تمرینات روزانه Listening

تمرینات روزانه بالا بردن سطح General English لازم برای Listening

بسیاری از زبان آموزان، پس از آشنایی با تکنیک‌ها و استراتژی‌های Listening، هنوز در Listening خود احساس ضعف می‌کنند. تمرینات 15 روزه زیر، که کاملا به صورت هدفمند برنامه‌ریزی شده است، می‌تواند تغییر محسوسی در سطح Listening آنها ایجاد کند. توجه داشته باشید که هربخش از این تمرین‌ها اهمیت جداگانه‌ای داشته و روی یک مهارت خاص متمرکز هستند و بنابراین انجام همه آنها اهمیت دارد.

تمرینات روز اول

دانلود فایل حاوی تمرین

دانلود فایل صوتی تمرین Cloze Test

دانلود فایل صوتی تمرین Transcribing

دانلود فایل صوتی تمرین 01

دانلود فایل صوتی تمرین 02

دانلود فایل صوتی تمرین 03

دانلود فایل صوتی تمرین 04

دانلود فایل صوتی تمرین 05

دانلود فایل صوتی تمرین 06

دانلود فایل صوتی تمرین Spelling

دانلود جواب تمرینات

تمرینات روز دوم

دانلود فایل حاوی تمرین

دانلود فایل صوتی تمرین Cloze Test

دانلود فایل صوتی تمرین Transcribing

دانلود فایل صوتی تمرین 07

دانلود فایل صوتی تمرین 08

دانلود فایل صوتی تمرین 09

دانلود فایل صوتی تمرین Spelling

دانلود جواب تمرینات

تمرینات روز سوم

دانلود فایل حاوی تمرین

دانلود فایل صوتی تمرین Cloze Test

دانلود فایل صوتی تمرین Transcribing

دانلود فایل صوتی تمرین 10

دانلود فایل صوتی تمرین 11

دانلود فایل صوتی تمرین Spelling

دانلود جواب تمرینات

تمرینات روز چهارم

دانلود فایل حاوی تمرین

دانلود فایل صوتی تمرین Cloze Test

دانلود فایل صوتی تمرین Transcribing

دانلود فایل صوتی تمرین 12

دانلود فایل صوتی تمرین 13

دانلود فایل صوتی تمرین 14

دانلود فایل صوتی تمرین Spelling

دانلود جواب تمرینات

تمرینات روز پنجم

دانلود فایل حاوی تمرین

دانلود فایل صوتی تمرین Cloze Test

دانلود فایل صوتی تمرین Transcribing

دانلود فایل صوتی تمرین 15

دانلود فایل صوتی تمرین 16

دانلود فایل صوتی تمرین 17

دانلود فایل صوتی تمرین Spelling

دانلود جواب تمرینات

تمرینات روز ششم

.بخشی از تمرینات امروز، مرور نقشه‌های جلسات قبل است. اگر قبلا اونها رو زدید، از آنها بگذرید

دانلود فایل حاوی تمرین

دانلود فایل صوتی تمرین Cloze Test

دانلود فایل صوتی تمرین 18

دانلود فایل صوتی تمرین 19

دانلود فایل صوتی تمرین 20

دانلود فایل صوتی تمرین 21

دانلود فایل صوتی تمرین 22

دانلود فایل صوتی تمرین 23

دانلود فایل صوتی تمرین 24

دانلود فایل صوتی تمرین Spelling

دانلود جواب تمرینات

تمرینات روز هفتم

دانلود فایل حاوی تمرین

دانلود فایل صوتی تمرین Transcribing

دانلود فایل صوتی تمرین 25

دانلود فایل صوتی تمرین 26

دانلود فایل صوتی تمرین 27

دانلود فایل صوتی تمرین 28

دانلود فایل صوتی تمرین 29

دانلود فایل صوتی تمرین 30

دانلود فایل صوتی تمرین Spelling

دانلود جواب تمرینات

تمرینات روز هشتم

دانلود فایل حاوی تمرین

دانلود فایل صوتی تمرین Cloze Test

دانلود فایل صوتی تمرین 31

دانلود فایل صوتی تمرین 32

دانلود فایل صوتی تمرین 33

دانلود فایل صوتی تمرین 34

دانلود فایل صوتی تمرین 35

دانلود فایل صوتی تمرین Spelling

دانلود جواب تمرینات

تمرینات روز نهم

دانلود فایل حاوی تمرین

دانلود فایل صوتی تمرین Transcribing

دانلود فایل صوتی تمرین 36

دانلود فایل صوتی تمرین 37

دانلود فایل صوتی تمرین 38

دانلود فایل صوتی تمرین 39

دانلود فایل صوتی تمرین Spelling

دانلود جواب تمرینات

تمرینات روز دهم

دانلود فایل حاوی تمرین

دانلود فایل صوتی تمرین 40

دانلود فایل صوتی تمرین 41

دانلود فایل صوتی تمرین 42

دانلود فایل صوتی تمرین 43

دانلود فایل صوتی تمرین 44

دانلود فایل صوتی تمرین Spelling

دانلود جواب تمرینات

تمرینات روز یازدهم

دانلود فایل حاوی تمرین

دانلود فایل صوتی تمرین Transcribing

دانلود فایل صوتی تمرین 45

دانلود فایل صوتی تمرین 46

دانلود فایل صوتی تمرین 47

دانلود فایل صوتی تمرین 48

دانلود فایل صوتی تمرین Spelling

دانلود جواب تمرینات

تمرینات روز دوازدهم

دانلود فایل حاوی تمرین

دانلود فایل صوتی تمرین Cloze Test

دانلود فایل صوتی تمرین 49

دانلود فایل صوتی تمرین 50

دانلود فایل صوتی تمرین 51

دانلود فایل صوتی تمرین 52

دانلود فایل صوتی تمرین Spelling

دانلود جواب تمرینات

تمرینات روز سیزدهم

دانلود فایل حاوی تمرین

دانلود فایل صوتی تمرین Transcribing

دانلود فایل صوتی تمرین 53

دانلود فایل صوتی تمرین 54

دانلود فایل صوتی تمرین 55

دانلود فایل صوتی تمرین Spelling

دانلود جواب تمرینات

تمرینات روز چهاردهم

دانلود فایل حاوی تمرین

دانلود فایل صوتی تمرین Cloze Test

دانلود فایل صوتی تمرین 56

دانلود فایل صوتی تمرین 57

دانلود فایل صوتی تمرین 58

دانلود فایل صوتی تمرین 59

دانلود فایل صوتی تمرین Spelling

دانلود جواب تمرینات

تمرینات روز پانزدهم

دانلود فایل حاوی تمرین

دانلود فایل صوتی تمرین Cloze Test

دانلود فایل صوتی تمرین Transcribing

دانلود فایل صوتی تمرین 60

دانلود فایل صوتی تمرین 61

دانلود فایل صوتی تمرین 62

دانلود فایل صوتی تمرین Spelling

دانلود جواب تمرینات