جدول آبان

سطح كد روز و ساعت شروع اتمام قیمت(ریال)

زمان فیلمبرداری

زمان
Intro B CB062

شنبه چهارشنبه

20:30-17:30

19 آبان 20 آذر 1580000

3 آذر

26 ساعت

Communicative 1B

CB158 یکشنبه سه شنبه
20:30-17:30
18 آبان 21 آذر 1580000

14 آذر

26 ساعت
Communicative 2B CB251

یکشنبه سه شنبه

20:30-17:30

18 آبان 21 آذر 1580000

2 آذر

26 ساعت
CB256

دوشنبه پنج شنبه

20:30-17:30 /17-14

17 آبان 18 آذر 1580000

1 آذر

26 ساعت
CB260 جمعه 14 - 9 5 آذر 3 دی 1430000

19 آذر

22 ساعت

Communicative 3A

CA363 یکشنبه سه شنبه
20:30-17:30
18 آبان 21 آذر 1790000

7 آذر

26 ساعت

Communicative 3B

CB349

شنبه چهارشنبه

20:30-17:30

19 آبان 20 آذر 1790000

13 آذر

26 ساعت

Communicative 4A

CA450

یکشنبه سه شنبه
20:30-17:30
18 آبان 21 آذر

1790000

2 آذر

26 ساعت

CA463

یکشنبه سه شنبه

12 9

18 آبان 21 آذر

1790000

2 آذر

26 ساعت

CA464 جمعه 14 - 9 28 آبان 26 آذر 1580000

5 آذر

22 ساعت
Communicative 4B

CB457

دوشنبه پنج شنبه

20:30-17:30/17-14

17 آبان 18 آذر 1790000

15 آذر

26 ساعت
CB461

شنبه چهارشنبه

9 - 12

19 آبان 20 آذر 1790000

13 آذر

26 ساعت
Max 1 M154

شنبه چهارشنبه

20:30-17:30

19 آبان 20 آذر 1790000

29 آبان

26 ساعت
MAX 2 M251 شنبه چهارشنبه
20:30 17:30
19 آبان 20 آذر 1790000

6 آذر

26 ساعت
M252

یکشنبه سه شنبه

9 - 12

18 آبان 21 آذر 1790000

4 آذر

26 ساعت
MAX 3 M353

یکشنبه سه شنبه

20:30-17:30

18 آبان 21 آذر 1790000

4 آذر

26 ساعت
M354 جمعه 14 - 9 28 آبان 26 آذر

1580000

19 آذر

22 ساعت

MAX 5 M528 شنبه دوشنبه
13 - 10
22 آبان 22 آذر 1790000

15 آذر

26 ساعت

M529

یکشنبه سه شنبه

20:30-17:30

18 آبان 21 آذر 1580000

16 آذر

26 ساعت

ارسال دیدگاه جدید (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. لطفا قبل از کامنت گذاشتن به پروفایل خود لاگین کنید