٧٩،٠٠٠ ثبت نام
Max ٣ M٣٦١ شنبه/ چهارشنبه ٠٩:٠٠ الی ١٢:٠٠ ٣ تیر ٣١ تیر سعادت آباد در حال بررسی ٢١ تیر ١٥ ١٥ ١٧٩،٠٠٠ ثبت نام
Max٤ M٤٦٢ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ا اسفند ٢٠ فروردین سعادت آباد استاد تقوی ١٠ اسفند ٩ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
Max٤ M٤٦٣ شنبه/ چهارشنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٣٠ بهمن ١٩ فروردین سعادت آباد استاد توکلی ١٦ فروردین ١٠ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
Max٤ M٤٨٤ شنبه/ چهارشنبه ٠٩:٠٠ الی ١٢:٠٠ ١٦ بهمن ١٤ اسفند شهرک غرب استاد نوری ٣ اسفند ١٠ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
Max٤ M٤٦٨ شنبه/ چهارشنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٢٦ فروردین ٢٣ اردیبهشت سعادت آباد استاد ذوالقدر ٩ اردیبهشت ١٢ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
Max٤ M٤٧١ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٢٧ فروردین ٢٦ اردیبهشت ونک در حال بررسی ١٧ اردیبهشت ١٠ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
Max ٤ M٤٧٢ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٣١ اردیبهشت ٣٠ خرداد سعادت آباد در حال بررسی ٢٨ خرداد ١٣ ١٣ ١٧٩،٠٠٠ ثبت نام
Max ٤ M٤٦٩ شنبه/ چهارشنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٣ تیر ٣١ تیر شهادت آباد در حال بررسی ٢١ تیر ١٥ ١٥ ١٧٩،٠٠٠ ثبت نام
Max ٤ M٤٦٠ یکشنبه/ سه شنبه ٠٩:٠٠ الی ١٢:٠٠ ٣١ اردیبهشت ٣٠ خرداد سعادت آباد در حال بررسی ٢٨ خرداد ١٥ ١٥ ١٧٩،٠٠٠ ثبت نام
Max٥ M٥٣١ شنبه/ چهارشنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٣٠ بهمن ١٩ فروردین سعادت آباد استاد ذوالقدر ١٤ اسفند ١٣ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
Max٥ M٥٣٢ یکشنبه/ سه شنبه ٠٩:٠٠ الی ١٢:٠٠ ١ اسفند ٢٠ فروردین سعادت آباد استاد نوری ١٥ فروردین ١٥ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
Max٥ M٥٨٥ یکشنبه/ سه شنبه ٠٩:٠٠ الی ١٢:٠٠ ١٧ بهمن ١٥ اسفند شهرک غرب استاد احمدی ١ اسفند ١٠ ٠ ١٧٩،٠٠٠ تکمیل
Max٥ M٥٦٢ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٢٧ فروردین ٢٦ اردیبهشت سعادت آباد در حال بررسی ١٧ اردیبهشت ٩ ٧ ١٧٩،٠٠٠ ثبت نام
Max٥ M٥٦٥ شنبه/ چهارشنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٣٠ اردیبهشت ٢٧ خرداد سعادت آباد در حال بررسی ٢٤ خرداد ١٢ ١٢ ١٧٩،٠٠٠ ثبت نام
Max٥ M٥٦٣ یکشنبه/ سه شنبه ١٧:٣٠ الی ٢٠:٣٠ ٤ تیر ١ مرداد سعادت آباد در حال بررسی ٢٠ تیر ١٣ ١٣ ١٧٩،٠٠٠ ثبت نام
Max٥ M٥٦٤ یکشنبه/ سه شنبه ٠٩:٠٠ الی ١٢:٠٠ ٤ تیر ١ مرداد سعادت آباد در حال بررسی ٢٠ تیر ١٥ ١٥ ١٧٩،٠٠٠ ثبت نام
 

ارسال دیدگاه جدید (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. لطفا قبل از کامنت گذاشتن به پروفایل خود لاگین کنید