کالوکیشن شماره 34

درس کالوکیشن روز 34

marriage

The idea is to force prospective couples to attend courses on the art of married life. Run by charities, classes will look at the legal aspects of marriage, the rights of the husband and wife and their duties to their children, as well as how to deal with both sides' families.

ایده ای که وجود دارد این است که زوج های آینده در دوره های هنر زندگی متاهلی شرکت کنند. این کلاس ها که توسط انجمن های خیریه راه اندازی میشوند، نگاهی به جنبه های حقوقی ازدواج، حقوق زن و مرد و وظایف آنها در قبال فرزندان در کنار چگونگی مواجه شدن با خانواده طرفین خواهد داشت.

 

It's not explicitly stated whether sex education is included but some believe it's badly needed in a society where any discussion of sex is a taboo.

به صراحت بیان نشده است که آیا آموزش جنسی در این دوره ها وجود دارد یا نه اما بعضی ها بر این باورند که در جامعه ای که مسائل جنسی را تابو می دانند، به شدت مورد نیاز است.

 

The hope is marriage classes will reduce rising number of divorces - almost half of which take place in the early years of marriage.

امید آن است که کلاس های ازدواج تعداد طلاق های رو به افزایش را کاهش خواهد داد - تقریبا به اندازه نصف مقدار طلاق در سالهای اول ازدواج.

 

 Clear figures are hard to come by but one academic has suggested the divorce rate is as high as sixty percent; others say half that figure.

استخراج ارقام روشن و قطعی در این زمینه کاری دشوار است اما یک مقام دانشگاهی گفته است که نرخ طلاق به اندازه 60 درصد است و این درحالی است که دیگران این نرخ را نصف این مقدار می دانند.

 

In practice, divorce often hits women hardest because it's almost impossible for a divorced woman to remarry.

در عمل، طلاق معمولا به زنان بیشترین آسیب را میرساند زیرا تقریبا برای خانمی که طلاق گرفته است، غیرممکن است که دوباره بخواهد ازدواج کند.

 

One American university study that looked into marriages found about forty percent were unhappy - with aspects of violence, cruelty, neglect and continuous disagreement.

یک تحقیق دانشگاه آمریکایی نگاهی به مسئله ازدواج داشته است و برهمین اساس به این نتیجه رسیدن که تقریبا 40 درصد افراد از ازدواج خود راضی نیستند - به خاطر جنبه هایی مانند خشونت، ستم، نادیده گرفتن و عدم تفاهم مستمر.

 

 

دانلود فایل صوتی توضیح درس روز سی‌ و چهارم کالوکیشن

دانلود PDF درس کالوکیشن شماره 34

ارسال دیدگاه جدید (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. لطفا قبل از کامنت گذاشتن به پروفایل خود لاگین کنید