کالوکیشن شماره 31

درس کالوکیشن روز 31

theelderly

Life expectancy is on the increase lately due to the medical breakthroughs

امید به زندگی اخیرا به دلیل پیشرفت های پزشکی رو به افزایش است

 

The fact that people are living longer has an impact on society for a number of reasons.

اینکه افراد طول عمر بیشتری دارند به دلایل متعدد، تاثیر زیادی بر جامعه دارد.

 

It is quite difficult for the elderly to rely only on welfare state and most of them are having a hard time to make ends meet.

برای سالمندان سخت است که تنها به سیستم رفاهی تکیه کنند و بیشتر آنها برای برطرف کردن نیازهایشان سختی میکشند.

 

It is completely illogical to expect people to work until they are 70 years old.

کاملا غیرمنطقی است که انتظار داشته باشیم افراد تا هفتاد سالگی کار کنند.

 

They still need to know that they can contribute to society and that they are still able to maintain their independence.

آنها هنوز باید بدانند که هنوز برای جامعه مفید هستند و هنوز میتوانند استقلال خود را حفظ کنند.

 

Some people live under residential care.

برخی افراد تحت نظر خانه سالمندان زندگی میکنند.

 

One of the greatest fears of the elderly is the fear of being neglected not only by society but from their loved ones as well.

یکی از بزرگترین ترس های سالمندان، ترس از نادیده گرفته شدن است نه تنها از طرف جامعه بلکه از طرف نزدیکان

 

دانلود فایل صوتی توضیح درس روز سی‌ و یکم کالوکیشن

دانلود PDF درس کالوکیشن شماره 31

ارسال دیدگاه جدید (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. لطفا قبل از کامنت گذاشتن به پروفایل خود لاگین کنید