کالوکیشن شماره 32

درس کالوکیشن روز 32

hacker

The US government says Tom McKinnon committed a malicious crime, the biggest military computer hack of all time. He says he's just a bumbling computer nerd.

دولت آمریکا می گوید تام مک کینون یک جرم بسیار سنگین مرتکب شده است، بزرگترین هک کامپیوترهای نظامی تمام اعصار. او براین باور است که یک خوره کامپیوتری دیوانه است.

 

Washington began extradition proceedings against him three years ago. It says he hacked into 97 US military and NASA computers in 2001 and 2002 with the intention of intimidating the US government.

واشنگتن پیگردهای قانونی را برای بازگرداندن او به مدت سه سال انجام داد. او اعتراف کرده است که 97 کامپیوتر نظامی آمریکا و سازمان ناسا را در سال های 2001 و 2002 با هدف ترساندن دولت آمریکا هک کرده است.

 

Mr McKinnon has admitted that he accessed computers in the United States without the authority to do so but he says his motives were harmless and innocent.

آقای مک کینون پذیرفته است که او به کامپیوترها در آمریکا بدون اجازه دسترسی یافته است اما به گفته او، انگیزه او بی خطر بوده است.

 

He denies any attempts at sabotage.

او هرگونه تلاش خرابکاری را انکار می کند.

 

A committee that aims to uphold educational standards

یک کمیته با هدف پذیرش استانداردهای آموزشی

 

دانلود فایل صوتی توضیح درس روز سی‌ و دوم کالوکیشن

دانلود PDF درس کالوکیشن شماره 32

ارسال دیدگاه جدید (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. لطفا قبل از کامنت گذاشتن به پروفایل خود لاگین کنید