کالوکیشن شماره 33

درس کالوکیشن روز 33

equality

Several employers are reluctant to employ women due to discrimination, fear, and prejudice.

برخی کارفرمایان تمایل به استخدام خانم ها به علت تبعیض نژادی، ترسی و یا تعصب ندارند.

 

Prejudice/ Bias: an unreasonable dislike and distrust of people who are different from you in some way, especially because of their race, sex, religion etc - used to show disapproval

▪ Women still face prejudice in the workplace.

prejudice against

▪ a cultural prejudice against fat people

 

Women do not usually receive the same treatment as their male counterparts, although they are equally capable and deserve to be taken more seriously.

خانم ها معمولا مثل مردهای همکارشان با آنها رفتار نمی شود، اگرچه آنها از نظر توانایی مساوی هستند و سزاوار آن هستند که جدی گرفته شوند.

 

Women face discrimination in the workplace and they experience several obstacles from sexual harassment to being overlooked as an employee.

خانم ها در محل کار خود با تبعیض روبرو میشوند و موانع زیادی را ازجمله آزار جنسی و نادیده گرفته شدن به عنوان یک کارمند تجربه میکنند.

 

The salaries of men and women in the same company are not equal; women are usually underpaid although they do the same kind of job.

حقوق مردها و زن ها در یک شرکت یکسان نیست؛ خانم ها معمولا حقوق پایین تری می گیرند، اگرچه آنها همان کار را انجام می دهند؟

 

Questions:

Men and women are said to be excluded from specific jobs due to their gender. Is this fair in your opinion?

Are women treated differently in the workplace? If yes, to what extent and in what ways?

 

دانلود فایل صوتی توضیح درس روز سی‌ و سوم کالوکیشن

دانلود PDF درس کالوکیشن شماره 33

ارسال دیدگاه جدید (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. لطفا قبل از کامنت گذاشتن به پروفایل خود لاگین کنید