کالوکیشن Celebration-Sports

درس کالوکیشن روز ۲۲

celebration

 

Traditions and festivals are the core of our cultural being. Whether it is a wedding, a harvest festival, or a religious holiday, our celebrations are woven tightly into our overall cultural identity.

سنت ها و فستیوال ها هسته هویت فرهنگی ما هستند. اینکه آیا یک مراسم عروسی است، یک فستیوال برداشت محصول و یا یک تعطیلی مذهبی، جشن ها به هویت فرهنگی کلی ما متصل هستند/تنیده شده‌اند.

 

 

When we emigrate overseas, part of the excitement of living in a new culture is exploring and joining in the celebration of the local holidays and traditions of our adopted country.

وقتی به خارج از کشور مهاجرت میکنیم، بخشی از لذت زندگی در یک فرهنگ جدید، بررسی و وارد شدن به برگزاری جشن تعطیلات محلی و سنت های کشور مقصد است.

 

 

Celebrating your traditions helps keep you grounded in your own culture while adapting to a new one. This is especially important when going through some of the phases of culture shock that affect many of us in the first months after moving overseas.

جشن گرفتن سنت ها باعث می شود به فرهنگ خود پایبند باشید درعین اینکه خود را با یک فرهنگ جدید وفق می دهید. این مسئله خصوصا زمانی اهمیت دارد که شخص در مرحله شوک فرهنگی قرار دارد که در ماههای اولیه بعد از مهاجرت، برروی ما تاثیر میگذارد.

 

 

Celebrating your traditions is perhaps most important if you have expatriate children growing up in another culture.

برگزاری جشن سنت ها شاید وقتی بیشترین اهمیت را دارد که شما فرزندی دارید که در یک فرهنگ دیگر رشد میکند.

 

دانلود فایل صوتی توضیح درس روز بیست و دوم کالوکیشن

دانلود PDF درس کالوکیشن شماره 22

درس کالوکیشن روز 23

Sports


Professional athletes train their mind to get rid of negative thoughts and the fear of failure while at the same time they are able to maintain their concentration. {Play}

ورزشکاران حرفه ای ذهن شان را آموزش می‌دهند تا از فکرهای منفی و ترس از شکست دور باشند و درعین حال بتوانند تمرکزشان را حفظ کنند.

Exercise helps people to have a sound mind and build up mental strength. {Play}

ورزش به افراد کمک میکند تا ذهن سالم داشته و نیروی ذهنی خود را پرورش دهند.

It is not rare for athletes to have a bad day which affects their performance for no obvious reasons. In days like that, there is a slim chance of doing well. {Play}

برای ورزشکاران خیلی بعید نیست که "روزشان نباشد" که این موضوع برروی کارایی آنها بی دلیل تاثیر میگذارد. در روزهای اینچنینی، شانس داشتن کارایی خوب، برای آنها خیلی پایین است.

Keeping their mind on the game requires immense power of complete concentration. {Play}

تمرکز روی بازی، نیاز به قدرت زیاد برای تمرکز کامل دارد.

Peak performance is usually a combination of determination and motivation. {Play}

راندمان ماکزیمم، معمولا ترکیبی از مصمم بودن و انگیزه است.

In order to achieve a goal you should feel motivated and you should not let distractions disturb your focus. {Play}

برای رسیدن به هدف، باید انگیزه داشته و نباید اجازه بدهید عوامل حواس پرتی، تمرکز شما را برهم بزنند.

سعی کنید بعد از خواندن Collocationهای بالا، به سئوالات speaking زیر پاسخ دهید:

How important is exercise for people’s health?

What kind of personality traits should a professional athlete have in order to succeed?

Do you believe in talent or hard work?

Is psychology important to an athlete’s performance?

دانلود فایل صوتی توضیح درس روز بیست و سوم کالوکیشن

دانلود PDF درس کالوکیشن شماره 23

ارسال دیدگاه جدید (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. لطفا قبل از کامنت گذاشتن به پروفایل خود لاگین کنید